Ηγεσία και Δυναμική των Ομάδων: Μελέτη Περίπτωσης ο Ελληνικός Ξενοδοχειακός Κλάδος

Leadership and Group Dynamics: A Case Study of the Greek Hotel Sector (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Μπελιάς, Δημήτριος
 8. Μπελιάς, Δημήτριος | Παπαγρηγορίου, Αριστείδης
 9. Στυλ Ηγεσίας | Μετασχηματιστική Ηγεσία | Συναλλακτική Ηγεσία | Παθητική/Προς Αποφυγή Ηγεσία | Δυναμική των ομάδων | Ξενοδοχειακός Κλάδος
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 11. 1
 12. 14
 13. 97
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες
  • Ο ξενοδοχειακός κλάδος χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες, ομαδική εργασία και ανθρωποκεντρική διοίκηση, γεγονός που καθιστά το έργο των στελεχών σύνθετο και δύσκολο. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του ανθρώπινου δυναμικού, ως προς την υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών για τη διοίκηση του προσωπικού. Αναδεικνύεται, έτσι, η σημασία της ηγεσίας, μέσω του ρόλου και των ικανοτήτων των ηγετών, αλλά κυρίως μέσω του τρόπου, με τον οποίο συνδέονται με τις ομάδες τους. Μιας ηγεσίας που θα έχει επίκεντρο την ανάπτυξη και διαχείριση ομάδων, μέσω της κατανόησης της ομαδικής συμπεριφοράς, στοχεύοντας στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

   Στο πλαίσιο αυτό, το πώς επηρεάζει η ανθρώπινη συμπεριφορά  τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αναδεικνύει τη σημασία της σχέσης μεταξύ προϊσταμένων και ομάδων εργασίας. Ο εργασιακός χώρος, ως ένα πεδίο δυναμικό  όπου συντελούνται διεργασίες, διαμορφώνει χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν αλλαγές, τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και για τις εργασιακές ομάδες. Για τον λόγο αυτόν, η επιστημονική μελέτη των ομάδων και της ηγεσίας μπορεί να αξιοποιηθεί, προς όφελος των επιχειρήσεων.

   Το μεγάλο κενό που διαπιστώνεται στη βιβλιογραφία, αναδεικνύει την αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας για τη σχέση των στυλ ηγεσίας με τη δυναμική των ομάδων. Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία αναλύονται τα δεδομένα των ερωτηματολογίων, μέσω SPSS, που συμπλήρωσαν 177 εργαζόμενοι στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται το ηγετικό στυλ των άμεσα προϊσταμένων τους, αλλά και τις εργασιακές ομάδες, στις οποίες εντάσσονται. Επίσης, αναλύονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, ως προς την επίδρασή τους στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση, τόσο μεταξύ μετασχηματιστικής ηγεσίας και δυναμικής ομάδων όσο και μεταξύ συναλλακτικής ηγεσίας και δυναμικής ομάδων. Ωστόσο, δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ παθητικής-προς αποφυγή (laissez-faire) ηγεσίας και δυναμικής ομάδων

  • The hotel sector is characterized by particularities, teamwork and human-oriented management, which makes the work of hotel managers complex and difficult. Therefore, the need arises for further investigation of human resources, in terms of the adoption of appropriate practices for personnel management. Thus, the importance of leadership is highlighted, through the role and abilities of leaders, but mainly through the way in which they connect with their teams. A leadership that will focus on the development and team management, through the understanding of group behavior, aiming at the optimal utilization of human potential.

   In this context, how human behavior affects the operation and development of businesses highlights the importance of the relationship between supervisors and work teams. The workplace, as a dynamic field where processes take place, forms characteristics that signal changes, both for the employees themselves and for the work teams. For this reason, the scientific study of teams and leadership can be leveraged to the benefit of business.

   The large gap identified in the literature highlights the necessity of further research on the relationship between leadership styles and group dynamics. In particular, this paper analyzes the data from the questionnaires, with SPSS Statistics, completed by 177 employees in the Greek hotel sector, regarding how they perceive the leadership style of their immediate supervisors, as well as the work teams to which they belong. In addition, the demographics of the participants are analyzed, in terms of their effect on shaping the results. According to the results, a positive correlation was found, both between transformational leadership and group dynamics and between transactional leadership and group dynamics. However, no statistically significant correlation was found between passive-avoidant (laissez-faire) leadership and group dynamics

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές