Γεωστατιστική χωροχρονική ανάλυση των αιωρούμενων σωματιδίων στο αστικό περιβάλλον: εφαρμογή στην πόλη της Πάτρας

Geostatistical spatiotemporal analysis of suspended particles in the urban environment: application to the city of Patras (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 9 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 126
 7. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. Καραπαναγιώτη, Χρυσή
 9. Αιωρούμενα σωματίδια, ατμόσφαιρα, αέρια ρύπανση, γεωστατιστική παρεμβολή
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΔΙΑ 50
 11. 19
 12. 12
 13. 29
 14. Graphs, tables, digrams, pictures are incuded.
  • Η ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι ένα μείζων παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα αλλά και τη συνολική ευημερία του πλανήτη μας. Με την ταχεία εκβιομηχάνιση, την αστικοποίηση και την αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας τις τελευταίες δεκαετίες, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχουν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα σε πολλές περιοχές παγκοσμίως. Στις μέρες μας, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει γίνει ένα πανταχού πρόβλημα που επηρεάζει τόσο τις ανεπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η εκπομπή επιβλαβών ρύπων στην ατμόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων, των οξειδίων του αζώτου, του διοξειδίου του θείου, των πτητικών οργανικών ενώσεων και των αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλει στην υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα. Αυτοί οι ρύποι απελευθερώνονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, των μεταφορών, της παραγωγής ενέργειας και των γεωργικών πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια (PM ή Α.Σ.), η ρύπανση από αυτά έχει αναδειχθεί ως σημαντική ανησυχία για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα, που κυμαίνονται σε μεγέθη από χονδροειδή έως λεπτά, έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα και την ποιότητα του αέρα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η γεωστατιστική χωροχρονική ανάλυση των αιωρούμενων σωματιδίων στο αστικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πάτρας έπειτα από τη συλλογή μετρήσεων των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων κατά τη διάρκεια ενός έτους έτσι ώστε να βγουν συμπεράσματα όσον αφορά την ποιότητα αέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά και εγκυκλοπαιδική ανάλυση της ατμόσφαιρας της Γης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πιο συγκεκριμένα οι πηγές της, οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι αλλά και οι επιπτώσεις της στην υγεία και το περιβάλλον. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται εκτενώς τα αιωρούμενα σωματίδια και πιο συγκεκριμένα γίνεται ταξινόμηση τους με βάσει του μεγέθους τους, του τρόπου σχηματισμού τους, της χημικής τους σύστασης και των επιπτώσεων τους στην υγεία του ανθρώπου. Επιπρόσθετα αναλύεται η επίδρασή τους στο περιβάλλον, το κλίμα της Γης αλλά και περιγράφονται μέτρα αντιμετώπισης τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα δεδομένα των μετρήσεων από τους σταθμούς συλλογής της Πάτρας έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την ποιότητα αέρα της περιοχής και επίσης θα παρουσιαστούν γραφήματα τα οποία έχοντας εφαρμόσει τη μέθοδο του Ordinary Kriging (γεωστατιστική παρεμβολή) χρησιμοποιώντας το exponential model, θα απεικονίζουν τις συγκέντρωση των PM2.5 συναρτήσει της περιοχής και της περιόδου του χρόνου.

  • Air pollution is a major global environmental issue that poses significant risks to human health, ecosystems and the overall well-being of our planet. With rapid industrialization, urbanization and increasing energy consumption in recent decades, air pollution levels have reached alarming levels in many regions of the world. Nowadays, air pollution has become a ubiquitous problem affecting both developed and developing countries.The emission of harmful pollutants into the atmosphere, including particulate matter, nitrogen oxides, sulfur dioxide, volatile organic compounds and greenhouse gases, contributes to the degradation of air quality. These pollutants are released from a variety of sources, including industrial activities, transportation, energy production, and agricultural practices. More specifically, with regard to suspended particles (PM) their pollution has emerged as a major concern for the environment and human health in recent years.These tiny airborne particles, ranging in size from coarse to fine, have far-reaching effects on human health, ecosystems and air quality. The purpose of this thesis is the geostatic spatiotemporal analysis of suspended particles in the urban environment and specifically in the area of ​​Patras after collecting measurements of the concentrations of suspended particles during a year so that conclusions can be drawn regarding the air quality in the wider area of Patras. In the first chapter of the paper, there is a reference and an encyclopedic analysis of the Earth's atmosphere.In the second chapter, the issue of atmospheric pollution is developed and more specifically its sources, the main atmospheric pollutants as well as its effects on health and the environment. In the third chapter, suspended particles are extensively analyzed and more specifically, they are classified based on their size, the way they are formed, their chemical composition and their effects on human health. In addition, their impact on the environment, the Earth's climate is analyzed and countermeasures are described.In the fourth chapter of the work, the measurement data from the collection stations of Patras will be presented and analyzed in order to draw conclusions about the air quality of the area and graphs will be presented which will be produced by using the Ordinary Kriging method (exponential model) that will illustrate the concentration of PM depending on the area but also the period of time.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές