Πανδημία και αειφορία: Σύνθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πανδημιών

Pandemics and sustainability :Synthesis of environmetal impacts of pandemics (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΓΕΜΟΥΣΑΚΑΚΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 9. covid-19 | περιβάλλον | πανδημία | κλίμα | Bιωσιμότητα
 10. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός /Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
 11. 1
 12. 91
 13. Περιλαμβάνει πίνακες διαγράμματα
  • Διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν το ξέσπασμα και την εξάπλωση επιδημικών ή και πανδημικών γεγονότων, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να προκαλέσουν ανατροφοδότηση για το περιβάλλον. Με την νέα νόσο του κορονοϊού (COVID-19) κηρύχθηκε πανδημία στις 13 Μαρτίου 2020 και η ταχεία εμφάνιση, η χωρική έκταση και οι πολύπλοκες συνέπειές της την καθιστούν παγκόσμια καταστροφή που συμβαίνει μια φορά τον αιώνα. Πριν από αυτή την πανδημία έχουν καταγραφεί και άλλες, που προκλήθηκαν από διαφορετικές αιτίες, όπως η πανώλη, η χολέρα, η γρίπη των χορίων, η επιδημία MERS, ο ιός του Έμπολα και ο ιός Ζίκα. Καθεμία από αυτές τις πανδημίες είχε διαφορετικές επιπτώσεις στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, τα οικοσυστήματα, την κλιματική αλλαγή, αλλά και την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, την εκπαίδευση και, προφανώς, την υγεία. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει τις συνέπειες των πανδημιών σε περιβαλλοντικό επίπεδο και τον συσχετισμό τους με την αειφορία. Συνολικά, η μελέτη εξετάζει τις συνέπειες των σημαντικότερων πανδημιών στο περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές.

  • Various environmental factors influence the outbreak and spread of epidemic or even pandemic events, which in turn may cause environmental feedbacks. The novel coronavirus disease (COVID-19) was declared a pandemic on March 13, 2020, and its rapid onset, spatial extent, and complex consequences make it a once-in-a-century global disaster. This pandemic has been preceded by others caused by different causes, such as plague, cholera, swine flu, MERS epidemic, Ebola virus and Zika virus. Each of these pandemics has had different impacts on the natural and man-made environment, the atmosphere, water, soil, ecosystems, climate change, but also society, the economy, politics, education and, obviously, health . This work aims to study the consequences of pandemics at an environmental level and their correlation with sustainability. Overall, the study examines the consequences of major pandemics on the environment, both natural and man-made.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές