Ανάλυση των δεικτών κυκλικότητας της κυκλικής οικονομίας Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

Analysis of circularity indicators of the circular economy The position of Greece in Europe (english)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 8. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ | ΔΡΙΜΥΛΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ | Ευθύμιος Ζέρβας
 9. Kυκλική Oικονομία | Bιωσιμότητα | Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
 11. 5
 12. 35
 13. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  • Η Κυκλική Οικονομία είναι ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που στοχεύει στην
   αύξηση της αποδοτικότητας των πρώτων υλών, με παράταση της ωφέλιμης ζωής τους και
   ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων. Αποτελεί μια προσέγγιση που επιδιώκει να
   προωθήσει την υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση των πόρων. Η εργασία αυτή
   πραγματοποίησε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το θέμα αυτό.
   Συμπεραίνουμε ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν εθνικοί δείκτες που θα
   παρακολουθούν τις κύριες πτυχές της μετάβασης της χώρας σε μια κυκλική οικονομία,
   χρησιμοποιώντας ως αναφορά το πλαίσιο παρακολούθησης που έχει θεσπιστεί σε επίπεδο
   Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης του βαθμού στον οποίο
   λαμβάνονται υπόψη οι πτυχές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και οι σχετικοί δείκτες,
   κατά τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της απόδοσης TBL των λύσεων
   Κυκλικής Οικονομίας σε μικρο-επίπεδο

  • The Circular Economy is a production and consumption model that aims to increase the
   efficiency of raw materials, extending their useful life and minimizing the use of natural
   resources. It is an approach that seeks to promote the responsible and efficient use of
   resources. This work carried out a literature review on this topic.
   We conclude that it is necessary to develop national indicators that will monitor the main
   aspects of the country's transition to a circular economy, using as a reference the monitoring
   framework established at the level of the European Union. There is still room to improve the
   extent to which sustainability-related aspects and related indicators are taken into account
   when designing, monitoring and evaluating the TBL performance of Circular Economy
   solutions at the micro-level.
   Keywords: Circular economy, sustainability

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές