«Πράσινες – Μπλε υποδομές και αστική ανθεκτικότητα. Ανάπλαση αστικών οδών και επιπτώσεις στο μικροκλίμα. Εφαρμογή στην πόλη της Λάρισας»

“Green – Blue infrastructure and urban resilience. Urban streets’ regeneration and its possible effects on the microclimate in the city of Larissa” (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΟΥΡΒΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. Ευθύμιος Ζέρβας | ΜΕΡΕΣΗ , ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Σακαντάμης, Κωνσταντίνος
 9. Πράσινες – Μπλε υποδομές, Αστική Ανθεκτικότητα, Μικροκλίμα, Αστικές Οδοί, Λάρισα, ENVI-met
 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΣΧΔΕ
 11. 2
 12. 26
 13. 53
 14. Περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, έρευνα πεδίου, προσομοίωση στο πρόγραμμα Envimet, πίνακες διαγράμματα, σχέδια και εικόνες
 15. Ρουμελιώτης, Μ. (2001). Μοντελοποίηση και προσομοίωση. Προγραμμα Σπουδών: Πληροφορική, Θεματική Ενότητα: Γραμμικός προγραμματισμός και Μοντελοποίηση
  • Οι πράσινες και μπλε υποδομές ( Blue – Green infrastructure – BGI )  σήμερα αποτελούν αντικείμενο επιστημονικών συζητήσεων, με θέμα τη συνεισφορά τους, στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων έναντι της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση του μικροκλίματος, στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας των πολιτών και στην αστική βιωσιμότητα. Η αυξανόμενη αστικοποίηση  απομακρύνει όλο και περισσότερο τον άνθρωπο από την φύση αλλά και τα στοιχεία της φύσης από το αστικό περιβάλλον.  Η πλειοψηφία των πόλεων σήμερα φέρουν το χαρακτηρισμό της ¨τσιμεντούπολης¨ , τονίζοντας την απουσία του πράσινου και μπλε στοιχείου.

   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι πράσινες-μπλε υποδομές και η αστική ανθεκτικότητα, ειδικότερα εξετάζεται το πως η ανάπλαση αστικών οδών, επηρεάζει το μικροκλίμα, παρουσιάζοντας μία εφαρμογή στην πόλη της Λάρισας.  Στο παραπάνω πλαίσιο διακρίνονται οι γραμμικές, μπλε και πράσινες υποδομές, καθώς και η πολυλειτουργικότητα αυτών ως βασικό χαρακτηριστικό. Σε μια υφιστάμενη αστική περιοχή της Λάρισας, με συνδυασμό γραμμικών οδικών δικτύων και πλατείας, μέσω της χρήσης προσομοιωτικών εργαλείων, στην υπάρχουσα κατάσταση και σε μια πρόταση ανάπλασης,  γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ως προς την περιβαλλοντική απόκριση και την επίδραση των προτεινόμενων BGI στο μικροκλίμα της περιοχής.

   Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η ανάγκη για την απομάκρυνσης της γκρίζας υποδομής από την πόλη. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες, οι απότομες βροχοπτώσεις, οι πλημμύρες και οι υπόλοιπες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι παραπάνω από ορατές. Από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις,  γίνεται κατανοητό ότι το πράσινο και το υγρό στοιχείο συμβάλλουν τόσο στην αστική ανθεκτικότητα όσο και στη βελτίωση του μικροκλίματος. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για σκέψη και προβληματισμό ώστε να ενεργοποιηθούν, τόσο οι πολίτες όσο και οι δημοτικές αρχές, προς την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών των πόλεων και ειδικά στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, όπως είναι οι δρόμοι και οι πλατείες.

  • Nowadays, Green - Blue infrastructure are the subject of scientific debates regarding their contribution to improving the resilience of cities against climate change, improving the microclimate, supporting the mental health of citizens and urban sustainability. The widespread urbanization is increasingly distancing man from nature and the elements of nature from the urban environment. The majority of cities today bear the characterization of "concrete city", emphasizing the absence of the green and the blue element.

   The subject of this diploma thesis is the green-blue infrastructure and the urban resilience, as how the regeneration of urban streets affects the microclimate, presenting an application in the city of Larissa. The BGI under linear development stand out, as well as their multi-functionality as a key feature. A comparative assessment is made through the use of simulation tools, above the existing situation in an urban area of Larissa, (with a combination of linear road networks and a square) and a regeneration proposal. This is made regarding the environmental response and the effect of the proposed BGIs on the microclimate of the area.

   The analysis of the data shows the need to remove the gray infrastructure from the city. Rising temperatures, heavy rainfall, floods and other consequences of climate change are evident. From the proposed interventions it is understood that the green and the blue element contribute both to the urban resilience and to the improvement of the microclimate. These results could be the motivation for thought and conversation so that both citizens and municipal authorities could work to improve the environmental conditions of cities and especially in open public spaces, such as streets and squares.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές