Οι επιπτώσεις της νόσου Covid-19 στην εργασιακή ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας. Η περίπτωση των νοσηλευτών ενός δημόσιου νοσοκομείου.

The effects of the covid-19 disease on the job satisfaction of health professionals. The case of the nurses of a public hospital. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΡΑΒΕΛΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Μητρόπουλος Ιωάννης
 8. Δελτσίδου Άννα
 9. Eργασιακή ικανοποίηση | ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 | Επαγγελματικό άγχος | Eπαγγελματίες υγείας
 10. Βασικές Αρχές Διοίκησης (Management) Υπηρεσιών Υγείας/ ΔΜΥ50
 11. 3
 12. 195
 13. Περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα
  • Εισαγωγή: Η εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς έχει βρεθεί ότι συνδέεται άμεσα με υψηλότερη ποιότητα φροντίδας, μεγαλύτερη συμμόρφωση των ασθενών στις θεραπείες και υψηλότερη ικανοποίηση των ασθενών. Η πρόσφατη πανδημία έχει κλιμακώσει το πρόβλημα της χαμηλής εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, απειλώντας περαιτέρω τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

   Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η μέτρηση/ εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των επαγγελματιών υγείας και συγκεκριμένα του νοσηλευτικού προσωπικού ενός δημόσιου νοσοκομείου. Επίσης η διερεύνηση του κατά πόσο η νόσος Covid-19 συντέλεσε ή όχι στην επιδείνωση της ικανοποίσης των συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας.

   Μεθοδολογία: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 102 επαγγελματίες υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου για την καταγραφή των κοινωνικο-δημογραφικών στοιχελιων, το δευτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τη συλλογή στοιχείων για την επαγγελματική ικανοποίηση και κατασκευάστηκε από τον Spector P., (1985) Job Satisfaction Survey, το οποίο διατίθεται ελεύθερο προς χρήση στο διαδίκτυο και περιλάμβανε 36 ερωτήσεις κλειστού τύπου Likert (1=διαφωνώ πάρα πολύ και 6 = συμφωνώ πάρα πολύ). Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τις εργασιακές συνθήκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας από τη λοίμωξη Covid-19 και την ψυχική υγεία των εργαζομένων και αποτελούνταν από 15 ερωτήματα. Το ερωτηματολόγιο λήφθηκε από τη διπλωματική εργασία των Πάλλα Κωνσταντίνα και Ζάρβα Δημήτριο (2023) με τίτλο "Οι επιπτώσεις της Πανδημίας στην Εργασιακή Ικανοποίηση των Επαγγελματιών Υγείας" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα σπουδων "Διαχείρισης Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων". Περιλάμβανε 5 ερωτήσεις ναι - όχι, 12 ερωτήσεις συμφωνώ - διαφωνώ, 12 ερωτήσεις με 5βάθμια κλίμακα Likert και 4 ερωτήσεις ναι-ίσως- όχι που αφορούσαν την πανδημία Covid-19. H μελέτη διεξήχθη από τον Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο του 2022. Διαμοιράστηκαν 160 ερωτηματολόγια σε επαγγελματίες υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο, εκ των οποίων επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 102. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 25 (Statistical Package for Social Sciences).

   Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν γυναίκες (90,2%). Οι άνδρες εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα είναι στατιστικά σημαντικά λιγότερο ικανοποιημένοι με τις «Συνθήκες Εργασίας», «Συνάδελφοι» και «Φύση εργασίας», σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους που εργάζονται στι ίδιο Νοσοκομείο. Επίσης, έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση (101,00) από τις γυναίκες (128,78), με p<0,05. Οι κάτοχοι μιας θέσης ευθύνης φαίνονται στατιστικά σημαντικά πιο ικανοποιημένοι από τους απλούς εργαζόμενους. Η ηλικία, ο αριθμός των παιδιών και η εργασιακή εμπειρία έχουν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με όλες τις διαστάσεις. Το 54,9% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι οι συνθήκες εργασίας επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το 43,1% ανέφερε δυσκολίες στην επικοινωνία με τους συναδέλφους. Τα πιο έντονα δυσάρεστα συναισθήματα που βιώνουν οι ερωτηθέντες κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν το αίσθημα κόπωσης (Μ.Τ.=2.56) και το αίσθημα νευρικότητας/στρες (Μ.Τ.=2.55). Η πλειοψηφία του δείγματος πιστεύει ότι η διοίκηση της μονάδας έχει αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία για να βοηθήσει τη μονάδα να λειτουργήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά (55,9%) και ότι το σύστημα υγείας έχει τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει μια νέα πανδημία με αποτελεσματικό τρόπο (53,9%).

   Συμπεράσματα: Ο τομές της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και σωματικών αναγκών, την ανακολυφιση των απειλών για την ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά, καθώς και την εξέταση πιθανών παρεμβάσεων για ολιστική ευεξία κατά τη διάρκεια και μέτα την κρίση. 

  • Introduction: Job satisfaction of health care personnel is a critical factor in health care management, as it haw been found to be directly related to higher quality of care, greater patient adherence to treatments, and higher patient satisfaction. The recent pandemic has exacerbated the problem of low job satisfaction among healthcare workers and threatened the sustainability of healthcare systems.

   Aim: The aim of this study is to measure/estimate job satisfaction and the health-related quality of life of health professionals, specifically the nursing staff of a public hospital and to investigate whether or not the Covid-19 disease contributed to the deterioration of the satisfaction of the specific health professionals.

   Method: The study population consisted of 102 health professionals of Tzaneio General Hospital of Pireaus. Data collection was carried out using an anonymous questionnaire to record socio-demographic data, the second part included 36 questions regarding job satisfaction on a 6-point Likert scale, the third part of the questionnaire included 5 yes-no questions, 12 questions agree-disagree, 12 questions with 5-point Likert scale and 4 yes-maybe-no questions related to the Covid-19 pandemic. The study was conducted from October 2022 to December 2022. The data was processed with the statistical programm SPSS 25 (Statistical Package for Social Sciences).

   Results: The majority of the participants in the survey were women(90,2%). The male employeew who participated in the survey are statistically significantly less satisfied with "Working conditions", "Colleagues" and "Nature of work", than their female colleagues, working in the same Hospital. Also, they have a statistically significantly lower overall Professional satisfaction (101.00) than women (128.78), with p<0.05. The holders of o position of responsibility seem statistically significantly more satisfied than ordinary employees. Age, number of children and work experience have a statistically significant positive correlation with all dimensions. 54,9% of participants reported that working conditions worsened during the pandemic and 43,1% of the respondents stated that communication between colleagues was difficult. The most strongly unpleasant feelings experienced by respondents during the pandemic were fatigue (M.T.=2.56) stress and anxiety (M.T.=2.55). The majority of sample believes that the management of the unit has gained knowlegde and experience to help the unit function better and more efficiently (55.9%) and that the health system has the capabilities to deal with a new pandemic in an effective way (53.9%).

   Conclusions: The health care sector shoud develop stategies to addreaa the social and physical needs, alleviate mental health and behavioral threats, as well as considering possible interventions for holistic well-being during and after the crisis.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές