ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE OCCURRENCE OF LANDSLIDE PHENOMENA AND ADVERSE EFFECTS ON INFRASTRUCTURE PROJECTS (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 142
 7. ΗΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ
 8. ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. κατολισθητικά φαινόμενα | Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 'Εργων υποδομής / ΠΣΧ51
 11. 7
 12. 87
 13. Πίνακες, Διαγράμματα
  • Ως κατολίσθηση ορίζεται η κατωφερή κίνηση εδαφικών ή βραχώδων γεωλογικών σχηματισμών, υπό την επίδραση της δύναμης της βαρύτητας. Αν και τα αίτια και ο μηχανισμός εκδήλωσης των κατολισθήσεων δεν είναι πάντοτε γνωστά, η ανθρώπινη δράση, αλλά κυρίως η δράση των φυσικών φαινομένων, όπως οι σεισμοί και οι έντονες βροχοπτώσεις, αποτελούν τους εναυσματικούς παράγοντες. Η εκδήλωση μιας κατολίσθησης μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν οι δυνάμεις συγκράτησης ξεπερνούν τις δυνάμεις ολίσθησης, με την κατολίσθηση να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους που προκαλούν πολυάριθμους θανάτους και τεράστιες οικονομικές απώλειες παγκοσμίως. Επομένως, η διερεύνηση του φαινομένου των κατολισθήσεων, η εκτίμηση της επιδεκτικότητας, της επικινδυνότητας και της διακινδύνεσης αποτελούν ζωτικής σημασίας διεργασίες που αποσκοπούν στην μείωση των απωλειών από καταστροφές και στον βιώσιμο σχεδιασμό χρήσεων γης. Ο προσδιορισμός των μεταβλητών που επιδρούν στην εκδήλωση του φαινομένου των κατολισθήσεων, ο προσδιορισμός των ιστορικών κατολισθήσεων και η δημιουργία ενός χάρτη επιδεκτικότητας, επικινδυνότητας και διακινδύνευσης αποτελούν απαραίτητα στάδια ανάλυσης για τον επιτυχή μετριασμό της επίπτωσης των κατολισθήσεων. Οι χάρτες επιδεκτικότητας, επικινδυνότητας και διακινδύνευσης βασίζονται στην εκτίμηση της συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ των γεωπεριβαλλοντικών συνθηκών και των κατολισθήσεων που είχαν συμβεί στο παρελθόν. Η παρούσα διατριβή με τίτλο, «Διερεύνηση της επίδρασης της Κλιματικής Αλλαγής στην εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων και των δυσμενών επιπτώσεων σε έργα υποδομής», έχει ως βασική επιδίωξη την εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής και της επίδρασης αυτής στην εμφάνιση κατολισθητικών φαινομένων. Στόχος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός χάρτη κατολισθητικής επιδεκτικότητας με τη χρήση της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας, μεθόδου που βασίζεται στη διαμόρφωση της επιρροής των ανεξάρτητων μεταβλητών που επιδρούν επί της εκδήλωσης των κατολισθήσεων αξιοποιώντας την γνώση των εμπειρογνωμόνων. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθόδου θα αποτελεί η δυνατότητα εντοπισμού θέσεων εντός της περιοχής έρευνας, όπου υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να εκδηλωθεί μια κατολίσθηση. Για τη δημιουργία του μοντέλου χρησιμοποιούνται παράμετροι που έχουν να κάνουν με την γεωλογία, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά (υψόμετρο, κλίσεις, διεύθυνση κλίσεων, καμπυλότητα), τεκτονικά στοιχεία (απόσταση από ρήγματα), απόσταση από το υδρογραφικό δίκτυο, κλπ. Καινοτομία της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η συσχέτιση των ενδεχόμενων κλιματικών αλλαγών, μέσω της χρήσης σχετικών κλιματικών μοντέλων και σεναρίων με την εκδήλωση κατολισθήσεων όπως εκφράζεται μέσω της κατολισθητικής επιδεκτικότητας.

  • A landslide is defined as the downward movement of soil or rocky geological formations, under the influence of the force of gravity. Although the causes and mechanism of occurrence of landslides are not always known, human action, but mainly the action of natural phenomena, such as earthquakes and heavy rainfall, are the triggering factors. The occurrence of a landslide can occur when the restraining forces exceed the sliding forces, with the landslide being one of the most important catastrophic natural hazards causing numerous deaths and huge economic losses worldwide. Therefore, the investigation of the phenomenon of landslides, the assessment of susceptibility, hazard and risk are vital processes aimed at reducing disaster losses and sustainable land use planning. Determining the variables that influence the occurrence of landslides, identifying historical landslides and creating a map of susceptibility, hazard and risk are necessary stages of analysis for the successful mitigation of the impact of landslides. Susceptibility, hazard, and hazard maps are based on the assessment of the correlation that exists between geoenvironmental conditions and landslides that have occurred in the past. The present thesis entitled, "Investigation of the effect of Climate Change on the occurrence of landslides and the adverse effects on infrastructure projects", has as its main objective the assessment of climate change and its effect on the occurrence of landslides. The aim of the master's thesis is to create a landslide susceptibility map using the Analytical Hierarchy Process, a method based on shaping the influence of the independent variables that affect the occurrence of landslides by utilizing the knowledge of experts. As a result of the application of the method, it will be possible to locate places within the research area, where there is a strong possibility that a landslide will occur. To create the model, parameters related to geology, geomorphological features (altitude, slopes, direction of slopes, curvature), tectonic elements (distance from faults), distance from the hydrographic network, etc. are used. Innovation of the postgraduate thesis is the correlation of eventual climate changes, through the use of relevant climate models and scenarios, with the occurrence of landslides as expressed through landslide susceptibility. As a result of global warming, climate change is related to long-term weather phenomena on Earth, such as temperature, sea level, and precipitation.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές