Η συσσωρευτική επίδραση του COVID-19 και του πολέμου της Ουκρανίας στη ψυχική μας υγεία.

The cumulative effects of COVID-19 and the war in Ukraine on our mental health. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
 8. Μαρία Θεοδωράτου | Ιωάννα Παπαθανασίου | Σκαπινάκης Πἐτρος
 9. COVID-19 | πόλεμος | Ουκρανία | ψυχική υγεία
 10. Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας.
 11. 1
 12. 217
  • Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η συσσωρευτική επίδραση του COVID-19 και του πολέμου της Ουκρανίας στην ψυχική υγεία των πολιτών. Γενικότερα, διερευνώνται οι τραυματικές εμπειρίες που έχουν βιώσειοι πολίτες, η επιρροή αυτών στην καθημερινή ζώη και οι απόψεις τους αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, μελετάται το γενικότερο επίπεδο υγείας, στρες και ανθεκτικότητας τους αλλά και το εάν έχουν αναπτυχθεί μέσα από τα τραυματικά γεγονότα που έχουν βιώσει. Ακόμη, αναλύεται η επιρροή των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ παρουσιάζεται και ο βαθμός στον οποίο διαφέρουν οι συμμετέχοντες που συμπλήρωσαν την έρευνα για τον πόλεμο στην Ουκρανία και όσους συμπλήρωσαν την έρευνα έχοντας στο μυαλό τους την εμπειρία τους με τον κορωνοιό. Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει συνολικά 170 συμμετέχοντες. Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 7 ενοτήτων συνολικά. Η πρώτη ενότητα διερευνά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, καθώς και την εργασιακή τους κατάσταση και την γενικότερη υγεία τους. Στην δεύτερη ενότητα περιλαμβάνεται το ερωτηματολόγιο <>, το οποίο διερευνά τα ψυχικά τραύματα και τις έντονα φορτισμένες ψυχικές καταστάσεις που έχουν βιώσεοοι ίδιοι οι συμμετέχοντες ή έχουν παρατηρήσει γύρω τους. Η τρίτη ενότητα περιέχει το <<Διεθνές Ερωτηματολόγιο Ψυχικού Τραύματος>>, το οποίο διερευνά την επιρροή πιθανών ψυχικών τραυμάτων στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων. Στην τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου διερευνώνται οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την επιρροή τους στη ψυχική τους υγεία. Μέσα απο την πέμπτη ενότητα του ερευνητικού εργαλείου περιλαμβάνονται τα εργαλεία <> και το <>. Η έκτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιέχει την κλίμακα <>, το οποίο είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο αξιολόγησης του επιπέδου ανθεκτικότητας των ερωτηθέντων. Η έβδομη και τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει την κλίμακα <>, το οποίο χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ανάπτυξη μετά από τραυματικές εμπειρίες. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει μία σειρά δημογραφικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζονται που συνδέονται με τον COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν προστατετικά ή επιβαρυντικά στην ψυχική υγεία.  

  • This research investigates the cumulative effect of COVID-19 and the war in Ukraine on the mental health of citizens. More generally, it explores the traumatic experiences that citizens have experienced, their influence on their daily lives, and their views regarding the war in Ukraine. At the same time, their general level of health, stress and resilience is studied, as well as whether they have developed through the traumatic events they have experienced. Furthermore, the infuence of demografic characteristics on the variables mentioned above is analyzed, and the extent to which participants who completed the survey about the war in Ukraine and those who completed the survey with their experience with the coronavirus in mind differ. The research sample includes a total of 170 participants. To achieve the objectives of the research and answer the research questions, a questionnaire of 7 sections in total was used. The first section explores the demographic characteristics of the participants, as well as their employment status and general health. The second section incudes the Life Events Checklist for DSM-5 (LEC-5) questionnaire, which explores psychological traumas and highly charged mental states that the participants themselves have experienced or observed around them. The third section contains the '' International Trauma Questionnaire'', which explores the influence of potential trauma on the participants' daily lives. In the fourth section of the questionnaire, the participants' views on the war in Ukraine and its influence on their mental health are explored. Through the fifth section of the research tool, the tools '' Patient Health Questionnaire-4'' and ''Perceived Stress Scale -4'' are included. The sixth section of the questionnaire contains the ''Brief Resilience Scale (BRS)'', which is a phychological tool to assess the respondents' level of resilience. The seventh and final section of the questionnaire includes the Posttraumatic Growth Inventory (PTGI) scale, which is used to measure growth after traumatic experiences. Findings indicated that there are a number of demographic and social influencing factors associated with COVID -19 and the war in Ukraine that may act as protective or aggravating factors for mental health.   

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές