Πολιτιστικός τουρισμός στην Πάτρα. Η συμβολή του στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής

 1. MSc thesis
 2. Λαδή, Μαρίνα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 9 Οκτωβρίου 2023
 5. 96
 6. Καλαμαρά, Παρασκευή
 7. Τζαναβάρα, Αντωνία
 8. Πολιτιστικός Tουρισμός | Τοπική Ανάπτυξη | Πάτρα | Cultural Tourism | Patras | Local Development
 9. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων / ΔΠΜ61
 10. 2
 11. 65
  • Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και αξιολόγησης των απόψεων και των θέσεων πολιτών και εκπροσώπων του τουρισμού σχετικά με τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που αφορούν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή των Πατρών. Σκοπός , είναι να αναδειχθούν τα οφέλη που αποκομίζει η περιοχή των Πατρών από την προώθηση δράσεων πολιτιστικού τουρισμού και να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με δράσεις πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή των Πατρών , να αναδειχθούν οι δυνατότητες που διαθέτει η περιοχή για την περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού , αλλά και να καταγραφούν τα εμπόδια που , πιθανόν , δυσχεραίνουν την ανάπτυξη αυτή , ώστε να διατυπωθούν προτάσεις για τον σχεδιασμό δράσεων και ενεργειών που θα δώσουν ώθηση στον πολιτιστικό τουρισμό στην υπό εξέταση περιοχή. Στην έρευνα έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του πολιτιστικού χώρου της Πάτρας , αλλά και κάτοικοι της πόλης της Πάτρας. Μέσω της έρευνας , αναδεικνύεται η συμβολή του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή των Πατρών , καθώς και οι δυνατότητες που υπάρχουν για περαιτέρω ανάπτυξη αυτού αλλά και τα εμπόδια που δύνανται να δυσχεράνουν την τελευταία. Όπως αναδεικνύεται από την έρευνα για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού της Πάτρας προτείνεται η εντατικοποίηση της διαφήμισης των πολιτιστικών εκδηλώσεων και κυρίως η μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δράσεων. Απαιτείται περισσότερη μεθοδική εργασία για την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού (φορέων) στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού της Πάτρας.
  • This work is an attempt to record and evaluate the opinions and positions of citizens and representatives of tourism about the possibilities but also the limitations of the development of cultural tourism in the area of Patras. The purpose is to highlight the benefits that the city of Patras has from the promotion of cultural tourism activities and to evaluate the current situation regarding cultural tourism activities in the region of Patras , to highlight the potential that the region has for further development of cultural tourism , but also to record the obstacles that possibly hinder this development , in order to formulate proposals for the planning of actions that will give impetus to cultural tourism in the area under consideration. Representatives of the cultural area of Patras , as well as residents of the city of Patras , took part in the research. Through the research , the contribution of cultural tourism in the area of Patras is highlighted , as well as the possibilities that exist for its further development as well as the obstacles that may hinder the latter. As shown by the research on the development of the cultural tourism of Patras , the intensification of the advertising of the cultural events and above all the greater participation of the local community in the planning and development of the actions is proposed. More methodical work is needed to strengthen the participation of the public (organizers) in the development of the cultural tourism of Patras.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές