Διερεύνηση μέσω Eρωτηματολoγίων της Eπίδρασης των Τουριστικών Ροών στην Περιβαλλοντική Υποβάθμιση: Μελέτη Περίπτωσης στον Δήμο Μυκόνου

Investigation through questionnaires of the impact of tourist flows on environmental downgrading: Case Study in the Municipality of Mykonos (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 196
 7. ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. ΚΑΙΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 9. Αυξημένες τουριστικές ροές, περιβαλλοντικοί δείκτες, περιβαλλοντική υποβάθμιση, Δήμος Μυκόνου
 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 11. 1
 12. 16
 13. 81
 14. Περιλαμβάνει 8 χάρτες, 9 πίνακεσ και 73 διαγράμματα
  • Στην παρούσα εργασία μελετάται η διαδρομή του τουρισμού από την εμφάνισή του έως σήμερα, με κεντρική παραδοχή πως αποτελεί μια δυναμική και όχι στατική υπηρεσία, καθώς διαχρονικά διαφοροποιούνται και εξελίσσονται οι απόψεις και τα ενδιαφέροντα των τουριστών. Η εργασία παραθέτει αφενός τις περιβαλλοντικές (κυρίως) επιπτώσεις του τουρισμού στους τουριστικούς προορισμούς, διερευνά αφετέρου την σχέση των έντονων τουριστικών ροών με την περιβαλλοντική επιβάρυνση στη νήσο Μύκονο, η οποία αποτελεί ενιαίο νησιωτικό σύμπλεγμα μαζί με τα νησιά Δήλος και Ρήνεια. Αρχικά συγκεντρώθηκαν τα κατάλληλα στατιστικά στοιχεία που ενδεχομένως σχετίζονται με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του τόπου, ώστε να είναι δυνατός ο συσχετισμός τους με τις τουριστικές ροές στην Μύκονο τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα τα στατιστικά στοιχεία αφορούν τις αφίξεις τουριστών (από λιμάνι και αεροδρόμιο), τον αριθμό διανυκτερεύσεων και την πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων, την κατανάλωση ενέργειας και νερού, την παραγωγή λυμάτων και στερεών αποβλήτων, το ποσοστό ανακύκλωσης απορριμμάτων, το ποσοστό δόμησης, τις απογραφές και την διάρθρωση μόνιμου αλλά και εποχικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα διανεμήθηκε στους κατοίκους και τους επιχειρηματίες του νησιού ανώνυμο ερωτηματολόγιο με τίτλο «Επίδραση των αυξημένων τουριστικών ροών στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του νησιού της Μυκόνου και τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου» και συγκεντρώθηκαν συνολικά 403 απαντήσεις από όλο το φάσμα των ηλικιακών, εισοδηματικών και μορφωτικών επιπέδων. Με δεδομένο πως την θερινή περίοδο που εμφανίζονται οι αυξημένες τουριστικές ροές (πολλαπλάσιες του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Μυκόνου), ύστερα από αξιολόγηση, επεξεργασία και συσχετισμό των εν λόγω στατιστικών στοιχείων και των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως υπάρχει σημαντική επιβάρυνση σε όλους τους περιβαλλοντικούς δείκτες, με μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος της Μυκόνου.
  • This work studies the route of tourism from its birth to the present day, with a dominant office that its species and accusations are dynamic rather than static, as the views and interests of tourists have been differentiated and evolved over time. The work lists on the one hand the environmental (mainly) impact of tourism on tourism destinations, explores the relationship between the intense tourist flows to the environmental burden on the Municipality of Mykonos, and especially the island of Mykonos, which is a single island complex with the islands and the islands with the islands and the islands Rhine. Initially, the appropriate statistics that may be related to the environmental burden of the place have gathered, so that they can relate to tourist flows in Mykonos in recent years. In particular, statistics relate to tourist arrivals (from port and airport), the number of overnight stays and the completeness of tourist accommodation, energy consumption and water consumption, the production of sewage and solid waste, the recycling rate of waste, the percentage of construction, the censuses and censuses and censuses the structure of permanent and seasonal population. At the same time, residents and businessmen of the island anonymous questionnaire was distributed entitled "Impact of increased tourist flows on the environmental degradation of the island of Mykonos and ways of dealing with the phenomenon" and a total of 403 answers from all over the spectrum of age. Given that in the summer period of increased tourist flows (multiple times of the permanent population of the Municipality of Mykonos), after evaluation, processing and correlation of these statistics and answers to the questionnaire, we conclude that there is a significant burden on them. Environmental indicators, with the medium -term effect on the degradation of the Mykonos environment.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές