Κοινωνικές και Πολιτισμικές επιπτώσεις από την τουριστική υπερανάπτυξη : Η περίπτωση της Σαντορίνης με έμφαση στους νέους κατοίκους

Social and Cultural impacts of tourism overdevelopment: the case of Santorini focusing on the young residents. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΡ.
 8. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΡ. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Κοινωνικές και Πολιτισμικές επιπτώσεις τουρισμού | υπερτουρισμός | Σαντορίνη | Νέοι κάτοικοι
 10. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 11. 1
 12. 49
 13. 27
  • Η διεθνοποίηση του προτύπου του μαζικού τουρισμού ως πρότυπο ανάπτυξης, επιφέρει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική δομή του τουριστικού προορισμού, όπως επίσης επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον πολιτισμό του. Οι προορισμοί που εξαρτώνται ιδιαίτερα από τον μαζικό τουρισμό, απειλούνται από το φαινόμενο του «υπερτουρισμού». Ένα σύγχρονο φαινόμενο που αρχικά έπληξε αστικές περιοχές και στη συνέχεια και μη αστικές. Προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, φυσικό και δομημένο και στον τοπικό πολιτισμό, δημιουργεί δυσαρέσκεια στους ντόπιους και στους τουρίστες και υποβαθμίζει το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Επιδρά αρνητικά στις κοινωνικές δομές του προορισμού ενώ τα οικονομικά οφέλη δεν είναι τα αναμενόμενα σε σχέση με τον όγκο ροής των τουριστών. Αναγκαίο εργαλείο για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού είναι η «φέρουσα ικανότητα», έτσι ώστε να προληφθούν οι μη αναστρέψιμες βλάβες στο περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό του. Η Σαντορίνη, ένας από τους κυρίαρχους τουριστικούς προορισμούς μαζικού τουρισμού της χώρας μας, με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και πολιτιστική κληρονομιά, έχει πληγεί και βιώνει τα τελευταία χρόνια τον υπερτουρισμό και τις επιπτώσεις του. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις του υπερτουρισμού στην κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού. Με την διενέργεια πρωτογενούς έρευνας στους νέους ηλικιακά κατοίκους της Σαντορίνης, καταγράφεται η άποψή τους για το φαινόμενο του υπερτουρισμού στον προορισμό και για τις επιπτώσεις του, θετικές και αρνητικές. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις αρνητικές κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις. Παρουσιάζονται ιστορικά, οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία της Σαντορίνης, οι πολιτισμικοί πόροι και οι σύγχρονες υποδομές. Διατυπώνονται συμπεράσματα και σχολιασμοί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και προτάσεις για την βιώσιμη διαχείριση του νησιού και τον περιορισμό του φαινομένου του υπερτουρισμού.

  • The internationalization of the model of mass tourism as a model of development, brings positive and negative effects on the economic and social structure of the tourist destination, as well as effects on its environment and culture. Destinations that are highly dependent on mass tourism are threatened by the phenomenon of "overtourism". A modern phenomenon that first affected urban areas and then non-urban areas. It causes negative effects on the environment, natural and structured and on the local culture, creates dissatisfaction among the locals and the tourists and degrades the tourist product of the area. It has a negative effect on the social structures of the destination while the economic benefits are not what is expected in relation to the flow of tourists. A necessary tool for the viable and sustainable development of a tourist destination is the "carrying capacity", in order to prevent irreversible damage to its environment, society, economy and culture. Santorini, one of the dominant tourist destinations of mass tourism in our country, with special natural beauty and cultural heritage, has been affected and in recent years is experiencing overtourism and its effects. The aim of this research is to establish the effects of overtourism on the society and culture of the island. By carrying out primary research among the young residents of Santorini, their opinion on the phenomenon of overtourism in the destination and its effects, positive and negative, is recorded. More emphasis is placed on negative social and cultural impacts. Historical, economic and social elements of Santorini, cultural resources and modern infrastructure are presented. Conclusions and comments are formulated according to the results of the research and proposals for the sustainable management of the island and limiting the phenomenon of overtourism

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές