Διερεύνηση του εσωτερικευμένου στίγματος βάρους, της εξέλιξης του σε διατροφικό εθισμό και της επίδρασης του στρες σε αυτήν την κατάσταση

Researching the internalized weight stigma, the progression of food addiction, and the impact of stress on this condition (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΤΣΑΡΑΚΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 131
 7. ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 8. ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ| ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ
 9. Εσωτερικευμένο στίγμα βάρους, αυτό-στίγμα, παχυσαρκία, προκατάληψη, υπερφαγία, διατροφικός εθισμός
 10. ΔΕ
 11. 3
 12. 3
 13. 60
  • Εισαγωγή: Το Εσωτερικευμένο Στίγμα Βάρους (ΕΣΒ) αποτελεί μέτρο της άποψης του ατόμου σε στερεότυπα που σχετίζονται με την αρνητική αυτό-αξιολόγηση ενώ, αφορά την αυτό-υποτίμηση σχετιζόμενη με το σωματικό βάρος και τον φόβο στιγματισμού από τους άλλους και χαρακτηρίζεται από διάχυτο αίσθημα ντροπής, ενοχής, χαμηλής αυτοεκτίμησης και αίσθημα κατωτερότητας από τα άτομα που το βιώνουν. Η φύση του ΕΣΒ είναι πολυδιάστατη και μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του ατόμου σε πολλαπλά επίπεδα της ζωής του (κακή ποιότητα ζωής, αυτό-υποτίμηση, μειωμένη ψυχολογική και σωματική υγεία, υπερφαγία, κτλ.)

   Σκοπός: Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση της παρούσας έρευνας αποσκοπεί στην διερεύνηση του ΕΣΒ που συνδέεται με το αυξημένο σωματικό βάρος και την πιθανότητα αυτή η μορφή στιγματισμού να οδηγεί σε διατροφικό εθισμό, να επηρεάζει το στρες – άγχος και να συσχετίζεται με την ψυχική ανθεκτικότητα, τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα και το αίσθημα αισιοδοξίας.

   Υλικό και Μέθοδος: στη μελέτη συμμετείχαν 376 ενήλικες, κάτοικοι της Ελλάδας, με Μ.Ο ηλικίας τα 33.6 έτη. Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ερευνητικά εργαλεία: Κλίμακα Εσωτερικευμένου στίγματος Βάρους (2 παραγόντων) (Two-Factor Weight Bias Internalization Scale (WBIS-2F)), Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο Φαγητό (Yale Food Addiction Scale) (YFAS)), Κλίμακας Κατάθλιψης, Άγχους και Στρες (DASS21), Κλίμακα Θετικής και Αρνητικής Συναισθηματικής Κατάστασης (Positive and Negative Affect Scale – PANAS), Ερωτηματολόγιο Αισιοδοξίας (Life Orientation Test (LOT-R), Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας (The Brief Resilience Scale – BRS), ενώ συλλέχθηκαν και τα δημογραφικά και ανθρωπομετρικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος SPSS 26.0.

   Αποτελέσματα: από τους 376 συμμετέχοντες το 81,9% ήταν γυναίκες, με μέσο ΔΜΣ τα 26,3 kg/m2 (SD=5,9 kg/m2). Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων παρουσίαζαν φυσιολογικά επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και στρες (67,3%, 64,9% και 71,3% αντίστοιχα) και το 17,8% (Ν=67) παρουσίαζαν διαταραχή υπερφαγίας. Περισσότερη ανθεκτικότητα, αισιοδοξία και περισσότερα θετικά συναισθήματα σχετίζονταν με σημαντικά λιγότερη υποτίμηση εαυτού και λιγότερο φόβο στιγματισμού από τους άλλους. Επίσης, περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, στρες, περισσότερα αρνητικά συναισθήματα και περισσότερη εξάρτηση από το φαγητό σχετίζονταν με υψηλότερη εμφάνιση ΕΣΒ. Η πολυπαραγοντική ιεραρχική γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη διάσταση «Υποτίμηση εαυτού», έδειξε στο 1ο βήμα να σχετίζεται σημαντικά η υποτίμηση εαυτού, μόνο αν οι συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι το σωματικό τους βάρος είναι παραπάνω από το κανονικό. Στο 2ο βήμα, το παραπάνω εύρημα παρέμεινε σημαντικό και βρέθηκε επιπλέον ότι όσο περισσότερα αρνητικά συναισθήματα είχαν οι συμμετέχοντες τόσο περισσότερη υποτίμηση εαυτού ένιωθαν. Η πολυπαραγοντική ιεραρχική γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη διάσταση «φόβος στιγματισμού από τους άλλους», στο 1ο βήμα έδειξε να σχετίζεται σημαντικά με τη διάσταση αυτή μόνο ο ΔΜΣ των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, οι υπέρβαροι είχαν λιγότερο φόβο στιγματισμού από τους άλλους σε σύγκριση με τους παχύσαρκους. Στο 2ο βήμα, το παραπάνω εύρημα έχασε τη σημαντικότητά του και βρέθηκε ότι όσο περισσότερα αρνητικά συναισθήματα είχαν οι συμμετέχοντες και όσο μεγαλύτερη ήταν η εξάρτησή τους από το φαγητό τόσο περισσότερο φόβο στιγματισμού από τους άλλους ένιωθαν.

   Συμπεράσματα: τα αρνητικά συναισθήματα και η άποψη του ατόμου για τη σωματική του εικόνα επηρεάζουν σημαντικά την υποκλίμακα «υποτίμηση εαυτού» ενώ, ο «φόβος στιγματισμού από τους άλλους» καθορίζεται από τα αρνητικά συναισθήματα και τον διατροφικό εθισμό.

  • Background: The Internalized Weight Stigma (IWS) is a measure of the individual’s view of stereotypes related to negative self-evaluation, while it concerns weight-related self-devaluation and fear of being stigmatized by others. Also, IWS characterized by pervasive feelings of shame, guilt, low self-esteem and inferiority by the people who experience it. The nature of IWS is multidimensional and can affect the person’s life at multiple levels of life (poor quality of life, self-devaluation, poor mental and physical health, food addiction, etc.).

   Aim: This study aims to investigate the IWS associated with excess body weight and the possibility that this form of stigma leads to food addiction, affects stress and causes anxiety, and is associated with mental resilience, positive or negative emotions and the feeling of optimism.

   Material and Method: the study population consisted of 376 adults, residents of Greece, with mean age 33.6 years. The following research tools were used: Two-Factor Weight Bias Internalization Scale (WBIS-2F), Yale Food Addiction Scale (YFAS), Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS21), Positive and Negative Affect Scale (PANAS), Optimism Questionnaire (Life Orientation Test (LOT-R), The Brief Resilience Scale (BRS). Also, the demographic and anthropometric data of the participants were collected. Statistical analysis was performed using the SPSS 26.0 program.

   Results: the 81.9% of the 376 participants were female, with a mean BMI of 26.3 kg/m2 (SD=5.9 kg/m2). The majority of participants had normal levels of depression, anxiety and stress (67.3%, 64.9% and 71.3% respectively) and 17.8% (N=67) had food addiction symptoms. More resilience, optimism, and more positive emotions were associated with significantly less self-devaluation and less fear of being stigmatized by others. Also, more symptoms of depression, anxiety, stress, more negative emotions, and more food addiction symptoms associated with a higher occurrence of IWS. The multivariate hierarchical linear regression with the dimension "self-devaluation" as the dependent variable, showed in the first step that self-devaluation was significantly related, only if the participants considered their body weight to be above normal. In the following analysis, the above finding remained significant and it was further found that the more negative emotions participants had, the more self-devaluation they felt. The multivariate hierarchical linear regression with the dimension "fear of being stigmatized by others" as the dependent variable, in the first step showed that only the BMI of the participants was significantly related to this dimension. Specifically, overweight people had less fear of being stigmatized by others compared to obese people. In the second step, the above finding lost its significance, and it was found that the more negative emotions the participants had and the greater addiction on food, the more fear of stigma from others they felt.

   Conclusions: the negative emotions and the individual's view of his body image significantly influence the subscale "self-devaluation" while, the "fear of being stigmatized by others" is determined by negative emotions and food addiction.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές