Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός στις σύγχρονες πόλεις και υπαίθριοι χώροι: Αξιολόγηση της συμβολής των πάρκων τσέπης σε πυκνοδομημένες Μεσογειακές πόλεις

Sustainable urban design in modern cities and open-air spaces: Assessment of the contribution of pocket parks to densely built Mediterranean cities (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΔΑΝΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 148
 7. Κεφαλογιάννης, Νεκτάριος
 8. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΓΑΡΗ, ΜΥΡΤΩ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. Πάρκα τσέπης | Bιωσιμότητα | Πόλεις Μεσογείου | Πυκνοδομημένα αστικά κέντρα | Αστικό Μικροκλίμα | Αστικό πράσινο
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων Και Κτιρίων/ΠΣΧΔΕ
 11. 7
 12. 68
 13. Περιλαμβάνει Εικόνες, Πίνακες
  • Η παρούσα διατριβή διερευνά τη συμβολή των πάρκων τσέπης στον συνολικό σχεδιασμό των σύγχρονων αστικών κέντρων, στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Εστιάζοντας στις μεσογειακές περιοχές που παρουσιάζουν γενικά υψηλές πυκνότητες δόμησης, η εργασία επιχειρεί μια εν τω βάθει ανάλυση των διαφόρων συνθηκών που συνθέτουν τον βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό εντός του αστικού ιστού.

   Ξεκινώντας με μια σύντομη ιστορική αναδρομή, τα δεδομένα που λαμβάνονται καθ' όλη τη διάρκεια υπογραμμίζουν τη ρητορική της αναγκαιότητας της ενσωμάτωσης πάρκων τσέπης στις πυκνοδομημένες μεσογειακές πόλεις, ενώ η σύγκριση με επιτυχημένες περιπτώσεις εφαρμογής (κυρίως σε πόλεις της βόρειας Ευρώπης), καταδεικνύει πώς αυτές μπορούν να προσαρμοστούν εξίσου στις κλιματικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στις μεσογειακές πόλεις.

   Καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας, απομονώνονται και παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των μεσογειακών πόλεων και οι επιπτώσεις τους στο αστικό μικροκλίμα, ενώ παράλληλα σκιαγραφούνται και οι βασικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σχεδιασμού των πάρκων τσέπης εν γένει.

   Τέλος, επιχειρείται μια εκτίμηση σχετικά με τα οφέλη των πάρκων τσέπης μέσα στον πυκνό αστικό ιστό της περιοχής της Μεσογείου, ενώ δίνεται έμφαση στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρμογής τους.

  • This dissertation investigates the contribution of pocket parks to the overall design of the modern urban centers, under the scope of the sustainable urban development. Focusing on the Mediterranean regions which are generally presenting high building densities, this work provides an in depth analysis of the various conditions which make up the sustainable urban planning within the urban fabric. 

   Beginning with a brief historical review, the data obtained throughout underlines the rhetoric of the necessity of integrating pocket parks in densely built Mediterranean cities, while the comparison with successful implementation cases (mainly in northern European cities), demonstrates how these can be adapted equally as much to the climatic and social conditions present in the Mediterranean cities. 

   Throughout this work, the main characteristics of the Mediterranean cities and their impact on the urban microclimate are isolated and demonstrated, alongside the basic principles which are governing the design procedures of pocket parks in general. 

   Finally, an assessment will be made about the benefits of pocket parks within the dense urban fabric of the Mediterranean region, while focusing on the social and environmental implications of their implementation.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές