Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας πριν και 3 μήνες μετά από Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας

Assessment of quality of life in patients with severe aortic stenosis before and 3 months after Transcatheter aortic valve implantation (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 54
 7. ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 9. Σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας | ηλικιωμένοι ασθενείς | TAVI | Ποιότητα ζωής | EQ-5D
 10. Health services/hospital: Identities and challenges / DMY51
 11. 1
 12. 55
 13. Εικόνα 1 Aνατομία των καρδιακών βαλβίδων, Πίνακας 1: Συμπτώματα σοβαρού βαθμού στένωσης αορτικής βαλβίδας, Εικόνα 2: Διαχείριση ασθενών με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας, Πίνακας 2: Επιπλοκές σοβαρού βαθμού στένωσης αορτικής βαλβίδας, Πίνακας 3: Επιπολασμός και διάμεση τιμή δημογραφικών στοιχείων και παραγόντων κινδύνου των ασθενών, Πίνακας 4: Αποτελέσματα στην κινητικότητα πριν την TAVI και 3 μήνες μετά που δείχνουν στατιστικά σημαντική βελτίωση στο περπάτημα, Πίνακας 5: Αποτελέσματα στην αυτοεξυπηρέτηση πριν την TAVI και 3 μήνες μετά που δείχνουν στατιστικά σημαντική βελτίωση στις καθημερινές δραστηριότητες, Πίνακας 6: Αποτελέσματα στις συνηθισμένες δραστηριότητες πριν την TAVI και 3 μήνες μετά που δείχνουν στατιστικά σημαντική βελτίωση, Πίνακας 7: Αποτελέσματα στον πόνο/δυσφορία πριν την TAVI και 3 μήνες μετά που δείχνουν στατιστικά σημαντική βελτίωση, Πίνακας 8: Αποτελέσματα στο άγχος/θλίψη πριν την TAVI και 3 μήνες μετά που δείχνουν στατιστικά σημαντική βελτίωση, Πίνακας 9: Στατιστικά σημαντική αύξηση της οπτικής αναλογικής κλίμακας (VAS score) 3 μήνες μετά την επέμβαση, Διάγραμμα: Στατιστικά σημαντική αύξηση της οπτικής αναλογικής κλίμακας (VAS score) 3 μήνες μετά την επέμβαση
  • Εισαγωγή: Η στένωση αορτικής βαλβίδας είναι μία πολύ συχνή νόσος που εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε άτομα μεγάλης ηλικίας, στα πλαίσια εκφυλιστικών αλλοιώσεων. Η γήρανση του πληθυσμού έχει ως αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη αύξηση του επιπολασμού της νόσου και την αναγκαιότητα για θεραπεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (Transcatheter aortic valve implantation, ΤΑVI) έχει καταφέρει την τελευταία δεκαετία να δείξει πολύ θετικά αποτελέσματα σε συμπτωματικούς ηλικιωμένους ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας.

    

   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας έπειτα από την TAVI.

    

   Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 15 ασθενείς συμπτωματικοί, με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας, 74 ετών και άνω, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ΤΑVI. Έγινε καταγραφή της ποιότητας ζωής του μέσω του ερωτηματολογίου EQ-5D και της οπτικής αναλογικής κλίμακας (Vasscale) πριν και 3 μήνες μετά την επέμβαση.

    

   Αποτελέσματα: Παρατηρήσαμε πως σημειώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά την επέμβαση (p<0,05). Oι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους του ερωτηματολογίου (κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, συνηθισμένες δραστηριότητες, πόνος, άγχος), καθώς επίσης σημειώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της οπτικής αναλογικής κλίμακας, η οποία αποτυπώνει την προσωπική εκτίμηση των ασθενών για την υγεία τους.

    

   Συμπεράσματα: Συμπεραίνουμε πως η μέθοδος TAVI μπορεί να προσφέρει καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής στους ασθενείς με σοβαρή αορτική νόσο, όπως καταγράφηκε από τα στοιχεία του ΕQ-5D.

  • Introduction: Severe aortic stenosis is a very common disease in elderly people, mainly due to aortic valve calcification. The prevalence of the disease rises to a great degree due to population aging. Thus, the issue of treatment and improvement of the quality of life of these patients arises. Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has managed the last decade to show very promising results in symptomatic elderly patients with severe aortic stenosis.

    

   Objective: The goal of this study is to show improvement of quality of life in patients with severe aortic stenosis after TAVI procedure.

    

   Methods: 15 symptomatic patients aging from 74 years old with severe aortic stenosis participated in the study. They proceeded in TAVI procedure and an assessment of their quality of life has been made based on the EQ-5D questionnaire and visual analogue scale (Vas scale) before and 3  months after the procedure.

    

   Results: A significant improvement of the quality of life of patients has been made after TAVI (p<0,05). Patients presented with statistically significant improvement in all parameters of the questionnaire (mobility, self-care, usual activities, pain and discomfort, and anxiety and depression), as well as statistically significant improvement of visual analogue scale, which demonstrates the patients’ perception of their health state.

    

   Conclusion: TAVI can offer a better quality of life in patients with severe aortic stenosis, based on the EQ-5D.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές