Διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών εργαζομένων κινητών ομάδων οργανισμού δημόσιας υγείας

Investigation of job satisfaction and assessment of training needs of employees of mobile teams of public health organization (english)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 113
 7. Eλευθέριος Πάλλης
 8. επαγγελματική ικανοποίηση, εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαίδευση, Job Satisfaction Survey (JSS), ΤΝΑ-Training Needs Assesments, θεωρίες υποκίνησης, κίνητρα.
 9. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 10. 4
 11. 16
 12. 114
  • Εισαγωγή: Η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζόμενων σε έναν οργανισμό υγείας έχει βαρύνουσα σημασία για την επιτυχία του. Η ανίχνευση των διαστάσεων που την επηρεάζουν είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του προσωπικού. Παράλληλα, η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι μέσα σε έναν οργανισμό, ο οποίος στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών, στην αποδοτικότητα του ίδιου του οργανισμού καθώς και στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη αρχικά έγινε προσπάθεια ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων στις ΚΟμΥ. Στην συνέχεια, έγινε προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού και των παραγόντων που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση του προσωπικού. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε η ικανοποίηση σε συνάρτηση με τον μισθό, τις πρόσθετες αποδοχές, τις έκτακτες ανταμοιβές, τις ισχύουσες διαδικασίες, τις προοπτικές προαγωγής, τον προϊστάμενο, τους συναδέλφους, την φύση της εργασίας και την επικοινωνία. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 234 άτομα που εργάζονται στις κινητές ομάδες υγείας σε όλη την επικράτεια. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2023. Για την διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Job Satisfaction Survey» του Paul Spector, που μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους κυρίους Τσούνη και Σαράφη, ενώ για την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Εκτίμηση Αναγκών Κατάρτισης» το οποίο αποτελεί την ελληνική μετάφραση του διεθνώς σταθμισμένου ερωτηματολογίου ΤΝΑ – Training Needs Assesments. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν γυναίκες με 65%. Το 18,8% ήταν βοηθοί νοσηλευτές, το 22,6% ήταν οδηγοί, το 5,1% ήταν παρασκευαστές, το 3% ήταν βιολόγοι, το 27,8% ήταν διοικητικοί υπάλληλοι, το 1,3% ήταν επισκέπτες υγείας, το 0,4% ήταν ιατροί, το 17,9% ήταν νοσηλευτές, και τέλος το 3% ήταν τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων. Ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού ήταν 37,56 χρονών. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την απόκτηση πρόσβασης σε ερευνητικά μέσα, και τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού ως τις μεγαλύτερες ανάγκες για κατάρτιση. Επιπλέον, τα ποσοστά ικανοποίησης είναι αρκετά χαμηλά και φανερώνουν δυσαρέσκεια ως προς την προαγωγή και τις πρόσθετες ανταμοιβές, ενώ μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης εντοπίζονται στις διαστάσεις που αφορούν την φύση του επαγγέλματος. Συμπεράσματα: Για την αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών αναγκών του υγειονομικού προσωπικού κρίνεται απαραίτητος ο στρατηγικός σχεδιασμός δραστηριοτήτων δια βίου εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης των υγειονομικών, με την παροχή κινήτρων για την συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες να είναι απαραίτητη. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα για την ικανοποίηση του προσωπικού, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται διχασμένοι και τα ποσοστά είναι σχετικά ουδέτερα. Η ηγεσία λοιπόν του Οργανισμού καλείται να δείξει περισσότερο ενδιαφέρον στους εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν τον πολυτιμότερο πόρο που διαθέτει, δίνοντας έμφαση στην ηθική επιβράβευση των προσπάθειών τους.
  • Introduction: Job satisfaction of employees in a healthcare organization has paramount importance for its success. The detection of the dimensions that affect it is necessary to strengthen the effectiveness and the efficiency of the staff. At the same time, continuous education is a necessary condition for ensuring a high level of health service provision. The detection of the educational needs of employees is a very important part within an organization, that aims to satisfy the needs of patients, the efficiency of the organization itself as well as the personal and professional development of the staff. Purpose: In the present study, an attempt was initially made to detect the educational needs of the workers at KOMY. Then, an attempt was made to investigate the degree and the factors that influence the professional satisfaction of the staff. In particular, satisfaction was assessed in relation to salary, additional remuneration, extraordinary rewards, applicable procedures, promotion prospects, supervisor, colleagues, nature of work and communication. Methodology: A cross-sectional study was conducted involving 234 people working in mobile health teams across the country. The collection of data was carried out from January to April 2023. To investigate job satisfaction, Paul Spector's "Job Satisfaction Survey" questionnaire was used, translated into Greek by Mr. Tsounis and Mr. Sarafis, while for the assessment of training needs, the Greek version of the internationally weighted TNA - Training Needs Assessments questionnaire was used. Results: The majority of study participants were female (65.4%). 18.8% were assistant nurses, 22.6% were drivers, 5.1% were preparers, 3% were biologists, 27.8% were administrators, 1.3% were health visitors, 0.4% were doctors, 17,9% were nurses, and finally 3% were medical laboratory technologists. The average age of the staff was 37.56 years. Participants highlighted gaining access to research tools and the use of technical equipment as the greatest training needs. In addition, the satisfaction rates are quite low and show dissatisfaction in terms of promotion and additional rewards, while higher rates of satisfaction are found in the dimensions concerning the nature of the profession. Conclusions: For the effective management of the educational needs of health personnel, the strategic planning of life-long education and scientific training activities of health workers is deemed necessary, with the provision of incentives for participation in these activities being essential. At the same time, taking into account the results for staff satisfaction, the participants appear divided and the percentages are relatively neutral. The Organization's leadership is therefore called upon to show more interest in the employees, who are its most valuable resource, emphasizing the moral reward of their efforts.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές