Η παρουσία των φαρμακευτικών ενώσεων και των προϊόντων προσωπικής φροντίδας (PPCS) στην Ελλάδα: Τάσεις και πρόσφατα δεδομένα

Occurence of pharmaceutical compounds and PPCPs in Greece: Trends and recent data (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 6 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Γιώργος Κύζας
 8. Γιώργος Κύζας
 9. PPCPs, Μονάδα Επεξεργασία Λυμάτων, Απομάκρυνση, Ανίχνευση
 10. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων/ ΔΙΑ60
 11. 135
 12. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Φωτογραφίες
  • Κατά την προηγούμενη δεκαετία, οι φαρμακευτικές ενώσεις και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας (Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs)) έχουν γίνει ολοένα και πιο διαδεδομένα σε διάφορους τομείς, όπως είναι η βιομηχανία, η ιατρική, η υδατοκαλλιέργεια, η κτηνοτροφία και η καθημερινή ρουτίνα. Ωστόσο, λόγω της επιμονής τους στο περιβάλλον και της αναποτελεσματικής απομάκρυνσης από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, θεωρούνται πλέον ως μια αναδυόμενη ομάδα ρύπων, η οποία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τα οικολογικά συστήματα όσο και για την ανθρώπινη υγεία.

   Tα υπολείμματα PPCP’s έχουν ανιχνευθεί σε διάφορα μέρη και σε πάνω από 70 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχουν αναφέρει την παρουσία φαρμακευτικών ενώσεων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Η πλήρης απομάκρυνση των PPCPs μέσω της επεξεργασίας των λυμάτων αποτελεί πρόκληση, προκαλώντας την ανάπτυξη διαδικασιών που περιλαμβάνουν φυσικές, χημικές και βιολογικές μεθόδους για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Η αποτυχία επίτευξης ολοκληρωμένης αφαίρεσης των PPCP’s είναι ιδιαίτερα ανησυχητική λόγω των πιθανών κινδύνων που ενέχει. H παρούσα μεταπτυχιακή εργασία διπλωματικής εργασίας διεξήχθη στα πλαίσια του μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Διαχείριση Αποβλήτων», με σκοπό τη βιβλιογραφική ανασκόπηση στις φαρμακευτικές ενώσεις και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με τα δεδομένα της Ελλάδας.

  •     During the past decade, Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs) have become increasingly prevalent in various fields such as industry, medicine, aquaculture, animal husbandry and daily routine. However, due to their persistence in the environment and inefficient removal by wastewater treatment plants, they are now considered an emerging group of pollutants, which can have serious consequences for both ecological systems and human health.

   PPCP's residues have been detected in various places and over 70 countries, including Greece, have reported the presence of pharmaceutical compounds and personal care products. The complete removal of PPCPs through wastewater treatment is challenging, prompting the development of processes that include physical, chemical, and biological methods to address this issue. The failure to achieve complete removal of PPCPs is of particular concern because of the potential risks involved. This master's thesis work was carried out within the framework of the master's degree entitled "Waste Management", with the aim of the bibliographic review on pharmaceutical compounds and personal care products with the data of Greece.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές