Διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης και συσχέτισή της με κίνητρα συμμετοχής σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης σε Κινητές Μονάδες του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Investigation of job satisfaction and its correlation with participation incentives in continuous professional development actions. Study in healthcare workers of health organization. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. ΠΑΛΛΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 8. ΠΑΛΛΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Επαγγελματική Ικανοποίηση, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, Επαγγελματίες Υγείας, κίνητρα συμμετοχής σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης, Κινητές Ομάδες Υγείας, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
 10. ΔΜΥ50
 11. 4
 12. 13
 13. 218
  • Εισαγωγή: Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την φύση της εργασίας όσο και με τις ανάγκες και τις απόψεις του εργαζομένου. Στον τομέα της υγείας, η ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

   Ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας για την εξασφάλιση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, η οποία εξασφαλίζεται είτε μέσω της συμμετοχής τους σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις είτε μέσω της τριβής με το επάγγελμα. Για την παρακίνηση των επαγγελματιών υγείας για την συμμετοχής τους σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης, θετικά συμβάλλουν παράγοντες όπως το υποστηρικτικό κλίμα από την διοίκηση, ενώ το αντίθετο αποτέλεσμα επιφέρουν παράγοντες που σχετίζονται με την απαιτητική φύση των επαγγελμάτων στον τομέα της υγείας.

   Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια προσδιορισμού των επιπέδων της επαγγελματικής ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας στις Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας καθώς και των λόγων για τους οποίους συμμετέχουν σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης. Παράλληλα, έγινε  προσπάθεια διερεύνησης της μεταξύ τους συσχέτισης για την συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων.

   Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη στους επαγγελματίες υγείας των Κινητών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την χρήση ενός ερωτηματολογίου που προέκυψε από τον συνδυασμό του Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) για την μελέτη των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης και της ελληνικής έκδοσης του Participation Reason Scale (PRS) για τους λόγους συμμετοχής των εργαζομένων σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ για την ανάλυση τους χρησιμοποιήθηκε στατιστικό πρόγραμμα STATA 13.0.

   Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 115 επαγγελματίες υγείας από όλη την χώρα με την μεγαλύτερη συμμετοχή να σημειώνεται κυρίως στην Αττική (48,7%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες (86%), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (41,7%) και απασχολούνται κυρίως στις δράσεις του οργανισμού (91,3%). Η μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης κατέδειξε μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης από παράγοντες που σχετίζονται με την διοίκηση και τον μισθό ενώ εντοπίστηκε θετική συσχέτιση της εσωτερικής ικανοποίησης με το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Όσο αφορά τους λόγους συμμετοχής σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης δεν εντοπίστηκε συσχέτιση με τα δημογραφικά στοιχεία. Τέλος, η διερεύνηση της σχέσης της επαγγελματικής ικανοποίησης και των λόγων συμμετοχής σε δράσεις ΣΕΑ υπέδειξε σημαντικές συσχετίσεις.

  • Introduction: Job satisfaction is a multidimensional concept that depends on many factors related to both the nature of the work and to the needs and views of the employee. In the healthcare sector, the satisfaction of professionals is directly related to the quality of health services provided.

   Another equally important factor in ensuring the quality of health services provided is the professional development of employees, which is ensured either through their participation in organized educational activities or through friction with the profession. Factors such as the supportive climate from the administration contribute positively to the motivation of health professionals for their participation in professional development actions, while factors related to the demanding nature of professions in the health sector have the opposite effect.

   Purpose: In the present study, an attempt was made to determine the levels of job satisfaction in healthcare workers in mobile health teams of national public health organization, as well as the reasons why they participate in continuous professional development (CPD) actions. At the same time, an attempt was made to investigate the correlation between them for the specific group of workers.

   Methodology: A cross-sectional study was carried out among the health professionals in mobile health teams of national public health organization. The data were collected using a questionnaire resulting from the combination of the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), for the study of levels of professional satisfaction and the Greek version of the Participation Reason Scale (PRS) for the reasons why employees participate in CPD actions, while STATA 13.0 statistical program was used for their analysis.

   Results: 115 health professionals from all over the country participated in the survey, with the largest participation occurring mainly in Attica (48.7%). The largest percentage of participants were women (86%), with secondary education (41.7%) and are mainly employed in the actions of the organization (91.3%). The study of job satisfaction showed higher rates of satisfaction from factors related to management and salary, while a positive correlation of intrinsic satisfaction with gender and educational level was identified. Regarding the reasons for participating in professional development actions, no correlation was found with the demographic data. Finally, the investigation of the relationship between job satisfaction and the reasons for participation in CPD actions indicated significant correlations.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές