ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ,ΚΑΤΑΝΟΜΗ,ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ ΣΕ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Facial skin malignancies, distribution, treatment and possible recurrence. A five-year retrospective study in a dermatology department of Greece. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΜΠΕΘΑΝΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΡΑΦΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ
 9. καρκίνος δέρματος κεφαλής, βασικοκυτταρικό, ακανθοκυτταρικό, μελάνωμα, υποτροπή
 10. Health Services/Hospital: Identities and challenges, DMY51
 11. 1
 12. 52
  • Εισαγωγή: Ο καρκίνος του δέρματος είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου παγκοσμίως. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι βασικός παράγοντας εμφάνισής του, για αυτόν τον λόγο η πιθανότητα εμφάνισής του είναι αυξημένη σε σημεία του σώματος ηλιοεκτεθειμένα όπως το πρόσωπο.

   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης των τεσσάρων βασικών τύπων δερματικού καρκίνου στις ανατομικές περιοχές της κεφαλής και η καταγραφή πιθανής υποτροπής σε σχέση με τον τύπο, την ανατομική περιοχή εμφάνισης και την θεραπεία εκλογής.

   Υλικό – Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 604 ασθενείς και 658 βλάβες που είχαν διαγνωσθεί με καρκίνωμα δέρματος από την 01-01-2016 έως 31-12-2020 μέσω βιοψίας και ιστοπαθολογικής εξέτασης.

   Αποτελέσματα: Η ηλικία των ασθενών κυμαινόταν από 48 έως 94 ετών με μέση ηλικία τα 75,73 (±9,34) έτη. Τετρακόσιοι εξήντα οκτώ από τις διαγνώσεις αφορούσαν βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (n=468), 71,1%. Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα διαγνώστηκε σε εκατό πενήντα εννέα ασθενείς (n=159) (24,2%), 4,4% των διαγνώσεων αφορούσαν το βασικοπλακώδες καρκίνωμα (n=29) και δύο ασθενείς διαγνώστηκαν με μελάνωμα κεφαλής (0,3%). Το 41,6% του ιστοπαθολογοανατομικού προτύπου των βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων ήταν οζώδες, το 25,64% ήταν ελκωτικό, το 29,91% ήταν επιφανειακό και το 2,77% διηθητικό. Μετά την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προέκυψε ότι από το σύνολο των 658 καρκινωμάτων του δέρματος, 201 ήταν στην ανατομική περιοχή της ρινός (30,5%), 174 ήταν στην ανατομική περιοχή των παρειών (26,4%), 78 από αυτά ήταν κροταφικά (11,9%),  58 ήταν στην ανατομική περιοχή του τριχωτού (8,8%), 54 εξ αυτών ήταν μετωπιαία (8,2%), 47 είχαν αναπτυχθεί στην ανατομική περιοχή του ωτός (7,1%), 22 αναπτύχθηκαν περιστοματικά (4,7%) και τέλος 14 από το σύνολο των καρκινωμάτων κεφαλής ήταν εντοπισμένα περιοφθαλμικά (2,1%). Τα διηθητικά βασικοκυτταρικά καρκινώματα συσχετίστηκαν με χαμηλή επίπτωση σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους βασικοκυτταρικού καρκινώματος αλλά ταυτόχρονα με αυξημένη παρουσία υποτροπής ενώ και η διαφορά στην θεραπεία έδειξε διαφορά στα ποσοστά υποτροπής.

   Συμπεράσματα: Σε αυτή τη μελέτη, οι περισσότεροι από τους ασθενείς με καρκίνο του δέρματος ήταν άνω των 60 ετών, γεγονός που ενισχύει τη γνώση ότι ο καρκίνος του δέρματος επηρεάζει συχνότερα τους ηλικιωμένους. Ο συχνότερος τύπος καρκίνου του δέρματος ήταν το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα , δεύτερο ήταν το ακανθοκυτταρικό, έπειτα το βασικοπλακώδες καρκίνωμα και τέλος το κακόηθες μελάνωμα. Η συχνότερη εντόπιση του καρκίνου του δέρματος στην κεφαλή ήταν η περιοχή της ρινός και έπειτα οι παρειές. Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είχε συχνή εντόπιση και στο αυτί και στο τριχωτό της κεφαλής. Σχεδόν ένας στους δέκα ασθενείς διαγνώστηκε ταυτόχρονα με πάνω από ένα καρκίνωμα δέρματος. Η μέση ηλικία αυτών των ασθενών ήταν μικρότερη από την μέση ηλικία του συνόλου των ασθενών που διαγνώσθηκαν με τουλάχιστον ένα καρκίνωμα δέρματος. Το διηθητικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα συσχετίστηκε με χαμηλή επίπτωση σε σχέση με τους άλλους τύπους βασικοκυτταρικού καρκινώματος αλλά ταυτόχρονα με αυξημένη παρουσία υποτροπής. Η εκλογή θεραπευτικής μεθόδου φαίνεται να παίζει ρόλο στην πιθανότητα υποτροπής με την χειρουργική εκτομή με ασφαλή όρια να αποτελεί την θεραπεία πρώτης γραμμής για το σύνολο του καρκίνου του δέρματος.

  • Introduction: Skin cancer is the most frequently occurring type of cancer worldwide and based on literature data, the incidence rate in the population is constantly increasing and the exposure to ultraviolet radiation, is the main causative factor for its appearance.

   Material Method: 604 patients who were diagnosed with facial skin cancer by biopsy and histopathological examination and treated between 2016 and 2020 were included in the study. Patients were retrospectively assessed by sex, age, skin cancer type, tumor location, treatment and recurrence.{Schadendorf, 2018 #1}{Schadendorf, 2018 #1}{Schadendorf, 2018 #1}

   Results: In this study, 604 adult patients with skin cancer and 658 lesions were evaluated. Age of the patients ranged from 48 to 94 years of age with a mean age of 75.73 ( 9.34) years. Four hundred sixty eight of the diagnoses were basal cell carcinoma (n=468), 71,12%.  Squamous cell carcinoma were diagnosed for one hundred fifty nine patients (n=159) 24,16%, 4,4% percent of skin cancers were basosquamous carcinoma (BSC) and two patients diagnosed with

   melanoma(0.3%).  Fifty four patients of the above, were diagnosed with more than one skin cancer (8,2%). The mean age of these patients was 69,83 ( ) years of age. 61,63% of all patients diagnosed with basal cell carcinoma were men and 39,36% were women. basal cell carcinomas.  41,6% of the histopathological pattern of basal cell carcinoma were nodular, 29.91% were superficial 26,64% were ulcerative and 2,77% were infiltrative. It emerged that, out of the total of 658 skin cancers, 201 were nasal (30.5%), 174 were in the anatomical region of the cheeks (26.4%), 78 of them were temporal (11.9%), 58 were in the anatomical region of the scalp (8.8%), 54 of them were frontal (8.2%), 47 auricular (7.1%), 22 orbital (4.7%) and finally 14 of all head carcinomas were located periorally (2.1%). Invasive basal cell carcinomas were associated with a low incidence compared to the other types of basal cell carcinoma but at the same time with an increased presence of recurrence and the difference in treatment showed a difference in recurrence rates.

   Outcome: In this study, most of the patients with skin cancer were over 60 years old which reinforces the knowledge, that skin cancer more often affect the elderly. The most common type of skin cancer on the head was basal cell carcinoma, second was squamous cell carcinoma, then baso-squamous carcinoma and last malignant melanoma. . For basal cell carcinoma the most common location was the nasal area, following by cheek areas. Squamous cell carcinoma was frequently located in the auricular area and the scalp area, all these cases affected men. Almost one in ten patients had more than one skin carcinoma at the same time, and the mean age of this group of patients was found to be lower than the total mean age. Invasive basal cell carcinoma was associated with a lower incidence compared to the other types of basal cell carcinoma, but at the same time with an increased presence of recurrence. The choice of treatment appears to play a crucial role in the likelihood of recurrence with surgical resection and safe margins being the first-line treatment for all skin cancers.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.