''Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά πόσιμου νερού στον Δήμο Φαρσάλων: υφιστάμενη κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις''

''Quantity and quality features of drinkable water in the Municipality of Farsala: current situation and future challenges''. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΔΑΝΑΗ ΜΑΓΓΙΩΣΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 139
 7. Στασινάκης, Αθανάσιος
 8. Στασινάκης, Αθανάσιος | Κομνίτσας, Κων/νος
 9. Δήμος Φαρσάλων, πηγές, ποιότητα πόσιμου νερού, φυσικοχημική ανάλυση, μικροβιολογική ανάλυση.
 10. ΔΙΑ50/ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
 11. 8
 12. 27
 13. 13
 14. Πίνακες, διαγράμματα και εικόνες
  • Στη παρούσα διπλωματική εργασία συζητούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. Αποτελέσματα δίνονται για δείγματα που πάρθηκαν από διαφορετικές τοποθεσίες και πηγές της περιοχής από τη ΔΕΥΑ Φαρσάλων. Οι αναλύσεις των δειγμάτων, χημικές, φυσικοχημικές και μικροβιολογικές, έγιναν κατόπιν εντολής της ΔΕΥΑ Φαρσάλων σε συνεργαζόμενα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια. Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις αφορούν σε δείγματα νερού που συλλέχθηκαν σε διάφορες ημερομηνίες από το 2015 έως και το 2022, με τα περισσότερα να αφορούν μόνο στη πόλη των Φαρσάλων. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν στη φυσικοχημική εξέταση είναι : το pH, το χρώμα, η οσμή, η αγωγιμότητα, η θολερότητα, η γεύση και η οξειδωσιμότητα. Κατά τη χημική εξέταση αναλύθηκαν τα εξής χημικά στοιχεία : Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2 ), Ιόντα Φθοριούχα (F-), Ιόντα Χλωριούχα (Cl-), Ιόντα Νιτρώδη (NO2-), Ιόντα Βρωμιούχα (Br-), Ιόντα Νιτρικά (NO3 -), Ιόντα Φωσφορικά (PO43-), Ιόντα Θειϊκά (SO4 2-), Ιόντα Λιθίου (Li+), Ιόντα Νατρίου (Na+), Ιόντα Αμμωνιακά (NH4+), Ιόντα Καλίου (Κ+), Ιόντα Μαγνησίου, Ιόντα Ασβεστίου (Ca2+), Ιόντα Βρωμικά Κυανιούχα (CN-). Προσδιορίστηκαν τα μέταλλα : Βόριο (Β), Κάδμιο (Cd), Χρώμιο (Cr), Μόλυβδος (Pb), Μαγγάνιο (Mn), Χαλκός (Cu), Αρσενικό (As), Νικέλιο (Ni), Σίδηρος (Fe), Αργίλιο (Al), Σελήνιο (Se), Αντιμόνιο (Sb), Υδράργυρος (Hg), Βενζόλιο (C6 H6 ). Κατά την μικροβιολογική ανάλυση έγινε έλεγχος των εξής παραμέτρων : Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22 oC, Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 36 oC και 37 oC , Ολικά κολοβακτηριοειδή, Εντερόκοκκοι, Escherichia Coli, Clostridium perfigens, Legionella spp. Βάσει των αποτελεσμάτων όλες οι τιμές είναι χαμηλότερες του ορίου της νομοθεσίας. Τα νιτρικά εμφανίζουν μεγάλες τιμές στις περισσότερες υπο μελέτη περιοχές, χαρακτηριστικό που συχνά παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Λέξεις κλειδιά : Δήμος Φαρσάλων, πηγές, ποιότητα πόσιμου νερού, φυσικοχημική ανάλυση, μικροβιολογική ανάλυση.
  • In this diploma thesis, are performed tha qualitative and quantitative characteristics of drinkable water in th wider area of Farsala. There are given results for samples, taken from different locations and sources in the area by the Municipal Water Supply and Sewerage Company of Farsala. the chemical, physiochemical and microbiological analyzes of the samples were carried out at the request of the Municipal Water Supply and Sewerage Company in collaborating chemical and microbiological laboratories. In particular, the analyzes concern water samples collected on various dates from 2015 to 2022, with most relating only to the city of Farsala. The parameters analyzed in the physicochemical examination are : pH, color, odor, conductivity, turbidity, taste and oxidizability. During the chemical examination, were analyzed the following chemical elements : Residual Chlorine (Cl2 ), Fluoride Ions (F-), Chloride Ions (Cl-), Nitrite Ions (NO2-), Bromide Ions (Br-), Nitrate Ions (NO3 -), Phosphate Ions (PO43-), Sulfate Ions (SO4 2-), Lithium Ions (Li+), Sodium Ions (Na+), Ammonia Ions (NH4+), Potassium Ions (Κ+), Magnesium Ions (Mg+), Calcium Ions (Ca2+), Cyanide Bromate Ions (CN-). Were identified the metals : Boron (Β), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Manganese (Mn), Copper (Cu), Arsenic (As), Nickel (Ni), Iron (Fe), Aluminum (Al), Selenium (Se), Antimony (Sb), Mercury (Hg), Benzene (C6 H6 ). During the microbiological analysis, were checked the following parameters : Aerobic microorganisms at 22 oC, Aerobic microorganisms at 36 oC and 37 oC , Totals colibacteroids, Enterococci, Escherichia Coli, Clostridium perfigens, Legionella spp. Based on the results, all the prices are below the legal limit. The nitrates show high values in most of the studied areas, characteristic that is often observed in the wider area of Thessaly. Keywords: Municipality of Farsala, water springs, drinkable water quality, physicochemical analysis, microbiological analysis.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές