Διερεύνηση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

Investigating the mental resilience of individuals with mental disorders (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΑΛΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 145
 7. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. Αναγνωστόπουλος Φώτιος
 9. Ανθεκτικότητα, ψυχικές διαταραχές, ψυχική υγεία, ανθρώπινα δικαιώματα, Covid 19
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ ΘΕ Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας
 11. 3
 12. 4
 13. 159
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Παραρτήματα
  • Εισαγωγή: Η έννοια της Ψυχικής Ανθεκτικότητας εστιάζει στην εξήγηση του φαινομένου της καλής προσαρμογής ορισμένων ατόμων, παρά την έκθεση τους σε υψηλό κίνδυνο, τραυματικά γεγονότα ζωής και αντιξοότητες. Οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν από μόνες τους μια σημαντική αντιξοότητα στην ζωή ενός ατόμου. Ωστόσο το να διαγνωστεί κανείς με ψυχική ασθένεια, δεν τον αποκλείει από το να χτίσει την ανθεκτικότητα του.

   Σκοπός: Η διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, οι οποίοι είναι λήπτες υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η συσχέτιση της με δημογραφικά και κλινικά στοιχεία καθώς και με χαρακτηριστικά των κλινικών υποπληθυσμών.

   Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε δείγμα 105 ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας Περιστερίου και Αγίων Αναργύρων, ως αποκεντρωμένες μονάδες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε σύνθετο ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε: (α) ερωτήσεις σχετικά με τα κοινωνικά – δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, (β) μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με την πορεία της νόσου και κλινικά χαρακτηριστικά, (γ) την κλίμακα για την μέτρηση της ανθεκτικότητας The CD-RISC-25 (Connor & Davidson, 2003). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 26.0.

   Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 58 άνδρες (55,2%) και 47 γυναίκες (44,8%) με μέση ηλικία τα 50,7 έτη (SD 11,8). Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων, 36,2%, είχε διαγνωσθεί με σχιζοφρένεια. Η μέση τιμή της συνολικής κλίμακας ανθεκτικότητας ανά διαγνωστική κατηγορία ήταν 57,7 για τις αγχώδεις διαταραχές, 51,8 για τις συναισθηματικές διαταραχές και 52,6 για τις ψυχωσικές διαταραχές. Τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, δεν συσχετίστηκαν με την βαθμολογία του CD RISC25. Η συνολική κλίμακα της ψυχικής ανθεκτικότητας, βρέθηκε να συσχετίζεται σημαντικά με τον αριθμό των νοσηλειών. Όσο μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός των νοσηλειών, τόσο χαμηλότερα ήταν τα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας. Ή όσο χαμηλότερα ήταν τα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας τόσο περισσότερες οι νοσηλείες.

   Συμπεράσματα: Στα άτομα με ψυχικές διαταραχές, τα χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας συσχετίστηκαν με περισσότερες νοσηλείες. Καθώς η ανθεκτικότητα θεωρείται δείκτης πρόληψης υποτροπών, είναι αναγκαίες περαιτέρω παρεμβάσεις και υπηρεσίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των μηχανισμών και στρατηγικών ανθεκτικότητας για την βελτίωση των αποτελεσμάτων ψυχικής υγείας αυτής της ομάδας του πληθυσμού.

  • Introduction: The concept of Mental Resilience focuses on explaining the well-adjusted phenomenon of some individuals, despite exposure to high risk, traumatic life events and adversity. Mental disorders are in themselves a significant adversity in a person's life. However, being diagnosed with a mental illness does not preclude one from building resilience.

   Purpose: To investigate the mental resilience of people with mental disorders, who are recipients of primary care services and its correlation with demographic and clinical data as well as with characteristics of clinical subpopulations.

   Methodology: A cross-sectional study was carried out on a sample of 105 recipients of mental health services at the Mental Health Centers of Peristeri and Agioi Anargyroi, as decentralized units of the Psychiatric Hospital of Attica. A complex questionnaire was used to collect the data, which included: (a) questions about the socio-demographic characteristics of the participants, (b) a series of questions regarding the course of the disease and clinical characteristics, (c) the scale for the measurement of resilience The CD-RISC-25 (Connor & Davidson, 2003). The analysis of the results was carried out with the statistical program SPSS 26.0.

   Results: 58 men (55.2%) and 47 women (44.8%) participated in the survey with a mean age of 50.7 years (SD 11.8). The largest percentage of participants, 36.2%, had been diagnosed with schizophrenia. The mean value of the total resilience scale by diagnostic category was 57.7 for anxiety disorders, 51.8 for affective disorders, and 52.6 for psychotic disorders. Demographic and clinical characteristics of participants were not associated with CD RISC25 score. The overall mental resilience scale was found to be significantly correlated with the number of hospitalizations. The higher the number of hospitalizations, the lower the levels of mental resilience. Or the lower the levels of mental resilience, the more hospitalizations.

   Conclusions: Among people with mental disorders, lower levels of mental resilience were associated with more hospitalizations. As resilience is considered an indicator of relapse prevention, further interventions and services aimed at strengthening resilience mechanisms and strategies are needed to improve mental health outcomes in this population group.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές