Επίπεδα εγγραμματοσύνης υγείας. Σύγκριση μεταξύ αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Levels of health literacy. Comparison between rural and urban population. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 9. εγγραματοσύνη υγείας, αγροτικός πληθυσμός, αστικός πληθυσμός, παράγοντες
 10. Υπηρεσίες Υγείας/ Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις / ΔΜΥ51
 11. 30
 12. Περιλαμβάνονται πίνακες και γραφήματα
  • Εισαγωγή: Ο εγγραμματισμός στον τομέα της υγείας συνδέεται με τον εγγραμματισμό και συνεπάγεται τη γνώση, τα κίνητρα και τις ικανότητες των ανθρώπων για πρόσβαση, κατανόηση, αξιολόγηση και εφαρμογή πληροφοριών υγείας, προκειμένου να κάνουν κρίσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις στην καθημερινή ζωή σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη

   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το επίπεδο εγγραμματοσύνης υγείας, πραγματοποιώντας σύγκριση μεταξύ αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

   Αποτελέσματα: Συνολικά η εγγραματοσύνη υγείας των συμμετεχόντων βρέθηκε να είναι προβληματική, ενώ σε σύγκριση μεταξύ αστικού και αγροτικού πληθυσμού εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, με τον αστικό πληθυσμό να σημειώνει μεγαλύτερη εγγραματοσύνη υγείας σε σχέση με τον αγροτικό πληθυσμό. Επίσης, βρέθηκε ότι οι γυναίκες σημειώνουν μεγαλύτερη μέση εγγραματοσύνη υγείας σε σχέση με τους άνδρες, αλλά εντοπίστηκε διαφορά στην εγγραματοσύνη υγείας σε σχέση με την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των συμμετεχόντων. Τέλος, ως προς την εγγραματοσύνη υγείας του αγροτικού πληθυσμού βρέθηκε ότι υπάρχει διαφορά στην εγγραματοσύνη υγείας του αγροτικού πληθυσμού σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων και το επάγγελμά τους.

   Συμπεράσματα: Η εγγραματοσύνη υγείας διαφέρει μεταξύ αστικού και αγροτικού πληθυσμού. Επίσης, η εγγραματοσύνη υγείας σχετίζεται με δημογραφικούς παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα.

  • Introduction: Health literacy is related to literacy and involves people's knowledge, motivation and abilities to access, understand, evaluate and apply health information in order to make health judgments and decisions in everyday life. care

   Purpose: The purpose of this paper is to investigate the level of health literacy, making a comparison between rural and urban population.

   Results: Overall, the health literacy of the participants was found to be problematic, while a statistically significant difference was found in a comparison between the urban and rural population, with the urban population having greater health literacy than the rural population. Also, it was found that women have a higher average health literacy than men, but a difference in health literacy was found in relation to the age, educational level and occupation of the participants. Finally, regarding the health literacy of the rural population, it was found that there is a difference in the health literacy of the rural population in relation to the educational level of the participants and their profession.

   Conclusions: Health literacy differs between urban and rural populations. Also, health literacy is related to demographic factors such as gender, age, educational level and occupation.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές