Διερεύνηση των γνώσεων του υγειονομικού προσωπικού ως προς τους κινδύνους της ακτινοβολίας και τους κανόνες ακτινοπροστασίας

The investigation of knowledge about radiation hazards and protection standards, among healthcare workers (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΥΓΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ
 9. ιοντίζουσα ακτινοβολία, γνώσεις, ακτινοπροστασία, υγειονομικό προσωπικό, επικινδυνότητα ακτινοβολίας, ερωτηματολόγιο
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ 61): Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας 2. Συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της υγείας / Ψυχολογία της υγείας, της αρρώστιας και της φροντίδας της υγείας Σχέσεις και επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών υγείας, ασθενούς και οικογένειας στο χώρο της υγείας
 11. 2
 12. 15
 13. 25
 14. Διαγράμματα, πίνακες, γραφήματα, εικόνες
  • Εισαγωγή: Η εμφάνιση των βλαβερών επιδράσεων της ακτινοβολίας έχει ενθαρρύνει την δημιουργία μεθόδων ακτινοπροστασίας. Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ακτίνων Χ για ιατρικούς και απεικονιστικούς λόγους έχει αυξηθεί  γεγονός που καθιστά αναγκαίο τόσο για τους εξεταζόμενους όσο και για τους εργαζομένους, να προσέχουν καθώς η αλόγιστη έκθεση σε ακτίνες Χ μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες (όπως καρκίνο). Για να αποφευχθούν αυτά τα φαινόμενα θα πρέπει οι υγειονομική υπάλληλοι να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις ως προς τους κανόνες και τα μέτρα  ακτινοπροστασίας.

   Σκοπός : Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει το γνωστικό επίπεδο του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού ως προς την επικινδυνότητα της ακτινοβολίας και τους κανόνες ακτινοπροστασίας. Οι εργαζόμενοι που απευθύνεται ανήκουν στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, στο τμήμα Στεφανιογράφου και στα Χειρουργεία (ουρολογικά και ορθοπεδικά).

   Μεθοδολογία : Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη. Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από τεχνολόγους ακτινολόγους, χειριστές ιατρικών συσκευών, ιατρών και νοσηλευτών που εργάζονται σε ακτινοδιαγνωστικά τμήματα, τμήμα Στεφανιογράφου και σε χειρουργεία (ουρολογικά, ορθοπεδικά). Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε διάφορα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα εντός Ελλάδος. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 23 ερωτήσεις, οι οποίες κατανέμονται σε τρία μέρη.

   Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το test x2 και το Fischer exact test.  Το διμερές επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στα 0,05 ενώ η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με SPSS.

   Αποτελέσματα : Το πληθυσμό της μελέτης αποτελούν 106 συμμετέχοντες εκ των οποίων οι 65 είναι γυναίκες και οι 41 άνδρες. Οι συμμετέχοντες φαίνεται να έχουν καλή γνώση ως προς την ασφάλεια της ακτινοβολίας ενώ διαπιστώνεται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων δεν παρέχονται προστατευτικά γυαλιά κατά την διενέργεια εξετάσεων. Ακόμη πέρα της έλλειψης παροχής αυτού του μέσου ακτινοπροστασίας παρατηρείται ότι ακόμα και όταν παρέχεται, οι περισσότεροι δεν το χρησιμοποιούν. Επίσης παρατηρείται ότι μεγάλο ποσοστό λαμβάνει μέτρα προστασίας ανηλίκων και ιστορικό ασθενούς. Επιπλεόν, περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και δεν γνωρίζουν τα βασικά όρια δόσεων τόσο για τους ίδιους όσο και για το κυοφορούμενο παιδί. Τέλος, οι πιο σημαντικές συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν αφορούσαν την ειδικότητα των συμμετεχόντων και την συχνότητα εργασίας σε χώρους με χρήση ακτινοβολίας.

   Συμπέρασμα: Η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων ως προς τις γνώσεις ακτινοπροστασίας δεν ήταν ικανοποιητικές. Αυτό καθιστά απαραίτητο, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στόχο θα έχουν να τονίσουν την αναγκαιότητα της χρήσης όλων των μέτρων ατομικής προστασίας, τους κανόνες ακτινοπροστασίας καθώς και τα επίπεδα επαγγελματικής έκθεσης, δίνοντας έμφαση σε στρατηγικές που μπορούν να μειώσουν και να ελέγξουν την έκθεση των ιοντίζουσων ακτινοβολιών. 


  • Introduction: The emergence of the harmful effects of radiation has encouraged radiation protection. In recent years, the use of X-rays for medical and imaging purposes has increased which makes it necessary for both examinees and workers to be careful as undisturbed exposure to X-rays can cause serious harm (such as cancer). In order to avoid these phenomena, health workers should have knowledge of the rules and measures of radiation protection.

   Purpose : The purpose of this study is to assess the knowledge level of medical and paramedical staff regarding radiation hazards and radiation protection rules. The targeted employees belong to the radiology department, the coronary department and the operating rooms (urological and orthopedic).

   Methodology : This is a synchronic study. The study population consists of radiology technologists, medical device operators, physicians and nurses working in radiology departments, coronary angiography department and surgeries (urology, orthopedics). The participants work in various public and private centers in Greece. The questionnaire used consists of 23 questions, which are divided into three parts. The statistical methods used were the x2 test and the Fischer exact test. The two-tailed level of statistical significance was set at 0.05 and data analysis was performed using SPSS.

   Results : The population of the study consists of 106 participants of which 65 were female and 41 were male. The participants seem to have good knowledge regarding radiation safety. Moreover, it is found that most of the participants are not provided with protective goggles while conducting examinations and they do not use this measure for their protection. It is also observed that most of them take measures to protect minors and patient history. More than half have not attended educational programs and do not know the basic dose limits for both themselves and the pregnant child. Finally, the most significant correlations observed were related to the participants' specialty and the frequency of working in places where radiation was used.

   Conclusion: Participants' awareness of radiation protection knowledge was not satisfactory. This makes it necessary, the design of educational programs aimed at emphasizing the necessity of using all personal protection measures, radiation protection rules and occupational exposure levels, emphasizing strategies that can reduce and control exposure to ionizing radiation.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές