ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

STUDY IN PRIMARY SCHOOLS ON PARENTS' ATTITUDES AND BELIEFS REGARDING THEIR CHILDREN'S FEEDING PRACTICES (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΥΡΑΜΠΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Α' : ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Β' : ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 9. πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πρακτικές σίτισης, στάσεις γονέων, πεποιθήσεις γονέων, feeding practices, primary schools, parents' beliefs, parents' attitudes
 10. ΔΜΥ61: Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας
 11. 26
 12. 14
 13. 62
  • Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των γονέων σχετικά με τις πρακτικές σίτισης των παιδιών τους στα δημοτικά σχολεία. Τα ερευνητικά ερωτήματα επικεντρώθηκαν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατανάλωσης τροφίμων από τους γονείς, την προσαρμογή στις προτιμήσεις των παιδιών και τις πεποιθήσεις σχετικά με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Η μελέτη χρησιμοποίησε μια μέθοδο δειγματοληψίας ευκολίας, με 100 γονείς από δύο δημοτικά σχολεία στην Αττική (Ελλάδα) να συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία και το Ερωτηματολόγιο ολοκληρωμένων πρακτικών σίτισης (CFPQ), το οποίο αξιολογούσε διάφορες συμπεριφορές σίτισης. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του IBM SPSS, χρησιμοποιώντας περιγραφική στατιστική, συντελεστές συσχέτισης και μη παραμετρικά τεστ. Αποτελέσματα: Η μελέτη διαπίστωσε στατιστικά σημαντικές διαφορές σε διάφορους παράγοντες. Ο παράγοντας έλεγχος του παιδιού διέφερε σημαντικά μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων, με τα άτομα ηλικίας 30-35 ετών να εμφανίζουν υψηλότερους μέσους όρους από τα άτομα ηλικίας 36-50 ετών. Ο παράγοντας ρύθμιση συναισθημάτων/τρόφιμα ως ανταμοιβή διέφερε επίσης σημαντικά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, με τα άτομα ηλικίας 30-35 ετών να έχουν υψηλότερες μέσες τιμές. Ο παράγοντας παρακολούθηση διέφερε σημαντικά με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, με υψηλότερες μέσες τιμές να παρατηρούνται στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ομοίως, ο παράγοντας πίεση παρουσίασε σημαντικές διαφορές με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, με τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου να έχουν υψηλότερες μέσες τιμές. Ο παράγοντας καθοδήγηση για υγιεινή διατροφή διέφερε σημαντικά με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, με υψηλότερες μέσες τιμές στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Τέλος, ο παράγοντας πίεσης διέφερε σημαντικά με βάση την κατάσταση βάρους, με τα παχύσαρκα άτομα να έχουν υψηλότερες μέσες τιμές. Η κατάσταση απασχόλησης παρουσίασε επίσης σημαντική διαφορά στους παράγοντες ελέγχου των παιδιών και πίεσης. Συμπεράσματα: Η μελέτη εντόπισε σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των γονέων σχετικά με τις πρακτικές σίτισης των παιδιών τους στα δημοτικά σχολεία. Διαπιστώθηκε ότι η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η κατάσταση βάρους και η κατάσταση απασχόλησης έχουν σημαντική συσχέτιση με τις διάφορες πρακτικές σίτισης. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων για την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών μεταξύ των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τους ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των γονέων. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την αντιμετώπιση των κενών στη βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένης της γονικής παρακολούθησης και ελέγχου, της προσαρμογής στις προτιμήσεις των παιδιών, των πεποιθήσεων σχετικά με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, των διαχρονικών μελετών, της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και της συμπερίληψης διαφορετικών πληθυσμών. Η κατανόηση και η αντιμετώπιση αυτών των τομέων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για την υποστήριξη υγιεινών πρακτικών διατροφής στα παιδιά.

  • This study aimed to investigate parents' attitudes and beliefs regarding their children's feeding practices in primary schools. The research questions focused on parental monitoring and control over food consumption, accommodation of children's preferences, and beliefs about healthy eating habits. The study employed a convenience sampling method, with 100 parents from four primary schools in Attica ( Greece) completing a questionnaire. The questionnaire consisted of demographic data and the Comprehensive Feeding Practices Questionnaire (CFPQ), assessing various feeding behaviors. Statistical analysis was performed using IBM SPSS, employing descriptive statistics, correlation coefficients, and non-parametric tests. Results: The study found statistically significant differences in several factors. The child control factor varied significantly among different age groups, with individuals aged 30-35 showing higher means than those aged 36-50. The emotion regulation/food as a reward factor also differed significantly across age groups, with individuals aged 30-35 having higher mean values. The monitoring factor differed significantly based on education level, with higher mean values observed in master's degree holders. Similarly, the pressure factor showed significant differences based on education level, with master's degree holders having higher mean values. The health eating guidance factor varied significantly based on education level, with higher mean values in PhD holders. Lastly, the pressure factor differed significantly based on weight status, with obese individuals having higher mean values. Employment status also showed a significant difference in the child control and pressure factors. Conclusions: The study identified important factors influencing parents' attitudes and beliefs about their children's feeding practices in primary schools. Age, education level, weight status, and employment status were found to have significant associations with various feeding practices. These findings emphasize the need for targeted interventions to promote healthy eating habits among children, considering the diverse factors that influence parents' attitudes and behaviors. Further research is required to address gaps in the literature, including parental monitoring and control, adaptation to children's preferences, beliefs about healthy eating habits, longitudinal studies, intervention effectiveness, and the inclusion of diverse populations. Understanding and addressing these areas can contribute to the development of effective strategies for supporting healthy feeding practices in children.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές