ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

QUALITY UPGRADE OF WWP OF LEFKADA MUNICIPALITY (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 8. ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΙΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Σύστημα Ενεργού Iλύος, | Αστικά Λύματα | Τριτοβάθμια Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων, Άρδευση | μεμβράνες υπερδιήθησης | ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΙΑ)
 11. 15
 12. 25
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα και έρευνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων τοπικών ΕΕΛ, με χρήση της μεθόδου των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (M.B.R.) υπερδιήθησης (Ultrafiltration). Η εκροή που θα επιτυγχάνεται θα είναι ισοδύναμη με τριτοβάθμια επεξεργασία και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση πρασίνου ή καλλιεργειών.
 14. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ / ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
  • Πρωταρχικός στόχος της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της υφιστάμενης εγκατάστασης της ΕΕΛ του Δήμου Λευκάδας, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών της. Γίνεται προσπάθεια ανάδειξης των σημαντικότερων μειονεκτημάτων των διεργασιών που εκτελούνται σήμερα και εύρεσης λύσεων για την βελτίωση και αντικατάσταση τμημάτων της ΕΕΛ που στην παρούσα φάση κωλύουν την λειτουργία, με αποτέλεσμα να μην έχουμε την μέγιστη απόδοση.  Προτείνονται λύσεις για την αναβάθμισή της και ενδεικτική κοστολόγηση των προτεινόμενων αλλαγών. Η παρούσα εργασία συγκεντρώνει και ποσοτικοποιεί τα τωρινά δεδομένα με κύριο σκοπό να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητα αναβάθμισης και επέκτασης της τωρινής ΕΕΛ. Η επέκταση και αναβάθμιση της εγκατάστασης προτείνεται να γίνει με την μέθοδο των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (M.B.R.).

   Δευτερεύον στόχο αποτελεί η Προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της εφαρμογής συνόλου δεδομένων και τεχνολογιών, ώστε να μετουσιωθεί το υγρό απόβλητο σε αξιόλογο προϊόν, αναβαθμίζοντας έτσι και ανάγοντας την υφιστάμενη εγκατάσταση σε βιώσιμο, αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης περιοχής για την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών οικοσυστημάτων και βιότοπων. Η εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης και των παράλιων περιοχών, μέσω του περιορισμού οσμών και υπολειμμάτων αποβλήτων που τώρα καταλήγουν στον αβλέμονα (περιοχή διαύλου Λευκάδας), καθώς και η αύξηση της βιωσιμότητας της τοπικής θαλάσσιας χλωρίδας, πανίδας και βιοποικιλότητας και η μείωση κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία.

   Επιμέρους στόχοι αποτελούν η συνολική αναβάθμιση της μεθόδου συγκέντρωσης και αξιοποίησης των υγρών αποβλήτων, της πόλης της Λευκάδας και των τοπικών οικισμών, η βελτίωση της αποδοτικότητας στη διαχείριση αυτών και των υδατικών πόρων,  η αποτελεσματικότερη επεξεργασία λυμάτων και η επαναχρησιμοποίηση πόρων και ενέργειας προερχόμενης από την εκμετάλλευσή τους. Πετυχαίνοντας τα παραπάνω, η αύξηση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού κάλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος θα είναι σημαντική.

   Τέλος, όπως σε κάθε έργο  ή επέκταση, βασικός προς επίτευξη στόχος, είναι το κοινωνικό – οικονομικό όφελος, που θα προκύψει από την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της τη μείωσης του λειτουργικού κόστους και της βελτιωμένης δυναμικότητας της εγκατάστασης.

   Απώτερος στόχος της παρούσας μελέτης, είναι η κοστολόγηση των επιμέρους προτεινόμενων έργων και ο υπολογισμός του συνολικού κόστους των παρεμβάσεων. Μέσω της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση και σε μια προσπάθεια διερεύνησης εναλλακτικών δυνατοτήτων ανακύκλωσης τους, στόχος είναι η επίτευξη αποδοτικότερης χρήσης της παραγόμενης ενέργειας και η όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

  • This Thesis serves the study of the existing installation of the WWP of the Municipality of Lefkada island and aims to point out and identify its problems and malfunctions. An effort is being made to highlight the most important disadvantages of the processes that are performed today and to purpose solutions for the improvement and replacement of parts of the EEL that are currently hindering the operation, as a result of which the installation does not give the maximum efficiency. Solutions are proposed for its upgrade and indicative costing of the proposed changes. This work gathers and quantifies the current data with the main purpose of justifying the necessity of upgrading and expanding the current WWP. The expansion and upgrade of the facility is proposed to be done using Ultra filtration membrane’s bioreactor (M.B.R.) method.

   Protection of the environment secondarily, by applying  a set of data and updated technologies, in order to transform the liquid waste into a valuable product, thus upgrading and reducing the existing facility to a sustainable, integral part of the wider area for the better functioning of the local ecosystems and habitats.

    Another goal of this case study is to elevate the living and cultural status level of the residents and visitors of the city and the coastal areas, through the reduction of odors and waste residues that now end up in the open Ionian sea channel; as well as the increase of the sustainability of the local marine flora, fauna and biodiversity and the reduction of risks to human health.

   Other individual goals are firstly the overall upgrading of the method of collection and utilization of liquid waste, of the city and the local settlements, secondarily the improvement of the efficiency in the management of these and water resources and moreover the efficient treatment of waste water and the reuse of resources and energy from the out coming treated water. By achieving the above, increasing the attractiveness of areas of natural beauty and cultural interest will be significant.

   Finally, as in any project or extension, the main goal to be achieved is the social-economic benefit, which will result from energy savings, through the reduction of operating costs and the improved capacity of the facility.

   The ultimate goal of this case study is the costing of the individual proposed projects and the calculation of the total cost of the interventions. Through the reuse of treated wastewater for irrigation and in an effort to explore alternative recycling possibilities, the goal is to achieve a more efficient use of the energy produced and to reduce the environmental footprint as much as possible.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές