Ποιότητα ζωής, διαταραχή εικόνας σώματος και αυτοεκτίμηση σε άτομα με ακρωτηριασμό των κάτω άκρων

Quality of life, body image disturbance and self-esteem in people with lower limb amputation (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΨΩΜΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
 8. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 9. ακρωτηριασμός των κάτω άκρων | σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής | διαταραχή εικόνας σώματος | αυτοεκτίμηση
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας /ΔΜΥ61
 11. 1
 12. 152
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, διαγράμματα
  • Εισαγωγή: Ο ακρωτηριασμός των κάτω άκρων είναι συχνά μια αναπόφεκτη διαδικασία σε παθολογικές καταστάσεις πολλών ασθενειών, οδηγώντας σε αρκετούς περιορισμούς στην εκτέλεση κοινωνικών, επαγγεματικών και ψυχαγωγικών δραστηριότήτων.

   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων ατόμων με ακρωτηριασμό κάτω άκρων, οι οποίοι κάνουν χρήση τεχνητού μέλους, σχετικά με την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, την διαταραχή εικόνας σώματος και την αυτοεκτίμηση.

   Μεθοδολογία: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 91 άτομα με ακρωτηριασμό των κάτω άκρων, τα οποία φορούσαν τεχνητό μέλος. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, το οποίο μοιράστηκε σε άτομα που είχαν δώσει την συγκατάθεση τους κατα την αρχική προσέγγιση. Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, της διαταραχής εικόνας σώματος και της αυτοεκτίμησης χρησιμοποιήθηκας τα ερωτηματολόγια Short Form Health Survey-12 (SF-12), Ambutee Body Image Scale (ABIS-R) και η κλίμακα Rosenberg (RSES) αντίστοιχα. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS v.26.

   Αποτέλεσματα: Ο μέσος όρος της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων ήταν 70,31. Η αξιολόγηση για την εικόνα σώματος είχε μέσο όρο το 64,49, ενώ η αυτοεκτίμηση ήταν σε μέσο επίπεδο (16,38/30). Η ηλικία των συμμετεχόντων, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το επάγγελμα, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και η γονεΪκότητα επιρέασαν την αντίληψη για την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, αλλά και την εικόνα σώματος των ασθενών. Η αυτοεκτίμηση επιρεάστηκε από το εκαπιδευτικό επίπεδο και το εισόδημα. Επίσης φάνηκε πως η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητας ζωής επηρεάζεται από την αιτία ακρωτηριασμού και τα έτη εφαρμογής  του τεχνητού μέλους. Η διαταραχή της εικόνας σώματος επιρεάζεται από την αιτία του ακρωτηριασμού και από τα έτη που έχουν προηγηθεί του ακρωτηριασμού. Σημαντικήαρνητική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των ετών εφαρμογής του τεχνητού μέλους και της διαταραχής της εικόνας σώματος. Δηλαδή, όσο αυξάνονται τα χρόνια εφαρμογής τεχνητού μέλους τόσο μειώνεται η διαταραχή της εικόνας σώματος. Η αυτοεκτίμηση σχετίζεται μόνο από την αιτία ακρωτηριασμού.

   Συμπέρασμα: Η ποιότητα ζωής, η εικόνα σώματος και η αυτοεκτίμηση επιρεάζονται από τον ακρωτηριασμό των κάτω άκρων. Είναι σημαντική η υλοποίηση παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ατόμων που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των κάτω άκρων, με σκοπό την ενδυνάμωση και την σταδιακή προσαρμογή στην νέα κατάσταση, που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη.

   Λέξεις κλειδιά: ακρωτηριασμός των κάτω άκρων, σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, διαταραχή εικόνας σώματος, αυτοεκτίμηση.

  • Introduction: Limp amputation is often an unavoitable process in pathological conditions of many diseases, leading to several limitations in the performance of the social, professional and recreational activities.

   Aim: The purpose of this research study was to explore the perceptions of persons with lower limp amputation wearing a prothesis regarding their health-related quality of life (HRQOL), body image disturbance, and self esteem.

   Methodolody: This research sample consisted of 91 people with amputation of the lower limps wearing a prothesis. The data was collected using the questionnaire in electronic and paper form, which was distributed to the people who had given their consent dyring the initial approach. The Sort Form Health Survey-12( SF-12) The Amputee Body Image Scale (ABIS-R) and the Rosenberg scale (RSES) were used to assess HRQOL, body image disturbance, and self -esteem respectively. The SPSS v.26package was used for the statistical analysis of the data.

   Results: The mean of the participans HRQOL was 70,31. The mean of the body image disturbance was 64.49, while self esteem was at a medium level (16,38/30). Participants age, educational level, profession, income, marital status and parenthood influence the perception of HRQOL, but also the patients 'body image disturbance. Self-esteem was influenced by the educational level and the income. It also appeared the HRQOL is affected by the cause of ambutation and the number of the years since the application of the artificial limb. Body image disturbance is affected by the cause of ambutation. A significant negative collerationwas observed between years of prothesis use and body image disturbance; that is as the yars of prothesis use increase, body image disturbance descreases. Self -esteem is only related to the cause of amputation.

   Conclusion: HRQOF, body image disturbance, and self-esteem are affected by lower limb amputation. It is crucial to implement intervations for the psychosocial support of persons with limb amputation, aiming at empowerment and gradually adaption to the new situation, which will contribute to recovery.

   Key words: Lower limb amputation, health-related quality of life, self -image disturbance, self-esteem.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές