Διερεύνηση του χρόνιου πόνου σε ηλικιωμένα άτομα και της ποιότητα ζωής κατά την περίοδο της πανδημίας του covid-19

Investigating chronic pain in older people and quality of life during the covid-19 pandemic (english)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΛΑΩΡΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
 8. ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ, ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 9. χρόνιος πόνος, ποιότητα ζωής, ηλικιωμένοι, γήρας, covid-19.
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / ΘΕ 61
 11. 2
 12. 34
 13. 133
 14. 13 Γραφήματα, 19 Πίνακες, 1 Σχήμα
 15. Μαντή, Π., & Τζελέπη, Χ. (2000). "Κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση των νοσοκομείων/ Υπηρεσιών Υγείας" , τόμος Α, ΕΑΠ.
  • Εισαγωγή: Ο ρυθμός γήρανσης τις τελευταίες δεκαετίες είχε αυξηθεί ραγδαία και τείνει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό συνέβαλλαν η αύξηση του βιοτικού επιπέδου του γενικού πληθυσμού και πολλοί άλλοι παράγοντες. Ο χρόνιος πόνος που βιώνουν οι ηλικιωμένοι είναι  μια από τις σημαντικότερες  παραμέτρους που συμβάλλουν στην επιδείνωση  του επιπέδου της ποιότητας ζωής τους.  Η εμφάνιση της  πανδημίας του covid -19 προκάλεσε αιφνίδιες αλλαγές σε όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων παγκοσμίως. Οι ηλικιωμένοι επηρεάστηκαν περισσότερο και ήταν πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς συγκαταλέγονται στις ευάλωτες ομάδες.   

   Σκοπός: Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του χρόνιου πόνου και η συσχέτισή του με την ποιότητα ζωής στους ηλικιωμένους. Επιπλέον, επιμέρους στόχοι είναι η εκτίμηση της επίδρασης του φόβου της πανδημίας του covid-19 και η ανάδειξη του ρόλου των δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών.

   Μέθοδος: Πρόκειται για μια συγχρονική έρευνα, το δείγμα της αποτέλεσαν 221 ηλικιωμένοι ωφελούμενοι των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Θηβαίων. Η διεξαγωγή της πραγματοποιήθηκε από τις 5 Δεκεμβρίου του 2022 έως τις 20 Ιανουαρίου του 2023. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το  επιστημονικό προσωπικό των προγραμμάτων, με την χορήγηση ανώνυμων εντύπων ερωτηματολογίων. Περιλάμβανε έντυπο κοινωνικών-δημογραφικών στοιχείων, το “McGill Pain Questionnaire” (SFMPQ) για την εκτίμηση του πόνου, το “SF-36” για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την ελληνική έκδοση της κλίμακας φόβου για τον covid-19 (FCV-19S). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 26.0. Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05.

   Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες γενικότερα σκόραραν χαμηλά στη συνολική διάσταση της εμπειρίας του πόνου (Κλίμακα PRI total: Μ.Τ.=8,12, Τ.Α.=8,23), αλλά παρουσίασαν υψηλά επίπεδα φόβου για το covid-19 (Κλίμακα FCV-19S: Μ.Τ.=18,16, Τ.Α.=5,54). Όσοι βίωναν μεγαλύτερη ένταση στο παρόν πόνο, είχαν υψηλότερες οι τιμές φόβου (rho=0,20, p=0.003). Τα ηλικιωμένα άτομα, όσο περισσότερο φοβούνταν για την πανδημία, τόσο χειρότερα εκτιμήθηκε η ποιότητα ζωής τους σε όλες τις διαστάσεις (rho=-0,29, p<0.001). Όσον αφορά τον πόνο, η μεγαλύτερη παρούσα ένταση του σχετιζόταν με χειρότερη φυσική υγεία (rho=-45, p<0.001) και ψυχική υγεία (rho=-0,48, p<0.001) συνολικά.

   Συμπεράσματα: Η ερευνητική διερεύνηση του χρόνιου πόνου και η συσχέτιση του με την ποιότητα ζωής εν καιρώ πανδημίας στους ηλικιωμένους, κατέδειξε τα αυξημένα επίπεδα στον παρόν πόνο και την συσχέτιση με την χειρότερη ποιότητα ζωής αλλά και την μεγάλη επίδραση στεσογόνων παραγόντων, όπως ο φόβος του covid-19.

  • Introduction: The rate of ageing in recent decades had increased rapidly and tends to increase even more in the coming years. This has been contributed by the increase in the standard of living of the general population and many other factors. Chronic pain experienced by older people is one of the most important parameters contributing to the deterioration of their quality of life. The emergence of the covid-19 pandemic caused sudden changes in all aspects of people's lives worldwide. Older people were the most affected and most vulnerable to the effects of the pandemic, as they are among the most vulnerable groups.  

   Aim: The main aim of this study is to investigate chronic pain and its association with quality of life in the elderly. In addition, sub-objectives are to assess the impact of fear of pandemic covid-19 and to highlight the role of demographic and social characteristics.

   Methods: The survey was conducted from December 5, 2022 to January 20, 2023. Data collection was carried out by the scientific staff of the programs, with the administration of anonymous questionnaires. It included a socio-demographic characteristics form, the McGill Pain Questionnaire (SFMPQ) to assess pain, the SF-36 questionnaire to assess the quality of life of the elderly, and the Greek version of the covid-19 Fear Scale (FCV-19S). The statistical program SPSS 26.0 was used for data analysis. The significance levels are two-sided and statistical significance was set at 0.05.

   Results: Participants generally scored low on the overall dimension of pain experience (PRI total scale: M.T.=8.12, T.A.=8.23), but showed high levels of fear for covid-19 (FCV-19S scale: M.T.=18.16, T.A.=5.54). Those who experienced greater intensity in present pain had higher fear scores (rho=0.20, p=0.003). The older people, the more fearful they were of the pandemic, the worse their quality of life was assessed on all dimensions (rho=-0.29, p<0.001). Regarding pain, greater present intensity was associated with worse physical health (rho=-45, p<0.001) and mental health (rho=-0.48, p<0.001) overall.

   Conclusions: The research investigation of chronic pain and its correlation with the quality of life during a pandemic in the elderly, demonstrated the increased levels of present pain and the correlation with the worse quality of life but also the great influence of stressors, such as the fear of covid-19.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές