ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΤΥ) ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Hospital staff perspectives towards health technology assessment: data from a multidisciplinary survey in a secondary hospital (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΙΚΗ ΛΙΑΣΚΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΩΞΑΝΗ
 8. Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, Ανάλυση Πολλαπλών Κριτηρίων, νοσοκομειακό προσωπικό
 9. ΔΜΥ60
 10. 2
 11. 3
 12. 72
  •      Η αγορά και χρήση τεχνολογίας στα νοσοκομεία συνήθως βασίζεται σε ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, τη δυνατότητα υλοποίησης και δυνητική επιτυχία. Οι διάφορες χώρες έχουν θεσμοθετήσει ένα σύνολο αρχών για να επιτύχουν μία αποτελεσματική και περιεκτική διαδικασία  αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ). Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να  αναλύσει τις στάσεις και αντιλήψεις του νοσοκομειακού προσωπικού για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας. 

        Με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων σε ένα νοσοκομείο 325 αναπτυγμένων κλινών. Εντοπίστηκε ένα εύρος απόψεων στους εργαζόμενους ανάλογα με τα ατομικά και επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά. Τα κλινικά κριτήρια της ΑΤΥ αξιολογήθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από τους περισσότερους συμμετέχοντες ιδίως οι παράμετροι μείωσης της θνησιμότητας και νοσηρότητας καθώς και η βελτίωση των ποιοτικών δεικτών φροντίδας υγείας. Από τα τεχνολογικά κριτήρια η καινοτομία και βελτίωση του επιπέδου της ιατρικής φροντίδας καθώς και η αύξηση του κύρους του νοσοκομείου αξιολογήθηκαν ως περισσότερο σημαντικά. Μεταξύ των κοινωνικών κριτηρίων η  διευκόλυνση της ταχείας επιστροφής στην εργασία και η μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων στην εργασία και την οικογένεια αξιολογήθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από τους περισσότερους συμμετέχοντες.  Ως προς τα οικονομικά κριτήρια,  η αποδοτικότητα της προτεινόμενης τεχνολογίας και η επίδραση στο ανθρώπινο δυναμικό (μείωση φόρτου εργασίας, εξοικονόμηση εργατοωρών) αξιολογήθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από τους περισσότερους συμμετέχοντες. Τα κριτήρια που αξιολογήθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από τους συμμετέχοντες διέφεραν μεταξύ των ομάδων εργαζομένων. Η μείωση της νοσηρότητας υπερείχε στους ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό ενώ στους διοικητικούς υπαλλήλους διακρίθηκαν επιπρόσθετα η μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας των ασθενών , ο  περιορισμός του αριθμού των εισαγωγών στο νοσοκομείο, και η ασφάλεια (ανεπιθύμητα αποτελέσματα/κίνδυνοι). Στα κοινωνικά κριτήρια οι ιατροί ανέδειξαν την ταχεία επιστροφή στην εργασία και το μέγεθος του πληθυσμού-στόχου, οι νοσηλευτές τη βελτίωση σε ποιοτικούς δείκτες φροντίδας υγείας, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι τη  βελτίωση της  συνολικής εμπειρίας των ασθενών και την ταχεία επιστροφή στην εργασία. Ως προς τα τεχνολογικά κριτήρια οι γιατροί ανέδειξαν την καινοτομία και τη βελτίωση του επιπέδου της ιατρικής φροντίδας, οι νοσηλευτές την αύξηση του κύρους του νοσοκομείου και οι διοικητικοί υπάλληλοι τη συμβατότητα με το τρέχον πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου. Στα οικονομικά κριτήρια  μεταξύ των ιατρών υπερείχε η αποδοτικότητα της νέας τεχνολογίας και η ευνοϊκή επίδραση στο ανθρώπινο δυναμικό, στους νοσηλευτές η μείωση του αριθμού των παραπομπών κα των διακομιδών και στους διοικητικούς η μείωση του κόστους της υπηρεσίας υγείας που παρέχεται και η ευνοϊκή επίδραση στο ανθρώπινο δυναμικό.

          Στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας τα κλινικά, κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά κριτήρια απαιτούν  διεπιστημονική προσέγγιση προκειμένου να συνδυαστούν οι διαφορετικές οπτικές. Η πρόσθετη εκπαίδευση διευρύνει την αντίληψη της σημαντικότητας  των κριτηρίων και πέραν της κατηγορίας των κλινικών κριτηρίων.

  • The acquisition of new technology in hospitals is defined mainly by financial aspects, including cost-effectiveness analysis and feasibility. In various countries, the Health Technology Assessment process is formulated and based on specific principles. The aim of the dissertation is to analyse the viewpoints of hospital personnel towards Hospital Based Health Technology Assessment process.

        Technology adoption in hospitals is usually based on cost-effectiveness analysis, feasibility and potential success. Different countries have embraced a range of principles to accomplish an effective comprehensive process of health technology assessment (HTA). The aim of the dissertation was to analyse the viewpoints and relative weight of technology-oriented hospital staff members toward the clinical, social, technological and economic aspects of HTA.

      Using a structured questionnaire, a survey was conducted among different professionals in a 325-bed hospital. We revealed a range of viewpoints among hospital staff members according to their personal characteristics and professional standpoints. The clinical aspects of HTA were considered ‘highly important’ (HI) by most participants, especially the ‘lifesaving’ parameter. From the technological criteria innovation and health care improvement were ranked as most important together with increasing hospital’s prestige. Among social aspects facilitating return to work and reduction of social consequences to family and society were considered as most important.  Regarding economical aspects, effectiveness of the proposed technology and its impact to personnel were ranked higher.  Doctors ranked higher by far the life-saving parameter. Nurses added improvement in quality healthcare indices and administrative staff the reduction of length of stay. Regarding social aspects doctors ranked as most important the population target and return to work while nurses and administrative staff added the improvement in patients’ experience. In technological criteria doctors ranked higher innovation and health care improvement, nurses preferred increase in hospital’s prestige and administrative staff compatibility with hospital’s information system. In economic aspects doctors ranked as most important the effectiveness of proposed technology and the beneficial effect to personnel, the latter together with administrative staff. Nurses ranked higher the reduction in patients’ referrals.

         A multi-perspective multidisciplinary approach would be beneficial for policymakers at hospitals and even on a national scale in Greece. Further high level education broadens the hospital staff perspectives in all categories beyond the clinical criteria.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές