Ανάλυση των Δεικτών Κυκλικότητας της Κυκλικής Οικονομίας

Analysis of the Cyclicality Indicators of the Circular Economy (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 207
 7. ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. Αρετή Τσέλιου
 9. Κυκλική Οικονομία, Δείκτες Κυκλικής Οικονομίας, Κυκλικότητα Δεικτών Κυκλικής Οικονομίας, Ανάλυση Δεικτών Κυκλικής Οικονομίας.
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός/ΠΣΧΔΕ
 11. 49
 12. 2
  • Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια ανάλυση ενός ευρέος φάσματος δεικτών που συμβάλλουν στην αξιολόγηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας των πρακτικών της κυκλικής οικονομίας. Οι δείκτες που εξετάζονται σε αυτήν τη μελέτη περιλαμβάνουν Ανάλυση ροής υλικού (MFA), ρυθμό κυκλοφορίας πόρων, ρυθμό επαναχρησιμοποίησης πόρων, ρυθμό ανακατασκευής χρησιμοποιημένου προϊόντος, δείκτης κυκλικότητας υλικών, παραγωγή αποβλήτων, ρυθμός ανακύκλωσης, ποσοστό ανάκτησης υλικού, αναλογία αποβλήτων προς ενέργεια, απόβλητα σύνθεση, αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA), μέθοδοι διάθεσης αποβλήτων, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με απόβλητα, αποδοτικότητα πόρων, απασχόληση σε τομείς της κυκλικής οικονομίας, επενδύσεις σε έργα κυκλικής οικονομίας, παράταση ζωής προϊόντος, έσοδα προϊόντων που προέρχονται από την κυκλικότητα, συνεργασία αλυσίδας αξίας, εγκύκλιος καινοτομία, δείκτης ποιότητας αέρα (AQI), δείκτης ποιότητας νερού (WQI), δείκτης βιοποικιλότητας, αποτύπωμα άνθρακα, χρήση νερού και ενέργειας, υγεία των οικοσυστημάτων και μείωση της τοξικότητας και της ρύπανσης.


   Η ανάλυση αυτών των δεικτών παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για διάφορες πτυχές της κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πόρων, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, των οικονομικών οφελών, των κοινωνικών πτυχών, της συνάφειας της πολιτικής και της σκοπιμότητας. Εξετάζοντας τους δείκτες, η μελέτη υπογραμμίζει βασικά ευρήματα και τάσεις και εντοπίζει ευκαιρίες και προκλήσεις για τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και κυκλικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης.


   Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η Ανάλυση ροής υλικού (MFA) είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση των ροών πόρων και τον εντοπισμό περιοχών για βελτίωση της απόδοσης των υλικών. Ο ρυθμός κυκλοφορίας των πόρων και το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης πόρων είναι κρίσιμοι δείκτες που υποδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο οι πόροι διατηρούνται στην οικονομία και συμβάλλουν στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων. Ο ρυθμός ανακατασκευής χρησιμοποιημένου προϊόντος υποδηλώνει τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας ζωής του προϊόντος και μείωσης της ανάγκης για νέα παραγωγή.
   Ο δείκτης κυκλικότητας υλικού προσφέρει πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την αποδοτικότητα των πόρων και τα οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με τις κυκλικές πρακτικές. Δείκτες που σχετίζονται με τα απόβλητα, όπως η παραγωγή αποβλήτων, το ποσοστό ανακύκλωσης και το ποσοστό ανάκτησης υλικών ρίχνουν φως στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και στην πρόοδο προς μια κυκλική προσέγγιση. Η αναλογία αποβλήτων προς ενέργεια και η σύνθεση των αποβλήτων παρέχουν πληροφορίες για την ισορροπία μεταξύ ανάκτησης ενέργειας και ανακύκλωσης υλικών στην επεξεργασία αποβλήτων.


   Η Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των διαδικασιών σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Οι μέθοδοι διάθεσης αποβλήτων και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με τα απόβλητα συμβάλλουν στην κατανόηση των περιβαλλοντικών συνεπειών των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων και της σημασίας της μείωσης της ρύπανσης.

   Οι δείκτες που σχετίζονται με την απασχόληση σε τομείς της κυκλικής οικονομίας και τις επενδύσεις σε έργα κυκλικής οικονομίας καταδεικνύουν τα οικονομικά οφέλη και τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας που συνδέονται με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Η παράταση ζωής του προϊόντος και τα έσοδα που προέρχονται από κυκλικά προϊόντα/υπηρεσίες υπογραμμίζουν τη σημασία των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή και την κοινή χρήση.


   Επιπλέον, η συνεργασία της αλυσίδας αξίας και η κυκλική καινοτομία αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας, την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε διαφορετικούς τομείς. Η ανάλυση της ποιότητας του αέρα, της ποιότητας του νερού, της βιοποικιλότητας, του αποτυπώματος άνθρακα, της χρήσης νερού και ενέργειας, της υγείας των οικοσυστημάτων και της τοξικότητας και της μείωσης της ρύπανσης υπογραμμίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων και την ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.


   Συνολικά, αυτή η ανάλυση παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση ενός ευρέος φάσματος δεικτών κυκλικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την αξιολόγηση της
   κυκλικότητας των οικονομικών συστημάτων, τον εντοπισμό ευκαιριών για βελτίωση και την ενημέρωση των διαδικασιών πολιτικής και λήψης αποφάσεων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

  • This paper presents an analysis of a wide range of indicators that contribute to assessing the progress and effectiveness of circular economy practices. The indicators considered in this study include Material Flow Analysis (MFA), rate of resource circulation, resource reuse rate, used product remanufacturing rate, material circularity index, waste production, recycling rate, material recovery rate, waste-to-energy ratio, waste composition, Life Cycle Assessment (LCA), waste disposal methods, greenhouse gas emissions associated with waste, resource efficiency, employment in circular economy sectors, investment in circular economy projects, product life extension, product revenue derived from circularity, value chain collaboration, circular innovation, air quality index (AQI), water quality index (WQI), biodiversity index, carbon footprint, water and energy use, ecosystem health, and toxicity and pollution abatement.


   The analysis of these indicators provides valuable insights into various aspects of the circular economy, including resource management, environmental impacts, economic benefits, social aspects, policy relevance, and feasibility. By examining the indicators, the study highlights key findings and trends, and identifies opportunities and challenges for transitioning towards a more sustainable and circular model of production and consumption. The findings reveal that Material Flow Analysis (MFA) is a powerful tool for understanding resource flows and identifying areas for improvement in material efficiency. The rate of resource circulation and the resource reuse rate are crucial indicators that indicate the extent to which resources are being kept within the economy and contribute to reducing waste generation. The used product remanufacturing rate signifies the potential for extending product lifespan and reducing the need for new production.


   The material circularity index offers insights into the environmental impacts, resource efficiency, and economic benefits associated with circular practices. Waste-related indicators such as waste production, recycling rate, and material recovery rate shed light on the effectiveness of waste management systems and the progress towards a circular approach. The waste-to-energy ratio and waste composition provide insights into the balance between energy recovery and material recycling in waste treatment.


   Life Cycle Assessment (LCA) plays a crucial role in evaluating the environmental impacts of products and processes throughout their life cycle. Waste disposal methods and greenhouse gas emissions associated with waste contribute to understanding the environmental consequences of waste management practices and the importance of reducing pollution.


   The indicators related to employment in circular economy sectors and investment in circular economy projects demonstrate the economic benefits and job creation potential associated with the circular economy transition. Product life extension and revenue derived from circular products/services underscore the importance of innovative business models that promote reuse, repair, and sharing.


   Furthermore, value chain collaboration and circular innovation emerge as critical factors in achieving a circular economy, promoting resource efficiency, and fostering sustainable practices across different sectors. The analysis of air quality, water quality, biodiversity, carbon footprint, water and energy use, ecosystem health, and toxicity and pollution abatement underscores the significance of environmental considerations and the need to address these issues within the circular economy framework.

   Overall, this analysis provides a comprehensive overview of a wide range of circular economy indicators, highlighting their significance in evaluating the circularity of economic systems, identifying opportunities for improvement, and informing policy and decision- making processes towards a more sustainable future.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές