Προεγχειρητικό άγχος και ανθεκτικότητα ασθενών που υποβάλλονται σε προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και συσχέτιση με την ικανοποίηση από την ενημέρωση που έλαβαν προεγχειρητικά

Patients’ preoperative anxiety and resilience undergoing elective surgery as well as the correlation with their satisfaction regarding information they received preoperatively (english)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΑΧΡΗ-ΡΕΝΤΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. Σαράφης, Παύλος Δρ
 8. Σαράφης, Παυλος | Δομάγερ, Φίλιππος Ριχάρδος
 9. Προεγχειρητικό άγχος, STAI, SFQ, ISQ, Ανθεκτικότητα, Ενημέρωση Aσθενούς
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ΔΜΥ 51
 11. 2
 12. 11
 13. 127
 14. Περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

   Όσο αναγκαία και απαραίτητη μπορεί να είναι μια ιατρική πράξη, όπως η  χειρουργική επέμβαση, τόσο αναπόφευκτα αγχωτική διαδικασία είναι για τον ασθενή. Το προεγχειρητικό άγχος μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα κατά τη χρονική περίοδο πριν από τη χειρουργική επέμβαση, πιθανώς καθιστώντας την ανέφικτη και περιπλέκοντας τη μετεγχειρητική αποκατάσταση του ασθενούς. Ιδιαίτερη σημασία στον περιορισμό του προεγχειρητικού άγχους του ασθενούς έχει η ενημέρωση που αυτός λαμβάνει από τους επαγγελματίες υγείας. Η σωστή πληροφόρηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην περίοδο πριν την επέμβαση, αλλά να διατηρείται καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας και της μετεγχειρητικής πορείας του ασθενούς. Είναι σημαντικό ο ασθενής να αισθάνεται συνυπεύθυνος και να συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν την αποκατάσταση της υγείας του.

   Σκοπός της μελέτης: Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο προεγχειρητικό άγχος και την ανθεκτικότητα ασθενών που υποβάλλονται σε προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και της ικανοποίησης από την ενημέρωση που λαμβάνουν προεγχειρητικά.

   Μεθοδολογία: Ανώνυμη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από 100 ασθενείς που είχαν προγραμματισμένα χειρουργεία σε διάφορες χειρουργικές κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και  του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αφορούσαν κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία, τη σωματική και ψυχοκοινωνική τους κατάσταση, καθώς και ερωτηματολόγια που μέτρησαν το προεγχειρητικό άγχος, την ανθεκτικότητα, την ικανοποίηση από την ενημέρωση  και τον φόβο για την επέμβαση.

   Αποτελέσματα: Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε πως ο φόβος των γυναικών για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της επέμβασης ήταν υψηλότερος σε σχέση με αυτόν των ανδρών. Επιπλέον, ο φόβος αυτός φάνηκε να επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση, καθώς και από το εάν έπασχαν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Όσον αφορά στη συσχέτιση φόβου επέμβασης και προεγχειρητικού άγχους με το επίπεδο εκπαίδευσης, δεν αναδεικνύεται κάποια συσχέτιση. Ο γενικός βαθμός ικανοποίησης των ασθενών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν αρκετά υψηλός και οι περισσότεροι εξέφρασαν την επιθυμία να λαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την υγεία τους.

   Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας παρουσιάζουν συνάφεια με τα αποτελέσματα παλαιότερων μελετών και αναδεικνύουν το πόσο σημαντική είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των ασθενών στην ελάττωση του προεγχειρητικού άγχους. Για τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών προεγχειρητικά, θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και η παροχή εξατομικευμένης φροντίδας στον ασθενή. Με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του προεγχειρητικού άγχους μπορεί να βελτιωθεί η μετεγχειρητική πορεία των ασθενών και να μειωθούν η ανησυχία και το στρες που αντιμετωπίζουν.

  • ABSTRACT

   As necessary and essential a medical procedure, such as a surgery may be, it is inevitably an anxiety-inducing process for the patient. Preoperative anxiety can create significant problems during the period before surgery, potentially rendering the procedure unfeasible and complicating the patient's postoperative recovery. Providing information to patients by healthcare professionals holds particular significance in alleviating preoperative anxiety. Proper information should not be limited only to the period before the surgery, but it should be maintained throughout the hospitalization and postoperative recovery of the patient. It is crucial for the patient to feel responsible and participate in decisions concerning his health restoration.

   The purpose of this study was to investigate the relationship between preoperative anxiety and patients’ resilience undergoing scheduled surgical interventions and their satisfaction with the information they received preoperatively.

   Methodology involved the anonymous completion of questionnaires by 100 patients scheduled for several surgeries at the General Hospital of Chania and the Naval Hospital of Crete. The patients’ questionnaires measured social demographics, physical and psychosocial status, preoperative anxiety, resilience, information satisfaction and surgical fear.

   Results: In the current study it is revealed that women exhibited higher fear levels concerning short-term and long-term consequences of the surgery compared to men. This fear was influenced by both marital status and the presence of a chronic disease in the patient. However, there was no significant correlation between fear of the surgery and preoperative anxiety with the level of education. The general satisfaction level of the patients who took part in the research was very high but most of them expressed the desire to receive all available information.

   Conclusions The results from our research are in line with previous studies, highlighting the importance of comprehensive patient information in reducing preoperative anxiety. To improve the provision of preoperative information, focus should be placed on healthcare professionals' education and individualized patient care in every patient. Addressing and preventing preoperative anxiety can enhance the postoperative recovery of patients, reducing their distress and stress levels.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές