Χρηματοοικονομική ανάλυση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κατά τα έτη 2016-2021

Financial analysis of Larissa General Hospital and Corfu General Hospital during the years 2016-2021 (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΖΑΚΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 22 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. Βλάσσης Ιωάννης
 8. Βλάσσης Ιωάννης | Μπογιατζίδης Παναγιώτης | Δημήτριος Νιάκας | Κωσταγιόλας Πέτρος
 9. Aριθμοδείκτες | νοσοκομεία | πανδημία | χρηματοοικονομική ανάλυση
 10. Διοίκηση Μονάδω Υγείας / ΔΜΥ60
 11. 2
 12. 6
 13. 12
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες ,γραφήματα
 15. Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας/ Γ.Δουμουλάκης, Ν.Πολύζος , Γ. Χρυσοχοίδης
  • Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εξετάστηκε η χρηματοοικονομική κατάσταση των γενικών νοσοκομείων Κέρκυρας  και Λάρισας, μέσα από την αξιοποίηση των σημαντικότερων εργαλείων ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ήτοι της οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης, καθώς επίσης και της ανάλυσης αριθμοδεικτών για την περίοδο μεταξύ των ετών 2016 και 2021.

   Από όσα παρατέθηκαν στην εν λόγω εργασία, και στα δύο εξεταζόμενα νοσοκομεία π[αρατηρήθηκε αύξηση διαχρονικά των αποθεμάτων και των απαιτήσεων (λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές από τα ασφαλιστικά ταμεία) και παράλληλα η μείωση του πάγιου ενεργητικού (λόγω αποσβέσεων) και των διαθεσίμων. 

   Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση των αποθεμάτων είναι σε κάθε περίπτωση αναμενόμενη λόγω της πανδημίας του COVID-19, η οποία ξέσπασε το 2020 με συνέπεια τα νοσοκομεία να αναγκαστούν να προμηθευτούν περισσότερα αναλώσιμα και φάρμακα, ώστε με αυτό τον τρόπο να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την αυξημένη προσέλευση ασθενών στο νοσοκομείο λόγω της πανδημίας, ενώ ιδιαίτερα θετικό και για τα δύο νοσοκομεία είναι οι ιδιαίτερα υψηλές αναλογίες των ιδίων κεφαλαίων τους σε σχέση με τα δανειακά τους κεφάλαια.

   Συμπερασματικά, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν σε όλη τηδιπλωματική εργασία, συνολικά σε ελαφρώς καλύτερη χρηματοοικονομική θέση βρίσκεται σήμερα το γενικό νοσοκομείο Κέρκυρας έναντι του γενικού νοσοκομείου Λάρισας,το οποίο εμφανίζει σημαντική υστέρησηστο πεδίο της αποδοτικότητας και ελαφρά υστέρηση στο πεδίο της ρευστότητας έναντι του γενικού νοσοκομείου Κέρκυρας.

  • Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, εξετάστηκε η οικονομική κατάσταση των γενικών νοσοκομείων Κέρκυρας και Λάρισας, με τη χρήση των σημαντικότερων εργαλείων για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή της οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης, καθώς και της ανάλυσης των οικονομικών δεικτών της περιόδου. μεταξύ 2016 και 2021.

   Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν το γεγονός ότι και στα δύο εξεταζόμενα νοσοκομεία υπήρξε διαχρονική αύξηση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων (λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία) και ταυτόχρονα μείωση των παγίων (οφειλομένης στα έξοδα απόσβεσης) και σε μετρητά και ισοδύναμα.

   Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση των αποθεμάτων αναμένεται ούτως ή άλλως λόγω της πανδημίας του COVID-19 που ξέσπασε το 2020 με συνέπεια τα νοσοκομεία να αναγκάζονται να προμηθεύονται περισσότερα αναλώσιμα και φάρμακα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να αντιμετωπίσουν με την αυξημένη προσέλευση ασθενών στο νοσοκομείο λόγω της πανδημίας, ενώ ιδιαίτερα θετικοί και για τα δύο νοσοκομεία είναι οι ιδιαίτερα υψηλοί δείκτες των ιδίων κεφαλαίων τους σε σχέση με τα δανειακά τους κεφάλαια.

   Συμπερασματικά, με βάση όσα αναφέρθηκαν σε όλη τη διατριβή, συνολικά το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη οικονομική θέση σήμερα σε σύγκριση με το γενικό νοσοκομείο Λάρισας, το οποίο παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στον τομέα της αποτελεσματικότητας και μικρή υστέρηση στην τομέα ρευστότητας σε σύγκριση με το γενικό νοσοκομείο Κέρκυρας.
 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές