Ανάλυση της συμβολής συμβατικών συστημάτων σκίασης στην ενεργειακή επίδοση κτιριακών δομών

Analysis of the contribution of conventional shading systems in the energy performance of building structures (english)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΡΓΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 191
 7. Κάρολος-Νικόλαος Ι. Κοντολέων
 8. Κοντολέων Κάρολος Νικόλαος | Τσέλιου Αρετή | Ευθύμιος Ζέρβας
 9. Building energy upgrade | energy consumption | Effect of shading on building
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων
 11. 7
 12. 43
  • Τις τελευταίες δεκαετίες, η εξάρτηση των ευρωπαϊκών χωρών από την κατανάλωση ενέργειας
   ολοένα και αυξάνεται. Ταυτόχρονα, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας εντείνεται εξαιτίας
   της ενεργειακής κρίσης και της συνεχόμενης αύξησης του κόστους της ενέργειας. Η
   ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων αποτελεί αντικείμενο μελέτης τις τελευταίες δεκαετίες
   ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε το 2013 ο
   κτιριακός τομέας καταναλώνει μεγάλο ποσοστό ενέργεια στην Ελλάδα, συγκεκριμένα το 36-
   40% της ενέργειας που καταναλώνεται οφείλεται σε αυτά (Μεσσίνας Ηλίας(2008)) Το
   σημαντικότερο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται στον κτιριακό τομέα αφορά τη
   θέρμανση και ψύξη των κτιρίων.
   Στην εργασία αυτή διερευνάται η επίδραση ορισμένων συμβατικών συστημάτων σκίασης των
   κτιριακών κελυφών (σκίαση του κελύφους από προβόλους και προεξοχές) σε συνάρτηση των
   μορφολογικών χαρακτηριστικών που ενσωματώνουν.
   Για την μελέτη των σεναρίων θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Εnergy Certificate. Η
   διερεύνηση αφορά συνδυαστικά σενάρια, τα οποία εξετάζουν την επίδραση του
   προσανατολισμού, του ποσοστού ανοιγμάτων στις όψεις, του λόγου των πλευρών του κτιρίου
   στην ενεργειακή απόδοση κάθε όροφο ενός τριώροφου κτιρίου και οδηγούν σε συμπεράσματα
   σχετικά με
   Α. την αξιολόγηση μορφολογικών στοιχείων που προκύπτουν από τον αρχικό σχεδιασμό του
   κτιρίου στην ενεργειακή του απόδοση,
   Β. την επίδραση που έχει η τοποθέτηση σκιάστρων στη μηνιαία και ετήσια κατανάλωση
   καθώς και τις εκπομπές CO 2

  • In recent decades, the dependence of European countries on energy consumption has been
   increasing. At the same time, the need to save energy is intensifying due to the energy crisis and the
   continuous increase in energy costs. The energy consumption of buildings has been the subject of
   study for the last decades, indicatively it is stated that according to a research carried out in 2013
   the building sector consumes a large percentage of energy in Greece, specifically 36-40% of the
   energy consumed is due to them (Messinas Ilias(2008)) The most important percentage of the
   energy consumed in the building sector concerns the heating and cooling of buildings.
   This work investigates the effect of some conventional shading systems of building envelopes
   (shading of the envelope by overhangs and overhangs) as a function of the morphological features
   they incorporate. The Energy Certificate software will be used to study the scenarios. The
   investigation concerns combined scenarios, which examine the effect of the orientation, the
   percentage of openings in the facades, the aspect ratio of the building on the energy efficiency of
   each floor of a three-story building and lead to conclusions about:
   A. the evaluation of morphological elements resulting from the original design of the building in its
   energy efficiency,
   B. the effect that sunshade installation has on monthly and annual consumption as well as CO 2
   emissions

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.