Η χαρισματική ηγεσία και η επίδραση της στις στάσεις και συμπεριφορές των επαγγελματιών υγείας

Charismatic leadership and its impact on the attitudes and behaviors of health professionals (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΕΡΓΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ηγεσία, παρακίνηση, κίνητρα, ικανοποίηση, χαρισματική ηγεσία
 9. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών-Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 10. 1
 11. 3
 12. 41
  • Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με το ζήτημα της χαρισματικής ηγεσίας στους επαγγελματίες υγείας και της συμπεριφορά-στάση των δεύτερων ως προς αυτήν. Το ζήτημα αυτό έχει ξεκινήσει να μελετάται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία διεθνώς ωστόσο δεν έχει ακόμα επαρκείς πληροφορίες. Για να μπορέσει να εμβαθύνει περισσότερο η μελέτη χρησιμοποιεί το ερευνητικό εργαλείο του ερωτηματολογίου σε 144 επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε περιοχές της Αθήνας και της Πάτρας. Προσπαθεί να μελετήσει τέσσερις παράγοντες: εργασιακή ικανοποίηση, δέσμευση, εμπνευσμένη παρακίνηση και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η χαρισματική ηγεσία.

   Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως υπάρχει εργασιακή δέσμευση στους επαγγελματίες υγείας, ωστόσο χρειάζονται περισσότερα βήματα να γίνουν ως προς τον τρόπο εφαρμογής της χαρισματικής ηγεσίας με βασικά θέματα τους τρόπους παρακίνησης και παροχής κινήτρων. Ακόμα, οι δημογραφικοί παράγοντες (φύλο και ηλικία) δεν φαίνεται να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο σχετικά με την αντίληψη της χαρισματικής ηγεσίας.

  • This paper deals with the issue of charismatic leadership in health professionals and the attitude-status of the latter towards it. This issue has begun to be studied by the existing literature internationally however, it is still lacking sufficient information. In order to be able to delve deeper, the study uses the research tool of a questionnaire to 144 health professionals in Greece, specifically in the areas of Athens and Patras. It tries to study four factors: job satisfaction, commitment, inspirational motivation and how charismatic leadership is applied.

   The results of the research showed that there is job commitment among health professionals, however more steps need to be taken in terms of how charismatic leadership is implemented with the key issues being ways of motivating and motivating. Still, demographic factors (gender and age) do not seem to play a role regarding the perception of charismatic leadership.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές