Εκτίμηση της κατολισθητικής επιδεκτικότητας και επικινδυνότητας με τη χρήση προηγμένων τεχνικών στατιστικής και χωρικής ανάλυσης.

Landslide susceptibility and hazard assessment using advanced statistical and spatial analysis techniques. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. Τσαγγαράτος Παρασκευάς
 8. Τσαγγαράτος Παρασκεύας | Χρόνη Χριστίνα
 9. Κατολισθήσεις | Κατολισθητική Επιδεκτικότητα | Λογιστική Παλινδρόμηση | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | Βορειοανατολική Αχαΐα | Πελοπόννησος
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής / ΠΣΧ51 Περιβαλλοντικός , Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός
 11. 17
 12. 36
 13. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες, φωτογραφίες
  • Περίληψη Το φαινόμενο των κατολισθήσεων αποτελεί μια φυσική καταστροφή που δημιουργείται κατά τη μετατόπιση ή ολίσθηση σημαντικού τμήματος του εδάφους κατά μήκος μιας πλαγιάς. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο, τα φυσικά φαινόμενα εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα, ένταση και σφοδρότητα. Τα αποτελέσματα της εκδήλωσης των κατολισθητικών φαινομένων προκαλούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία, τις υποδομές και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η δημιουργία στρατηγικής για πρόγνωση και πρόβλεψη του κινδύνου όπως και αντιμετώπισης των συνεπειών τους. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη διερεύνηση, τη μελέτη και την κατανόηση των εδαφικών αστοχιών έτσι ώστε να εκτιμηθεί η κατολισθητική επιδεκτικότητα του εδάφους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η περιοχή της βορείου Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα της βορειοανατολικής Αχαΐας ώστε να εκτιμηθεί η κατολισθητική επικινδυνότητα και επιδεκτικότητα του εδάφους. Αρχικά εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν σε μια βάση δεδομένων 205 σημεία κατολισθήσεων και εξετάστηκαν εννέα (9) πιθανοί παράγοντες ή μεταβλητές που συμβάλλουν στην εκκίνηση των κατολισθήσεων οι οποίοι είναι : το υψόμετρο, οι μορφολογικές κλίσης, η διεύθυνση των κλίσεων, η καμπυλότητα παράλληλη και κάθετη στη διεύθυνση των κλίσεων, η γεωλογική σύσταση, η υδρολιθολογική σύσταση και η απόσταση από τεκτονικά στοιχεία και το υδρογραφικό δίκτυο. Με τη βοήθεια του γεωγραφικού συστήματος QGis 3.30 κατασκευάστηκαν χάρτες επιδεκτικότητας για κάθε έναν παράγοντα που συμβάλλει στην εκδήλωση κατολισθήσεων και βαθμονομήθηκε κάθε σημείο του χάρτη από 1 έως 5 ανάλογα με την επιδεκτικότητα του από πολύ χαμηλή έως πολύ υψηλή, μελετώντας παράλληλα και τα γεωγραφικά στοιχεία κάθε μεταβλητής. Έπειτα η κατολισθητική επιδεκτικότητα εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression) και εντοπίστηκε η βαρύτητα της κάθε μεταβλητής με τη βοήθεια του προγράμματος RStudio με στόχο την κατασκευή ενός τελικού χάρτη επιδεκτικότητας βασιζόμενος στους παράγοντες που εξετάστηκαν και στο βαθμό επιρροής τους. Το μοντέλο που δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε αξιολογήθηκε βάσει της καμπύλης ROC (Receiving Operating Characteristics) και της τιμής AUC (Area Under Curve), που αντιστοιχεί στο εμβαδό κάτω από την καμπύλη του διαγράμματος. Η τιμή AUC βρέθηκε 0,7971 ή 79,71% , προγνωστικό ποσοστό που θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό και αξιόπιστο και προσδίδει έναν καλό βαθμό ορθότητας του μοντέλου. Τέλος εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις ως προς την αξιοποίηση ενός τέτοιου είδους χάρτη επιδεκτικότητας και του συσχετισμού του με το οδικό δίκτυο
  • Abstract The phenomenon of landslides is a natural disaster created when a significant part of the ground moves or slides along a slope. Especially in recent years with the existence of global climate change, natural phenomena are manifested with greater frequency, intensity and severity. The results of the occurrence of landslide phenomena cause effects on the environment, society, economy, infrastructure and human life itself. For this reason, it is considered necessary to plan and create a strategy for forecasting and predicting the risk as well as dealing with their consequences. Geographic information systems (GIS) are an important tool for investigating, studying and understanding soil failures in order to assess the landslide susceptibility of the soil. In this thesis, the region of northern Peloponnese and more specifically northeastern Achaia is examined in order to assess the landslide risk and susceptibility of the soil. Initially, 205 landslide points were identified and recorded in a database and nine (9) possible factors or variables that contribute to the initiation of landslides were examined, which are: the altitude, the slope morphology, the direction of the slopes, the curvature parallel and perpendicular to the direction of slopes, the geological composition, the hydrolithological composition and the distance from tectonic elements and the hydrographic network. With the help of the geographic system QGis 3.30, susceptibility maps were constructed for each factor contributing to the occurrence of landslides and each point on the map was graded from 1 to 5 according to its susceptibility from very low to very high, while also studying the geographic components of each variable . Then the landslide susceptibility was assessed using the logistic regression method and the gravity of each variable was identified with the help of the RStudio program with the aim of constructing a final susceptibility map based on the factors examined and their degree of influence. The model created and implemented was evaluated based on the ROC (Receiving Operating Characteristics) curve and the AUC (Area Under Curve) value, which corresponds to the area under the curve of the diagram. The AUC value was found to be 0.7971 or 79.71%, a predictive rate that is considered quite satisfactory and reliable and gives a good degree of correctness of the model. Finally, useful conclusions and suggestions are drawn regarding the utilization of such a susceptibility map and its correlation with the road network
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές