Ο μετασχηματισμός της τραπεζικής με όχημα την τεχνολογία: Απο το γκισέ στις ψηφιακές τράπεζες

The transformation of banking through technology: From the counter to digital banks (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΚΑΝΑΛΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. Αθανάσιος Φάσσας
 8. Ηλεκτρoνική τραπεζική | Web-banking | mobile banking | Ψηφιακές Τράπεζες
 9. ΤΡΑ61
 10. 1
 11. 12
 12. 24
 13. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
  • Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένας έντονος μετασχηματισμός της χρηματοοικονομικής απόρροια τόσο λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας αλλά και λόγω των έντονων οικονομικών και υγειονομικών καταστάσεων που συνέβησαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτέλεσμα του παραπάνω περιβάλλοντος ήταν να δημιουργηθεί μια υπερπληθώρα εναλλακτικών καναλιών για την διεκπεραίωση των χρηματοοικονομικών διεργασιών για τους συναλλασσόμενους σε βαθμό που δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρες οι διαθέσιμες επιλογές και τα χαρακτηριστικά τους. Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο τη χαρτογράφηση των κυριότερων μέσων συναλλαγής του κοινού με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και του βαθμού υιοθέτησης τους στην καθημερινότητα των συναλλασσόμενων. Για το σκοπό αυτό τα δεδομένα της εργασίας αντλήθηκαν μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε από ενδιαφερόμενο σε ενδιαφερόμενο ενισχύοντας έτσι την ποικιλομορφία του δείγματος. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τα κανάλια που προτιμούν να χρησιμοποιούν, τις πράξεις που εκτελούν μέσω αυτών, την συχνότητα χρήσης αλλά και τους κυριότερους λόγους που υπαγορεύσαν τις επιλογές τους. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε ως δημοφιλέστερα μέσα συναλλαγής τα μηχανήματα ATM, το Web Banking και το Mobile Banking των παραδοσιακών τραπεζών και τη χρεωστική κάρτα. Η επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα είναι περιορισμένη και μόνο για συναλλαγές που δεν μπορούν να γίνουν εύκολα από άλλα κανάλια. Η διείσδυση των ψηφιακών τραπεζών είναι σαφώς μικρότερη των παραδοσιακών τραπεζών αλλά αυξάνεται τα τελευταία έτη. Επιπρόσθετα, δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως είναι η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται πως συσχετίζονται με τα κανάλια που προτιμούν τα άτομα για τις συναλλαγές τους.

  • In recent years, there has been an intense transformation of the financial sector both due to the development of technology and due to the intense economic and health situations that have occurred at a global level. The result of the above environment was to create an overabundance of alternative channels for the processing of financial processes for traders to the extent that the available options and their characteristics are not always clear. The aim of this work was to map the main means of transaction of the public with financial institutions, as well as the degree of their adoption in the daily life of the transactions. For this purpose, the data of the work was obtained through an online questionnaire, which was distributed from interested to interested, thereby enhancing the diversity of the sample. The participants were asked to provide information about the channels they prefer to use, the actions they perform through them, the frequency of use and the main reasons that contributed to their choices. The statistical analysis of the data revealed ATM machines, Web Banking and Mobile Banking of traditional banks and the debit card as the most popular means of transaction. Visiting bank branches is limited and only for transactions that cannot be easily done through other channels. The penetration of digital banks is clearly lower than traditional banks but has been increasing in recent years. Additionally, demographic characteristics such as age and educational level appear to correlate with the channels individuals prefer for their transactions.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές