Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Βιωσιμότητα των Πολιτιστικών Οργανισμών: το δίκτυο μουσείων του ΠΙΟΠ

Digital Transformation and Sustainability of Cultural Organisations: the PIOP museum network (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 9 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Μαρία Ψαρρού
 8. Ψαρρού, Μαρία | Τσακηρίδη, Όλγα | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Πολιτιστικοί Οργανισμοί | Βιωσιμότητα | Δίκτυο Μουσείων ΠΙΟΠ
 10. Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση, ΔΠΜ51
 11. 4
 12. 87
 13. 42
 14. Κείμενο, εικόνες, διαγράμματα, πίνακες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης της προβληματικής του ψηφιακού μετασχηματισμού των πολιτιστικών οργανισμών. Επιχειρείται μια παρουσίαση του τί συνιστά ψηφιακό μετασχηματισμό και δημιουργία ψηφιακού πολιτισμού, παρουσιάζονται τα στάδια κατά τα οποία πραγματοποιείται, τα οφέλη σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης, οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Ακόμα, πώς μέσα από την διαδικασία του ψηφιακού μετασχημαστισμού εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών. Για την μελέτη του θέματος σε βάθος, ερευνάται το παράδειγμα του Δικτύου Μουσείων ΠΙΟΠ ως ο πολιτιστικός φορέας που, παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, δεν έχει καταφέρει να έχει μια ανταγωνιστική παρουσία στο ψηφιακό γίγνεσθαι. Καθώς ο ψηφιακός πολιτισμός αφορά στη χάραξη στρατηγικής πολιτικής από τους επικεφαλής των πολιτιστικών οργανισμών θεωρήθηκε σημαντικό να ζητήσουμε την άποψη αφενός της εμπνεύστριας, ιδρύτριας και προέδρου του Δικτύου ως το 2019, κυρίας Σ. Σ. και αφετέρου, της διευθύντριας του ΠΙΟΠ κυρίας Α.Ρ.. Επιπροσθέτως, για να σχηματίσουμε ολοκληρωμένη άποψη, και επειδή το δίκτυο έχει ως τελικό αποδέκτη το ευρύ κοινό, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα κοινού ώστε να εκμαιεύσουμε τη δική του άποψη σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου μουσείων του ΠΙΟΠ και των πολιτιστικών οργανισμών στην Ελλάδα γενικότερα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στους πολιτιστικούς οργανισμούς χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση και εκπαίδευση στη νέα φιλοσοφία του ψηφιακού μετασχηματισμού και ότι η ανάγκη να επισπευσθεί είναι κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική.
  • This thesis is an attempt to highlight the problematic of the digital transformation of political organizations. It is a presentation of what constitutes a digital transformation and the creation of a digital culture is attempted, the stages during implementation, which are defined at the level of organization, administration, economy, society and environment. However, how through the process of digital transformation the sustainability of political organizations is ensured. In order to study the subject in depth, the case study of the PIOP Museum Network is investigated as the cultural body that, despite the efforts to modernize and transition to the digital age, has not managed to have a competitive presence in the digital becoming. As digital culture concerns the drawing up of a strategic policy by the heads of cultural organizations, it was considered important to ask the opinion of the founder and president of the Network as 2019, Mrs. S.S. and and the director of PIOP Mrs. A.R. In addition, because the PIOP museum network has as its final recipient the general public, and in order to form a comprehensive view, we conducted an audience survey to elicit its own opinion about the digital transformation of the network and cultural organizations in general. The results of the survey showed that cultural organizations need more information and training in the new philosophy of digital transformation and that it is a social, economic and environmental need to speed it up.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές