Ανάπτυξη Εφαρμογής Βασισμένης σε Αρχιτεκτονική Μicro-services για τη Διαχείριση Τουριστικών Υποδομών

Application Development based on Micro-services Architecture for Tourism Infrastracture Managment (english)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. ΡΙΓΓΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΚΑΨΑΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Καμπάση Αικατερίνη
 9. Μικρο-υπηρεσίες,Docker, Smart tourism, API
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα/ ΠΛΣΔΕ
 11. 1
 12. 2
 13. 24
 14. Ε. Ταμπούρης, Α. Χατζηγεωργίου, (2015). Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού. Τόμος Α'
  • Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής βασισμένης σε αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών για τη διαχείριση τουριστικών υποδομών αποτελεί μια σημαντική προσέγγιση που μπορεί να επιφέρει ουσιαστικά οφέλη στην τουριστική βιομηχανία. Ο γενικός σκοπός της ανάπτυξης μιας τέτοιας εφαρμογής για τη διαχείριση τουριστικών υποδομών είναι η βελτίωση της διαχείρισης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών στους πελάτες/τουρίστες, ώστε οι δεύτεροι να απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ταξιδιού. Η αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών παρέχει ένα σύνολο πλεονεκτημάτων καθώς παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ευέλικτων, κλιμάκωσιμων και αποδοτικών λύσεων για τον τομέα τουρισμού. Η διαχείριση των τουριστικών υποδομών περιλαμβάνει πολλές πτυχές, όπως η κράτηση καταλυμάτων, η διαχείριση ταξιδιωτικών πακέτων, οι πληροφορίες για αξιοθέατα και δραστηριότητες, η διαχείριση πληρωμών και άλλα. Η χρήση αρχιτεκτονικής μικρο-υπηρεσιών μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και να παρέχει ένα ευέλικτο, αξιόπιστο και αποδοτικό σύστημα διαχείρισης των τουριστικών υποδομών καθώς και μια εξατομικευμένη εμπειρία σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες και απαιτήσεις.

  • The development of an application based on a micro-services architecture for the tourism infrastructure management is an important approach that can brings substantial benefits to the tourism industry. The general purpose of development of such an application for tourism infrastructure management is its improvement infrastructure management and the provision of services to customers/tourists, so that second to enjoy a complete travel experience. The architecture of microservices provides a set of advantages as it provides the ability development of flexible, scalable and efficient solutions for the tourism sector. The management of tourism infrastructure includes many aspects, such as reservation accommodation, travel package management, sightseeing information and activities, payment management and more. Using a microservices architecture can help address these challenges and provide a flexible, reliable and efficient tourist infrastructure management system as well as a personalized experience according to their individual needs and requirements.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές