Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF PSYCHOSOCIAL RISKS EXPERIENCED BY NURSES IN GREEK HOSPITALS. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 123
 7. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
 8. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 9. ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι | Εργασιακό άγχος | Επαγγελματική εξουθένωση | COPSOQ (III)
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΜΥ
 11. 1
 12. 33
 13. 42
 14. Περιλαμβάνει:Πίνακες, Διαγράμματα .....
  • Περίληψη

   Υπόβαθρο: Το νοσηλευτικό προσωπικό καθημερινά εκτίθεται σε διάφορους  κινδύνους όπως φυσικούς, χημικούς, εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, επιφέροντας ποικίλες συνέπειες. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αντιπροσωπεύουν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία των υγειονομικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πραγματοποιηθεί μελέτη και ανάλυση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

   Στόχος: Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που διατρέχουν οι νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, αποσκοπώντας στην εύρεση λύσεων προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα άγχους, ανασφάλειας, ανησυχίας και επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών.

   Συμμετέχοντες: Συμμετέχοντες στη έρευνα αποτέλεσαν 152 εργαζόμενοι νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ.

   Σχεδιασμός και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μελέτη στους νοσηλευτές του Γ.Ν.Μ. «Βοστάνειο» το διάστημα Δεκέμβριος του 2022-Μάρτιος του 2023. Από τη διανομή των 170 έντυπων ερωτηματολογίων, συμπληρώθηκαν 152 ερωτηματολόγια. Για τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που διατρέχουν οι νοσηλευτές χρησιμοποιήθηκε το ψυχοκοινωνικό ερωτηματολόγιο της Κοπεγχάγης COPSOQ III. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 26.

   Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι φόρτος και οι ρυθμοί εργασίας, η συναισθηματική πίεση, οι αντικρουόμενες απαιτήσεις, οι νυχτερινές βάρδιες επιδρούν αρνητικά στην ανθυγιεινή συμπεριφορά των εργαζομένων αλλά και στα αυξημένα επίπεδα ανησυχίας και εργασιακής ανασφάλειας. Ακόμη υψηλά ποσοστά εμφανίζουν στην μειωμένη ικανότητα εκπλήρωσης καθηκόντων αλλά και στην αρνητική επίδραση σχετικά με την ισορροπία σχέσης εργασιακής και ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον αναφέρθηκαν ποσοστά εργασιακού εκφοβισμού και παρενόχλησης. Τέλος αναφορικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις στο εργασιακό χώρο, η πλειοψηφία του δείγματος, προσδιόρισε ικανοποιητικά επίπεδα επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και ελευθερία λήψης πρωτοβουλιών, ενώ παράλληλα, αναφέρθηκε αναγνωρισιμότητα από πλευράς Διοίκησης στις  παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσηλευτών.

  • Abstract

   Background: Nursing staff are daily exposed to various risks, such as physical, chemical, ergonomic and psychosocial ones, which lead to various consequences. Psychosocial risks represent one of the greatest challenges of healthcare employees’ health and security, worldwide. A study and analysis were carried out, according to that kind of risks, faced by nurses of the General Hospital in Mytilene.

   Purpose: This thesis, involves investigation about the psychosocial risks that nurses have to deal with, in the public hospitals of Greece, with the aim of finding solutions in order to reduce the levels of stress, insecurity, worry and burnout situations, while maintaining the high quality of health services provided.

   Participants: Participants in the research were 152 working nurses of the General Hospital of Mytilene, educational level PE, TE, DE.

   Materials and Methods: A study was carried out among the nurses of Mytilene General Hospital   "Vostaneio" in the period December 2022-March 2023. From the distribution of 170 paper questionnaires, 152 questionnaires were completed. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire COPSOQ III was used to investigate the psychosocial risks faced by nurses. The statistical analysis of the research data was done using the SPSS 26 statistical package.

   Results-Conclusions: The statistical analysis showed that workload, emotional pressure, conflicting demands, night shifts not only have a negative effect on the unhealthy behavior of employees but also leads to increased levels of anxiety and job insecurity. According to the research, the percentages of reduced ability to fulfil tasks are higher and moreover the impact on nurses’ private life is also detrimental.  Furthermore, bullying and harassment incidents were reported. To sum up, regarding the interpersonal relationships in the workplace, the majority of the sample identified satisfactory levels of communication and cooperation, as well as freedom to take initiatives, while at the same time, recognition from the management side of the services provided by the nurses, was mentioned.


 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές