Υλοποίηση αποθήκης δεδομένων για ανάλυση δεδομένων πανδημίας COVID-19 με στόχο την ενίσχυση διαδικασιών λήψης αποφάσεων

Implementation of a data warehouse for analysis of COVID-19 pandemic data to enhance decision-making processes (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Γκαράνη, Γεωργία
 8. Γκαράνη, Γεωργία | Τζαγκαράκης, Εμμανουήλ | Καμπάση, Αικατερίνη
 9. Αποθήκη δεδομένων | Δεδομένα | Πανδημία | Στατιστικά | Ερωτήματα
 10. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα
 11. 1
 12. 6
 13. 8
 14. Περιλαμβάνει : Εικόνες, Σχήματα, Πίνακες, Διαγράμματα, Κώδικα SQL
  • Πληθώρα εφαρμογών χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια τις αποθήκες δεδομένων όπου αποθηκεύονται δεδομένα μεγάλου όγκου με σκοπό την εξόρυξη δεδομένων, την αναλυτική επεξεργασία, την έρευνα αγοράς και την υποστήριξη αποφάσεων.

   Κύριος στόχος της Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο “Υλοποίηση αποθήκης δεδομένων για ανάλυση δεδομένων πανδημίας COVID-19 με στόχο την ενίσχυση διαδικασιών λήψης αποφάσεων”, είναι η υλοποίηση μιας αποθήκης δεδομένων και η συλλογή πολλών δεδομένων που αφορούν την πανδημία από διαφορετικές ετερογενείς πηγές με απώτερο στόχο την υποβοήθηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή η συλλογή υλοποιήθηκε με διάφορα μέσα, όπως διάφορες πηγές και ιστοσελίδες ανά τον κόσμο, με στόχο την ορθότερη και άμεση λήψη αποφάσεων. Έτσι, όλα αυτά τα δεδομένα τοποθετήθηκαν στην αποθήκη δεδομένων, όπου μπορούν να  έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες ώστε να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις  πληροφορίες, και μέσω αυτών θα έχουν την δυνατότητα  να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.

   Στο πρώτο στάδιο δημιουργήθηκε η αποθήκη των δεδομένων και στην συνέχεια η ανάλυση και η επεξεργασία αυτών. Η συλλογή αυτών των δεδομένων έγινε από ένα ευρύ φάσμα πηγών και αφορά τα έτη 2020-2022. Στο επόμενο στάδιο, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν ενσωματώθηκαν μέσα στην αποθήκη των δεδομένων, μετατράπηκαν και φορτώθηκαν ορθά και ολοκληρωμένα και αναπτύχθηκαν κατάλληλα ερωτήματα στην αποθήκη δεδομένων για στατιστικά αποτελέσματα σχετικά με την πανδημία COVID-19. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Διπλωματικής Εργασίας είναι πως μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των δεδομένων, να προκύψει ένα σωστό αποτέλεσμα, με ακριβή στατιστικά, ώστε η λήψη αποφάσεων να οδηγήσει στο προσδοκώμενο στόχο, της ταχύτερης λήψης αποφάσεων.

  • Many applications in recent years use data warehouses where large volumes of data are stored for the purpose of data mining, analytical processing, market research and decision support.

   The main objective of the Diploma Thesis entitled "Implementation of a data warehouse for the analysis of COVID-19 pandemic data to enhance decision-making processes", is the implementation of a data warehouse and the collection of many data related to the pandemic from different heterogeneous sources with the ultimate goal of assistance in the decision-making process. This compilation was implemented through various means, such as various sources and websites around the world, with the aim of making the right and immediate decisions. Thus, all these data were placed in the data warehouse, where all users can access it so that they can have immediate access to the information, and through it they will be able to make better decisions.

   In the first stage, the data warehouse was created and then the analysis and processing thereof. This data was collected from a wide range of sources and covers the years 2020-2022. In the next stage, the collected information was integrated into the data warehouse, transformed and loaded correctly and comprehensively, and appropriate queries were developed in the data warehouse for statistical results related to the COVID-19 pandemic. The expected results of the Diplomatic Thesis are that after the completion of the data entry, a correct result should be obtained, with accurate statistics, so that decision-making leads to the expected goal of faster decision-making.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές