Εφαρμογή του BIM στον σχεδιασμό οικιστικού συγκροτήματος πράσινων κτηρίων

Application of BIM in the design of a residential complex of green buildings. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Δρ. Διονυσία – Πηνελόπη Κοντονή
 8. Δρ. Διονυσία – Πηνελόπη Κοντονή | Αιμιλία Κονδύλη
 9. Green BIM | ΒΙΜ | Ψηφιακή απεικόνιση | Ενεργειακή ανάλυση | Bιωσιμότητα
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων / ΔΧΤ 51
 11. 46
 12. Περιλαμβάνει Πίνακες , Διαγράμματα και εικόνες.
  • Η ανάπτυξη του Building Information Modeling (BIM) αντιπροσωπεύει μια καινοτόμα τεχνολογία που έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα επικοινωνίας και σφαλμάτων που συχνά παρουσιάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο. Το BIM δεν αποτελεί απλώς ένα λογισμικό, αλλά μια προηγμένη τεχνολογία που επιτρέπει την ψηφιακή προσομοίωση, ανάλυση δεδομένων και διαχείριση του έργου σε όλο τον κύκλο ζωής του. Το λογισμικό BIM δεν είναι απλά ένα εργαλείο σχεδιασμού, αλλά μπορεί επίσης να ενσωματώσει απαιτήσεις βιωσιμότητας μέσω της έννοιας του Green BIM. Με την ανάλυση των δεδομένων και τη χρήση εργαλείων ενεργειακής ανάλυσης, το BIM μπορεί να προσφέρει λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του αντικτύπου στο περιβάλλον.
   Στη παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η μεθοδολογία του Building Information Modeling (BIM) και αναλύονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν αυτήν την καινοτόμο τεχνολογία. Εξετάζονται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του BIM, οι αλλαγές που επιφέρει στο σχεδιασμό τεχνικών έργων και στη διαχείρισή τους. Επιπλέον, πραγματοποιείται μία μελέτη ενός οικιστικού συγκροτήματος πράσινων κτηρίων όπου αναπτύσσεται η μεθοδολογία σχεδιασμού, αναλύεται η ενεργειακή απόδοση, η κατανάλωση ενέργειας, και η βιωσιμότητα των κτηρίων. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του Green BIMστο κατασκευαστικό κλάδο.

  • The development of Building Information Modeling (BIM) represents an innovative technology that addresses the communication and error issues commonly encountered in the construction industry. BIM is not just a software, it is an advanced technology that enables digital simulation, data analysis, and project management throughout its lifecycle. BIM software is not merely a design tool but can also incorporate sustainability requirements through the concept of Green BIM. By analyzing data and utilizing energy analysis tools, BIM can provide solutions to improve energy efficiency and reduce environmental impact.
   This thesis presents the Building Information Modeling (BIM) methodology and analyzes the key features that define this innovative technology. The advantages resulting from the application of BIM are examined, as well as the changes it brings to the design and management of technical projects. Additionally, a study is conducted on a residential complex of green buildings where the design methodology is developed and the energy performance, energy consumption and sustainability of the buildings are analyzed. Finally, the results and conclusions of Green BIM in the construction industry are presented.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές