Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Λειτουργικές Παράμετροι και Ικανοποίηση ασθενών των Το.Μ.Υ του Νομού Ευβοίας

Primary Health Care in Greece : Functional parameters and satisfaction of the patients of Local Health Units of the Evia Prefecture (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΜΠΛΕΤΣΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. Νικητίδης, Νικόλαος
 8. Νικητίδης, Νικόλαος | Σεργεντάνης, θεόδωρος | Παύλος Σαράφης
 9. Π.Φ.Υ | Το.Μ.Υ
 10. ΔΜΥ51 Υπηρεσίες Υγείας/ Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις
 11. 3
 12. 59
 13. 21
 14. Πίνακες, γραφήματα ,φωτογραφίες
 15. Δικαίος, Κ., Κουτούζης, Μ., Πολύζος, Ν., Σιγάλας, Ι. & Χλέτσος, Μ. (1999). Βασικές Αρχές Διοίκησης Διαχείρισης(Management) Υπηρεσιών Υγείας
  • Εισαγωγή: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ) διαδραματίζει, τις τελευταίες
   δεκαετίες, το κύριο τομέα υγείας στον οποίο θα πρέπει να δοθεί από τα κράτη
   προτεραιότητα προκειμένου να αναμορφώσουν τα συστήματα υγείας τα οποία τελούν υπό
   κρίση. Το κάθε κράτος προσπαθεί να συνδυάσει τις παραμέτρους εκείνες που θα επιφέρουν
   το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η ευημερία των πολιτών. Το ελληνικό κράτος έχοντας
   βρεθεί στη δίνη της οικονομικής κρίσης από το 2010 και έπειτα, προσπαθεί μέσα απο την
   δημιουργία ενός νέου, σταθερού και αποδοτικού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
   Υγείας (Π.Φ.Y), να μεταμορφώσει ριζικά το σύστημα υγείας, το οποίο βρίσκεται υπό
   διάλυση .
   Σκοπός : Kύριος στόχος της τρέχουσας εργασίας είναι να διερευνήσει το τελευταίο
   εγχείρημα τoυ ελληνικoύ κράτους, τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Tο.M.Υ), και κατά πόσο
   αυτές μπορούν να συνεισφέρουν σε αλλαγή προσανατολισμού απο ένα νοσοκομειακό
   σύστημα σε ένα ισχυρό σύστημα Πρωτoβάθμιας Υγείας.
   Μεθοδολογία: Δείγμα της έρευνας αποτελούν οι Tο.M.Υ του Nομού Ευβοίας οι οποίες
   ερευνήθηκαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις δυο δομές, από την έναρξη
   λειτουργίας τους μέχρι τα τέλη του 2022, και το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων και
   των ασθενών από τη λειτουργία τους μέσω των αντίστοιχων ερωτηματολογίων.
   Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η ανάλυση των στοιχείων από τις Το.Μ.Υ και των
   ερωτηματολογίων των εργαζομένων και των ασθενών, έδειξαν την ελλιπή και μη αποδοτική
   λειτουργία τους με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του
   αρχικού στόχου τους που είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων και η πρόοδος του επιπέδου
   υγείας των πολιτών.

  • Introduction: Primary Health Care (PHC) has been, in recent decades, the main health sector
   that should be given priority by the states in order to reform the health systems that are in
   crisis. Each state tries to combine those parameters that will bring about the desired result,
   which is the well-being of the citizens. The Greek state, having been in the midst of the
   financial crisis since 2010, is trying to radically transform the health system, which is under
   dissolution.
   Purpose: The main objective of the current work is to investigate the latest project of the
   Greek state, the Local Health Units (To.M.Y), and to what extent they can contribute to a
   change of orientation from a hospital system to a strong Primary Health system.
   Methodology: The sample of the research is the To.M.Y of the Prefecture of Evia which
   were investigated from the data collected from the two structures, from the start of their
   operation until the end of 2022, and the degree of satisfaction of the employees and patients
   with the their operation through the respective questionnaires.
   Results-Conclusions: The analysis of the data from the To.M.Y and the questionnaires of the
   employees and the patients, showed their incomplete and inefficient operation resulting in
   ineffective service and satisfaction of their original goal which is the mitigation of
   inequalities and the progress of the health level of the citizens

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές