Διερεύνηση Συγκρούσεων Διεπαγγελματικών Ομάδων Σε Τριτοβάθμιο Οργανισμό Υγειονομικής Περίθαλψης

Conflicts Among Interprofessional Groups Of People Working In A Tertiary Health Organization (english)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. ΙΝΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ
 9. Διεπαγγελματικές συγκρούσεις, Συγκρούσεις ανθρώπινου δυναμικού, Συγκρούσεις εργαζομένων, Συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο
 10. ΘΕ 50
 11. 1
 12. 2
 13. 80
 14. Πίνακες
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπέδων των συγκρούσεων που υφίστανται στις διεπαγγελματικές ομάδες ατόμων που εργάζονται σε τριτοβάθμιο οργανισμό υγείας της Ελλάδας. Ο σκοπός αυτός επετεύχθη διεξάγοντας ποσοτική έρευνα που βασίστηκε σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο κλειστών ερωτήσεων, το οποίο απαρτίζεται από τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων για τους συμμετέχοντες, από την κλίμακα WCAS και από την κλίμακα ICS, που αμφότερες μετρούν τις συγκρούσεις διεπαγγελματικών ομάδων σε χώρους εργασίας. Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από 150 άτομα που απασχολούνται σε διάφορες θέσεις εργασίας στον ίδιο τριτοβάθμιο οργανισμό υγείας. Το ερευνητικό δείγμα συγκεντρώθηκε μέσω της τυχαίας δειγματοληψίας. Η στατιστική ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα SPSS. Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική, ο έλεγχος συσχέτισης Pearson και οι έλεγχοι Anova για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των επιπέδων συγκρούσεων των συμμετεχόντων και των δημογραφικών χαρακτηριστικών τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν μέτρια επίπεδα συγκρούσεων μεταξύ των διεπαγγελματικών ομάδων στον συγκεκριμένο τριτοβάθμιο οργανισμό υγείας της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που προέρχεται από αμφότερες τις κλίμακες WCAS και ICS. Μάλιστα, μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο εν λόγω κλιμάκων προέκυψε θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων συγκρούσεων που επικρατούν στον συγκεκριμένο τριτοβάθμια οργανισμό υγείας, με βάση την ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Για την ακρίβεια, υψηλότερα επίπεδα σύγκρουσης εντοπίστηκαν στην περίπτωση των ηλικιακά μεγαλύτερων ατόμων, καθώς επίσης και στην περίπτωση των ατόμων χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου και πιο συγκεκριμένα, των αποφοίτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα των συγκρούσεων, με βάση το φύλο, τα χρόνια προϋπηρεσίας για την θέση εργασίας των συμμετεχόντων.

  • The purpose of this disertation was to investigate the levels of conflicts that exist in the interprofessional groups of people working in a tertiary health organization in Greece. This purpose was met by conducting a quantitative research based on a structured closed-ended questionnaire consisting of the demographic part of the participants, the WCAS scale and the ICS scale, both of which measure interprofessional group conflict in workplaces. The research sample consists of 150 people employed in various jobs in the same tertiary health organization. The research sample was gathered through random sampling. Statistical analysis was done using SPSS. Descriptive statistics, Pearson's correlation test, and Anova tests were used to identify differences between participants' levels of conflict and their demographic characteristics. The results showed moderate levels of conflict between the interprofessional teams in the specific tertiary health organization of Greece. This is an outcome derived from both the WCAS and ICS scales. In fact, a positive and statistically significant correlation emerged between the results of the twoabove-mentioned scales. Significant differences were observed among the levels of conflict prevailing in the specific tertiary health organization, based on the age and educational level of the participants. More specifically, higher levels of conflict were identified in the case of older individuals, as well as in the case of individuals with a lower educational level and more specifically, graduates of primary education. No statistically significant differences emerged in the levels of conflict, based on gender, years of service for the participants' job position.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές