Ικανοποίηση των εργαζομένων σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε συνάρτηση με την ηγεσία. Η περίπτωση των ξενοδοχείων 5 αστέρων στην Κρήτη

Employee satisfaction in large hotel firms in relation to leadership. The case of 5-star hotels in Crete (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. Σκούλτσος, Σοφοκλής
 8. Σκούλτσος, Σοφοκλής | Τσιότσου, Ροδούλα
 9. Eργασιακή ικανοποίηση | Ηγεσία | Ξενοδοχειακός κλάδος | Ανθρώπινο δυναμικό
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 11. 8
 12. 37
 13. Περιέχει πίνακες και γραφήματα
  • Η αποτελεσματική ηγεσία και η εργασιακή ικανοποίηση είναι δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την επιτυχία και την απόδοση των επιχειρήσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο. Στον άκρως ανταγωνιστικό κλάδο της φιλοξενίας, όπου η ποιότητα των υπηρεσιών και η ικανοποίηση των επισκεπτών είναι πρωταρχικής σημασίας, ο ρόλος των ηγετών στη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και η ένταση της εργασιακής ικανοποίησης καθίστανται κρίσιμης σημασίας. Κατά συνέπεια, η κατανόηση της σχέσης αυτής μεταξύ των στυλ ηγεσίας και της εργασιακής ικανοποίησης είναι απαραίτητη για τα ξενοδοχεία που επιδιώκουν να ενισχύσουν την οργανωσιακή τους απόδοση.
   Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις απόψεις των εργαζόμενων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πέντε αστέρων στην Κρήτη, αναφορικά με την εργασιακή τους ικανοποίηση και την ηγεσία που ασκείται από τα προϊστάμενα διοικητικά στελέχη. Συγκεκριμένα, στην έρευνα που πραγματοποιείται επιχειρείται να διερευνηθούν δύο βασικά ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν, πρώτον, τον βαθμό στον οποίο αντλούν εργασιακή ικανοποίηση οι εργαζόμενοι που δεν καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις των ξενοδοχείων πέντε αστέρων της Κρήτης από την εργασία τους, και δεύτερον, τον βαθμό στον οποίο η εργασιακή τους ικανοποίηση επηρεάζεται από το στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται στα ξενοδοχεία που εργάζονται. Σε ένα δείγμα 125 εργαζομένων και αξιοποιώντας το ερωτηματολόγιο μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης Job Satisfaction Survey (JSS), αλλά και το ερωτηματολόγιο του Πολυπαραγοντικoύ Μοντέλου Ηγεσίας (Multifactor Leadership Questionnaire / M.L.Q), τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι εργαζόμενοι συνολικά απολαμβάνουν ένα χαμηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης ως προς τις ποικίλες της παραμέτρους, αλλά και ότι υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της μετασχηματιστικής ηγεσίας, και ακολούθως της συναλλακτικής ηγεσίας.

  • Effective leadership and job satisfaction are two key factors that significantly influence the success and performance of businesses in the hotel industry. In the highly competitive hospitality industry, where service quality and guest satisfaction are paramount, the role of leaders in creating a positive work environment and the intensity of job satisfaction become critical. Consequently, understanding this relationship between leadership styles and job satisfaction is essential for hotels seeking to enhance their organizational performance.
   In this context, this thesis investigates the opinions of employees in five-star hotel companies in Crete, regarding their job satisfaction and the leadership exercised by the senior management. Specifically, in the research that is being carried out, two main research questions are attempted to be investigated regarding, firstly, the degree to which employees who do not occupy administrative positions in five-star hotels in Crete derive job satisfaction from their work, and secondly, the degree to which their job satisfaction is affected by the leadership style applied in the hotels they work. In a sample of 125 employees and using the Job Satisfaction Survey (JSS), as well as the Multifactor Leadership Questionnaire (M.L.Q), the research findings indicate that employees overall enjoy a low level of job satisfaction in terms of its various parameters, but also that there is a correlation between job satisfaction and transformational leadership, and subsequently transactional leadership.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές