Διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την εκληφθείσα ποιότητα και την ικανοποίηση του ωφελούμενου πληθυσμού από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ ) της Νοτίου Ελλάδος.

Investigation of the factors related to the perceived quality and the satisfaction of the beneficiary population from the services provided in a local health Unit (TOMY) of Southern Greece. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΕΑΚΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Ραφτόπουλος Βασίλειος
 8. Ραφτόπουλος Βασίλειος | Αλεξόπουλος Ευάγγελος
 9. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Τ.ΟΜ.Υ., ποιότητα υπηρεσιών φροντίδας υγείας, προσδοκίες ασθενών, ικανοποίηση ασθενών
 10. Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις / ΔΜΥ51
 11. 2
 12. 34
 13. 72
 14. Περιλαμβάνει: πίνακες
 15. Υπηρεσίες υγείας : Συστήματα & Πολιτικές / Παύλος Σαράφης & Παναγιώτης Μπαμίδης
  • Εισαγωγή: Η ίδρυση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στην ΠΦΥ, υποσχέθηκε δωρεάν και καθολική κάλυψη του πληθυσμού με εξασφάλιση ανθρωποκεντρικών χαρακτηριστικών στη φροντίδα υγείας. Η αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΠΦΥ αποτελεί τον κεντρικό μοχλό για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στη φροντίδα. Σκοπός: της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση όλων των παραγόντων που σχετίζονται με την εκληφθείσα ποιότητα και την ικανοποίηση που παρέχουν οι υπηρεσίας μιας ΤΟΜΥ της Νοτίου Ελλάδος στους ωφελούμενους λήπτες της. Υλικό και μέθοδος: Για τις ανάγκες της έρευνας διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο στους ενήλικες εγγεγραμμένους χρήστες της συγκεκριμένης ΤΟΜΥ. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 199 συμμετέχοντες. Η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Αποτελέσματα: Οι συνολικές προσδοκίες των χρηστών από τη φροντίδα (ιατρική και νοσηλευτική) καθώς και από τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ΤΟΜΥ εκπληρώθηκαν. Η ικανοποίηση από την ιατρική φροντίδα ήταν ανώτερη των προσδοκιών τους ενώ τα χαρακτηριστικά της ΤΟΜΥ δεν ανταποκρίνονταν επαρκώς. Η καλή γνώση της δουλειάς τους, η αφιέρωση χρόνου στον ασθενή και ο σεβασμός στον άνθρωπο ήταν οι παράγοντες που θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικοί από την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Μεταξύ των ερωτηθέντων το 91,4% θα επισκεπτόταν ξανά αυτήν την μονάδα. Η ηλικία δεν συνδέθηκε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τις προσδοκίες και την ικανοποίηση ενώ οι πολίτες με αυξημένο μορφωτικό επίπεδο εξέφρασαν μεγαλύτερες προσδοκίες από την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Συμπέρασμα: Τα επίπεδα ικανοποίησης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, βρέθηκαν σε αρκετά υψηλά ποσοστά, ωστόσο δεν θα πρέπει να αδρανοποιήσουν τις προσπάθειες για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας καθώς υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης σε ορισμένους προσδιοριστικούς παράγοντες.

  • Introduction: The establishment of the Local Health Teams (LHGs) as a result of the PHY reforms, promised free and universal coverage of the population ensuring human-centered characteristics in health care. The assessment of user satisfaction with the services provided by the PPH is the central lever for ensuring and improving the quality of care. The purpose of this work is to inquiry and evaluate all the factors related to the perceived quality and satisfaction provided by the services of a TOMY of Southern Greece to its beneficiaries. Material and method: For the needs of the research, a questionnaire was distributed to the adult registered users of the specific TOMY. The study sample consisted of 199 participants.The quantitative analysis of the questionnaire data was done using the SPSS statistical program. Results: The overall users expectations of health care (medical and nursing), as well as the characteristics of the specific TOMY were fulfilled. The satisfaction of medical care was higher than their expectations, while TOMY’s characteristics did not respond sufficiently. Good knowledge of their work, devoting time to the patient and human respect were the factors considered statistically significant by medical and nursing care. Among respondents 91.4% would visit this unit again. Age was not associated to a statistically significant degree with expectations and satisfaction, while high educational level citizens expressed greater expectations of medical and nursing care. Conclusion: The satisfaction levels , according to the results of the survey, were found at quite high rates, however they should not idle the efforts to improve the provided care services as there is possibility of improvement in some determining factors.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές