Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και ο αντίκτυπος της στην ελληνική οικονομία

Tax evasion in Greece and its impact on the Greek economy (english)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΟΥΣΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. ΜΠΑΛΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΜΠΑΛΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λιάπης Κωνσταντίνος
 9. Φοροδιαφυγή, φορολογική συμμόρφωσή, φορολογική δικαιοσύνη
 10. Τραπεζική
 11. 4
 12. 61
  • Η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία μίας χώρας και μάλιστα με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο, αφού μειώνει τα έσοδα της κυβέρνησης από τη φορολογία, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις νόμιμες επιχειρήσεις και εργαζομένους, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για φοροδιαφυγή. Με τον τρόπο αυτό, οι νομοταγείς επιχειρήσεις επιβαρύνονται σημαντικά και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις επιχειρήσεις που παρανομούν και αποκτούν μεγαλύτερα κέρδη. Επιπλέον, μειώνεται η δυνατότητα των κυβερνήσεων να πραγματοποιήσουν αναδιανομή του πλούτου μέσω της φορολογίας και φυσικά, να χρηματοδοτήσουν τις δημόσιες δαπάνες.

   Η παρούσα εργασίας χρησιμοποιεί ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με σκοπό να αξιολογηθούν οι απόψεις των Ελλήνων φορολογούμενων αναφορικά με τη φορολογική συμμόρφωση και την δικαιοσύνη του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης συνάδουν με τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όσο οι φορολογούμενοι αισθάνονται ότι δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα και δίκαια από τους νόμους και τις φορολογικές αρχές, είναι διατεθειμένοι να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να ελαφρύνει το φορολογικό τους βάρος, είτε νόμιμα, είτε παράνομα.

  • Tax evasion is a phenomenon that affects the entire economy of a country and in a particularly negative way, since it reduces the government's income from taxation, with the result that governments burden legal businesses and workers even more, giving an even greater incentive for tax evasion. In this way, law-abiding businesses are burdened significantly and cannot compete with businesses that are illegal and obtain greater profits. In addition, the ability of governments to redistribute wealth through taxation and, of course, finance public spending is reduced.

   This paper uses a structured questionnaire in order to evaluate the opinions of Greek taxpayers regarding tax compliance and the fairness of the tax system in Greece. The results of the empirical analysis are consistent with the findings of the international literature and conclude that as long as taxpayers feel that they are not treated equally and fairly by the laws and tax authorities, they are willing to take any action that can lighten their tax burden, either legally or illegally.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές