Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός τεχνικού έργου. Μελέτη Περίπτωσης

Temporal and economic planning of technical project. Case study (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΚΤΩΡΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. Αρετούλης, Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Τμ. Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ
 8. Τσιάτας, Γεώργιος
 9. Ανάλυση Συσχέτισης Μεταβλητών | Ανάλυση Παλινδρόμησης | Διαχείρηση Έργου | Κόστος κατασκευής | Διάρκεια κατασκευής
 10. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ50
 11. 2
 12. 2
 13. 54
 14. Πίνακες, Διαγράμματα, Φωτογραφίες
  • Τα τεχνικά έργα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, της επίλυσης προβλημάτων, της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας σε όλους τους κλάδους. Διευκολύνουν την έρευνα και την ανάπτυξη, προωθούν τη συνεργασία, υποστηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και έχουν τη δυνατότητα να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων ή υπηρεσιών. Προωθούν την καινοτομία και συμβάλλουν στην πρόοδο της κοινωνίας με την εισαγωγή νέων λύσεων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων.

   Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) κατέχουν μεγάλη σημασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και έχουν πολυάριθμες πρακτικές εφαρμογές. Διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε διάφορους τομείς, προσφέροντας ισχυρές δυνατότητες αναγνώρισης προτύπων, μη γραμμικής μοντελοποίησης, προσαρμοστικής μάθησης και επεκτασιμότητας. Οι εφαρμογές τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων και η ικανότητά τους να επεξεργάζονται δεδομένα υψηλής διάστασης και να μαθαίνουν από παραδείγματα τα καθιστά απαραίτητα εργαλεία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης. Βρίσκουν εφαρμογές σε εργασίες όπως η προγνωστική μοντελοποίηση, τα συστήματα ελέγχου και η βελτιστοποίηση, μεταξύ άλλων και έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στις βιομηχανίες και να προωθήσουν την καινοτομία σε διάφορους τομείς.

   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, στόχος είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου για την πρόβλεψη του πραγματικού κόστους και χρόνου κατασκευής που σχετίζονται με  τις ανακαινίσεις καταστημάτων. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται λεπτομερής εμβάθυνση στο θεωρητικό υπόβαθρο και τα χαρακτηριστικά των έργων καθώς και στη διαχείρισή τους. Στη συνέχεια, παρατίθεται εκτεταμένη αναφορά στη ανάλυση συσχέτισης και την γραμμική παλινδρόμηση. Η ανάλυση συσχέτισης είναι μια στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ισχύος και της κατεύθυνσης της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών και χρησιμοποιείται συνήθως για την κατανόηση και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της εξαρτημένης μεταβλητής με βάση τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Η ανάλυση παλινδρόμησης είναι μια στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εξέταση της σχέσης μεταξύ μιας εξαρτημένης μεταβλητής και μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών και χρησιμοποιείται στις κοινωνικές επιστήμες, στην υγειονομική περίθαλψη, στην έρευνα αγοράς και σε άλλους τομείς για να κατανοηθεί ο βαθμός στον οποίο δύο μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους. Ακολούθως, πραγματοποιείται ανάλυση συσχέτισης και ανάλυση παλινδρόμησης με τη βοήθεια του λογισμικού “IBM SPSS Statistics”, το οποίο είναι ένα στατιστικό πακέτο λογισμικού που χρησιμοποιείται ευρέως στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών, στις επιχειρήσεις και σε άλλους τομείς. Αναπτύσσεται από την IBM και παρέχει εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση δεδομένων και την οπτικοποίηση δεδομένων. Έπειτα, ακολουθεί η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη, με τη μελέτη περίπτωσης με 14 καταστήματα.

   Τέλος, παρατίθενται τα μοντέλα για την πρόβλεψη του πραγματικού κόστους και χρόνου ολοκλήρωσης έργων για ανακαινίσεις καταστημάτων. Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαιτέρως ικανοποιητικά παρά τον περιορισμένο αριθμό των δεδομένων. Εν κατακλείδι, αναδεικνύεται η δυνατότητα εύρεσης συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών  με μεγάλη ακρίβεια και παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωσή των αναλύσεων στην πρόβλεψη του χρόνου και του κόστους.

  • Technical projects play a crucial role in promoting innovation, problem-solving, growth and efficiency in all sectors. They facilitate research and development, promote collaboration, support skills development and have the potential to have a significant impact on society. At the same time, they involve the development of new technologies, products or services. They promote innovation and contribute to the progress of society by introducing new solutions, improving efficiency and enhancing existing systems.

   Artificial Neural Networks (ANNs) are of great importance in the field of artificial intelligence and have numerous practical applications. They play a critical role in various domains, offering powerful capabilities in pattern recognition, non-linear modelling, adaptive learning and scalability. Their applications cover a wide range of domains and their ability to process high-dimensional data and learn from examples makes them indispensable tools in the era of artificial intelligence and machine learning. They find applications in tasks such as predictive modelling, control systems and optimisation, among others, and have the potential to revolutionise industries and drive innovation in various sectors.

   In this thesis, the objective is to develop a model to predict the actual cost and construction time associated with store renovations. For this purpose, a detailed deepening of the theoretical background and characteristics of the projects as well as their management is carried out. Then, an extensive reference to correlation analysis and linear regression is provided. Correlation analysis is a statistical technique used to measure the strength and direction of the relationship between two variables and is commonly used to understand and predict the behaviour of the dependent variable based on the values of the independent variables. Regression analysis is a statistical method used to examine the relationship between a dependent variable and one or more independent variables and is used in social sciences, health care, market research and other fields to understand the extent to which two variables are related to each other. Then, correlation and regression analysis is performed with the help of "IBM SPSS Statistics" software, which is a statistical software package widely used in social science research, business and other fields. It is developed by IBM and provides tools for data analysis, data management and data visualisation. This is followed by the application of theoretical knowledge in practice, with a case study of 14 stores.

   Finally, the models for predicting the actual cost and completion time of store renovation projects are presented. The results are found to be particularly satisfactory despite the limited number of data. In conclusion, the possibility of finding correlations between the variables with high accuracy is highlighted and some suggestions are presented for further improving the analyses in time and cost forecasting.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές