«Στάσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι σε άτομα με αναπηρίες (κινητικές)»

''Attitudes of medical and nursing staff towards people with (motor) disabilities'' (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 31 May 2023
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. ΑΛΕΞΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
 8. ΑΛΕΞΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 9. στάσεις, αναπηρία, επαγγελματίες υγείας, ATDP-B, DAHC
 10. ΔΜΥ61: Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας
 11. 2
 12. 7
 13. 85
  • Οι στάσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού συνδέονται στενά αφενός με την ποιότητα της
   ιατροφαρμακευτικής φροντίδας που προσφέρεται στα άτομα με αναπηρίες και αφετέρου με την
   ενίσχυση της ικανότητας των ατόμων αυτών να προσαρμόζονται στην κοινωνία και να αναπτύσσουν
   μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους. Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να διερευνηθούν οι
   στάσεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Πρόκειται για ένα ζήτημα για
   το οποίο τα ελληνικά ερευνητικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, γεγονός που καθιστά
   αναγκαία την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να
   διερευνηθούν οι αντιλήψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στα άτομα με
   αναπηρία, κυρίως με κινητική. Ειδικότερα, στόχο αποτέλεσε η σύγκριση των αντιλήψεων αυτών,
   ώστε να αναδειχθούν τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
   απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Τέλος, αποτέλεσε αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο
   κοινωνικοί και δημογραφικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης κτλ) μπορούν να
   διαφοροποιήσουν τις αντιλήψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στα άτομα με
   αναπηρία. Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε και πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική ποσοτική μελέτη
   σε επαγγελματίες υγείας που στελεχώνουν τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής των Πατρών. Το
   δείγμα αποτέλεσαν 158 επαγγελματίες υγείας (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) και ως
   ερευνητικά εργαλεία επιλέχθηκαν η Κλίμακα Στάσεων σε Σχέση με τα άτομα με Αναπηρία - Β Τύπος
   / Attitudes Toward Disabled Persons Scale – Form B (ATDP - B), όπως αυτή μεταφράστηκε στα
   ελληνικά, σταθμίστηκε, συμπληρώθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον Κριτσωτάκη (2017), καθώς και
   η κλίμακα DAHC («Disability Attitudes in Health Care») την οποία δημιούργησαν οι ερευνητές
   Chadd και Pangilinan (2011). Τα αποτελέσματα της έρευνας ότι ακόμα και σήμερα οι επαγγελματίες
   υγείας δεν έχουν αναπτύξει θετικές στάσεις απέναντι στην αναπηρία, τουλάχιστον όχι στον βαθμό
   που θα περίμενε κανείς. Η ανάλυση της κλίμακας ATDP-B, έδειξε ότι ο μέσος όρος των απαντήσεών
   τους είναι Μ.Ο.=83,75±17,63. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση της κλίμακας
   DAHC, όπου φάνηκε πως ο μέσος όρος των απαντήσων των επαγγελματιών του δείγματος ήταν
   Μ.Ο.=42,30±6,716. Το γενικό συμπέρασμα είναι πως οι επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στην
   έρευνα δεν έχουν αναπτύξει ακόμα στο βαθμό που θα ανέμενε κανείς θετικές στάσεις απέναντι στα
   άτομα με κινητικές κυρίως αναπηρίες, καθώς οι βαθμολογίες τους είναι χαμηλότερες συγκριτικά με
   αυτές άλλων χωρών, χωρίς όμως να μπορούν να θεωρηθούν πλήρως αρνητικές. Το δεύτερο
   ενδιαφέρον εύρημα στο οποίο καταλήγει η παρούσα έρευνα είναι πως οι στάσεις που έχουν αναπτύξει
   οι επαγγελματίες υγείας δεν επηρεάζονται ούτε από το φύλο τους, ούτε από το επάγγελμά τους ούτε
   από κάποιον άλλο κοινωνικο-δημογραφικό ή άλλο παράγοντα. Μικρή συσχέτιση φάνηκε να υπάρχει
   μεταξύ των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι επαγγελματίες υγείας του δείγματος για την αναπηρία
   και για τις στάσεις που αναπτύσσουν απέναντι στα άτομα με αναπηρία, καθώς και ανάμεσα στη στη
   συχνότητα της επαφής που έχουν οι επαγγελματίες υγείας του δείγματος με τα άτομα με αναπηρία και
   στις στάσεις που αναπτύσσουν, όπως αυτές προκύπτουν βάσει της κλίμακας DAHC.

  • The attitudes of medical and nursing staff are closely related on the one hand to the quality of medical
   care offered to people with disabilities and on the other hand to strengthening the ability of these
   people to adapt to society and develop a positive self-image. For the above reasons, it is necessary to
   investigate the attitudes of health professionals towards people with disabilities. This is an issue for
   which the Greek research data is particularly limited, which makes it necessary to carry out the
   present research. The purpose of this work was to investigate the perceptions of medical and nursing
   staff towards people with disabilities, mainly with mobility. In particular, the aim was to compare
   these perceptions, in order to highlight any differences between the medical and nursing staff towards
   people with disabilities. Finally, the result is the investigation of the degree to which social and
   demographic factors (gender, age, level of education, etc.) can differentiate the perceptions of medical
   and nursing staff towards people with disabilities. For this purpose, a cross-sectional quantitative
   study was designed and carried out among health professionals who staff the two major hospitals of
   the Patras area. The sample consisted of 158 health professionals (medical and nursing staff) and the
   Attitudes Toward Disabled Persons Scale – Form B (ATDP - B), as it was translated into Greek, was
   chosen as research tools , was weighted, completed and used by Kritsotakis (2017), as well as the
   DAHC ("Disability Attitudes in Health Care") scale created by researchers Chadd and Pangilinan
   (2011). The results of the research show that even today health professionals have not developed
   positive attitudes towards disability, at least not to the extent that one would expect. The analysis of
   the ATDP-B scale showed that the average of their answers is M.O.=83.75±17.63. This finding is also
   confirmed by the analysis of the DAHC scale, where it was seen that the average of the responses of
   the professionals in the sample was M.O.=42.30±6.716. The general conclusion is that the health
   professionals who participated in the research have not yet developed to the extent that one would
   expect positive attitudes towards people with mainly motor disabilities, as their scores are lower
   compared to those of other countries, but without being able to be considered completely negative.
   The second interesting finding reached by this research is that the attitudes developed by health
   professionals are not influenced by their gender, their profession or any other socio-demographic or
   other factor. There appeared to be little correlation between the knowledge the health professionals of
   the sample have acquired about disability and the attitudes they develop towards people with
   disabilities, as well as between the frequency of contact the health professionals of the sample have
   with people with disabilities. disability and the attitudes they develop, as they emerge based on the
   DAHC scale.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές