Οι στάσεις των νέων στην Ελλάδα έναντι της Εκκλησίας και της θρησκευτικής πίστης

 1. MSc thesis
 2. Ιωακειμίδης, Παναγιώτης
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. 11 Οκτωβρίου 2023
 5. 102
 6. Γιαγκάζογλου, Σταύρος
 7. Καραμούζης, Πολύκαρπος
 8. Νέοι | Στάσεις | Εκκλησία | Αποξένωση | Ποιμαντική της νεότητας | Young people | Attitudes | Church | Alienation | Pastoralism
 9. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία
 10. 23
 11. 114
  • Στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει σε θεωρητικό επίπεδο τις στάσεις των νέων στην Ελλάδα έναντι της Εκκλησίας και της θρησκευτικής πίστης. Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αιτιολογία της επιλογής του θέματος, στην οριοθέτηση και στην περιγραφή του προβλήματος. Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπεί στο να διερευνήσει ποιες είναι οι στάσεις των εφήβων σε σχέση με τη χριστιανική πίστη. Με βάση τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι λόγοι της απομάκρυνσης των εφήβων από την Εκκλησία και την πίστη καθώς και οι τρόποι επανεξέτασης της προσέγγισης της πίστης από τους νέους, με σκοπό την μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη ζωή της Εκκλησίας και μία πιο γόνιμη σχέση μαζί της. Αρχικά, στην εργασία αποσαφηνίζονται σημαντικοί όροι όπως αυτό της ποιμαντικής, της εκκοσμίκευσης και παρουσιάζεται η σημασία της θρησκευτικής πίστης και ταυτότητας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη θρησκεία στη σύγχρονη εποχή και ειδικά στην ελληνική κοινωνία, ενώ σημαντικό μέρος της εργασίας ασχολείται με τους νέους και τη σχέση τους με την Εκκλησία. Επιπλέον η εργασία εστιάζει στους λόγους αποξένωσης των νέων από τη θρησκευτική πίστη και καταλήγει στην παράθεση τρόπων αντιμετώπισης σε ότι αφορά το πλαίσιο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  • The aim of this work is to examine at a theoretical level the attitudes of young people in Greece towards the Church and religious faith. The first chapter focuses on the rationale for choosing the topic, delimiting and describing the problem. In particular, the work aims to investigate what are the attitudes of teenagers towards the Christian doctrine. Based on the research that has been carried out, it is important to investigate the reasons for the teenagers' withdrawal from religion and the ways of re-examining the approach of religion by young people, with the aim of greater participation and a more fruitful relationship with it. First, the paper clarifies important terms such as that of pastoralism, Secularism and the concept of religious belief and identity is mentioned. Then, a reference is made to religion in modern times and especially in Greek society, while an important part of the work deals with young people and their relationship with the church. In addition, the paper focuses on the reasons for the alienation of young people from religious faith and ends up listing ways to deal with it in regards to the Greek context of Religious Education.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές