ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
 8. ποιότητα ζωής ∙ ψυχολογικές ανάγκες∙ ΟΚΑΝΑ ∙ υγεία ∙ συννοσηρότητα ∙ ουσιοεξάρτηση
 9. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ''
 10. 4
 11. 6
 12. 126
  • Το φαινόμενο του εθισμού και της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες συνδέεται άμεσα με συννοσηρότητες, τόσο παθολογικές όσο και ψυχικές, έχοντας αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των χρηστών ουσιών. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των ψυχολογικών αναγκών και της ποιότητας ζωής των χρηστών ουσιών και η συσχέτισή τους με κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 80 θεραπευόμενους του ΟΚΑΝΑ. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό πακέτο, το οποίο απαρτιζόταν από το ερωτηματολόγιο WHOQoL-Bref για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής, ενώ για την μέτρηση των ψυχολογικών αναγκών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης βασικών ψυχολογικών αναγκών (BPNS), καθώς κι ένα ερωτηματολόγιο με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία και η απασχόληση δεν επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και τις ψυχολογικές ανάγκες. Αντίθετα το φύλο επιδρά με τις γυναίκες να έχουν χαμηλότερα επίπεδά ποιότητας ζωής και να βιώνουν με δυσχερέστερο τρόπο τις ψυχολογικές ανάγκες. Η συννοσηρότητα αποτελεί επίσης παράγοντα που επιδρά με αρνητικό τρόπο, τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και στις ψυχολογικές ανάγκες. Συμπερασματικά, η ποιότητα ζωής των χρηστών ουσιών φαίνεται να είναι χαμηλή. Για αυτό το λόγο, παράλληλα με τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα απεξάρτησης, πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα ψυχικής και σωματικής ενδυνάμωσης των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψιν ευρήματα που αφορούν και καταδεικνύουν τις ψυχολογικές τους ανάγκες, όπως εκφράστηκαν από τους ίδιους.  

  • The phenomenon of addiction and dependence on psychotropic substances is directly linked to comorbidities, both pathological and mental, having an impact on the quality of life of substance users. The purpose of this work is to study the psychological needs and quality of life of substance users and their correlation with social and demographic factors. The used sample in this research consists of 80 patients of the Organization Against Drugs. A research package was used to collect the data, which consisted of the WHOQoL-Bref questionnaire to measure the quality of life, while the Basic Psychological Needs Satisfaction Questionnaire (BPNS) was used to measure psychological needs, as well as a demographic characteristics questionnaire. According to the research findings, demographic characteristics such as age and employment do not affect quality of life and psychological demands. On the contrary, gender has an effect with women having a lower flat quality of life and experiencing psychological needs in a more difficult way. Comorbidity is also a factor that affects in a negative way, both the quality of life and the psychological demands. In conclusion, the quality of life of substance users appears to be low. For this reason, alongside the already existing addiction programs, mental and physical empowerment programs for users must be designed and implemented, taking into account findings that concern and demonstrate their psychological needs, as expressed by them.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές