Η επίδραση του νυχτερινού ωραρίου εργασίας στη σωματική και ψυχοκοινωνική ευεξία και την εργασιακή απόδοση των επαγγελματιών υγείας: Μελέτη σε Περιφερειακό Νοσοκομείο.

The effect of night shift on the physical and psychosocial well-being and work performance of health professionals: Study in a Regional Hospital (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Eπαγγελματίες υγείας | Νυχτερινή βάρδια | Αποδοτικότητα | Ασφάλεια | Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
 10. Υπηρεσίες Υγείας/ Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις / ΔΜΥ51
 11. 19
 12. 33
 13. Περιλαμβάνονται πίνακες, γραφήματα
  •   Οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν μέρος του συστήματος της υγείας και ο ρόλος τους είναι πολυδιάστατος καθώς και καθοριστικός για την παροχή συνεχούς φροντίδας των ασθενών σε εικοσιτετράωρη βάση. Το ωράριο εργασίας στηρίζεται στο σύστημα βαρδιών, το οποίο όμως έχει ορισμένες συνέπειες στη σωματική και την ψυχοκοινωνική τους ευημερία και κατ' επέκταση στην εργασιακή τους αποδοτικότητα και την ασφάλεια των ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της νυχτερινής βάρδιας στους επαγγελματίες υγείας σε σωματικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο αναφορικά με την εργασιακή τους αποδοτικότητα και την ασφάλεια των ασθενών.

     Η έρευνα είναι ποσοτική και διεξήχθη στο προσωπικό υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών σε 225 επαγγελματίες υγείας οι οποίοι λειτουργούν σε εναλλασσόμενες βάρδιες. Η έρευνα έγινε με τη φυσική και ηλεκτρονική διανομή ερωτηματολογίων και η στατιστική ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων στηρίχθηκε στο στατιστικό πακέτο SPSS. Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, το 78,8% των ερωτηθέντων συνολικά δηλώνει ότι δεν υπάρχει αρκετό νοσηλευτικό προσωπικό στη νυχτερινή βάρδια και ταυτόχρονα το 48,7% υποστηρίζει ότι κατά τη νυχτερινή βάρδια είναι πιο πιθανό να συμβούν λάθη. Επίσης, το 51,8% δήλωσε ότι οι νυχτερινές βάρδιες επηρεάζουν αρνητικά την οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή. Αναφορικά με τους συμπεριφορικούς παράγοντες κινδύνου του προσωπικού, το 78,6% του δείγματος δήλωσε ότι καπνίζει περίσσοτερο κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, ενώ το 63,9% καταναλώνει περισσότερες ανθυγιεινές τροφές. 

     Επομένως, η ψυχοσωματική υγεία και η κοινωνική ζωή των συμμετεχόντων επηρεάζονται από το συγκεκριμένο εργασιακό καθεστώς και συνεπώς οι συνθήκες εργασίας πρέπει να βελτιωθούν και να αναβαθμιστούν ώστε να αυξηθεί ταυτόχρονα και η εργασιακή τους απόδοση.

  •   Health professionals are part of the health system and their role is multiple as well as decisive to the constant medical treatment of patients in a 24hour basis. The work shift is based on rotating system which has some consequences on health professionals' physical and psychosociological well-being and in the long term on their working efficiency and the patients' safety. The purpose of this research is the examination of the impact of night shifts to the health professionals on the bodily, psychological and social level in relation to their working effectiveness and the safety of patients. 

     The research is based on the quantitative methodology and it took place in General Hospital of Serres in a population of 225 health professionals. The research was based on natural and electronic allocation of questionnaires and the statistical analysis of the primary data was based on the statistical package SPSS. According to the research, 78,8% of the responders state that there isn't enough nursing staff during the night shift and at the same time 48,7% claim that during the night shift it is possible to make mistakes. Also, 51,8% state that night shifts affect negatively their family and social life. In relation to the behavioral sectors of danger, 78,6% of the sample state that they smoke even more during the night shift, while 63,9% consume unhealthy snacks. 

     In conclusion, the physical and psychosociological life of the participants are affected by the particular working system and therefore working conditions need to be improved and developed as the night shifts play important role in the working effectiveness. 

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές