ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ

ASSESSMENT OF BURNOUT AND JOB SATISFACTION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS IN GENERAL HOSPITAL AHEPA AND ANTICANCER HOSPITAL THEAGENEIO (english)

 1. MSc thesis
 2. ΘΩΜΑΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 9. Εργασιακή ικανοποίηση | Επαγγελματική εξουθένωση | Επαγγελματίες υγείας | Συσχέτιση
 10. ΔΜΥ - 51 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΔΙΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 11. 5
 12. 140
 13. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, ραβδογράμματα και θηκογράμματα
  • Η επαγγελματική εξουθένωση και η εργασιακή ικανοποίηση είναι δύο φαινόμενα που ταλανίζουν σε διεθνές επίπεδο τους εργαζομένους, ιδιαίτερα αυτούς που απασχολούνται στον τομέα της υγείας. Τα τελευταία χρόνια διεξάγονται αρκετές μελέτες οι οποίες προσπαθούν να διερευνήσουν αυτά τα δύο μεγέθη, με τελικό στόχο την μείωση έως και εξαφάνιση αυτών των φαινομένων. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα από μελέτες που προσπάθησαν να διερευνήσουν αυτά τα δύο μεγέθη μεταξύ ενός γενικού και ενός ειδικού νοσοκομείου, κυρίως μετά την έξαρση της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

   Σκοπός: Η ανάδειξη της επαγγελματικής εξουθένωσης και της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων ανάμεσα στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο και το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και ο βαθμός συσχέτισης των δύο εννοιών.

   Υλικό – Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων από τα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα (Ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό) και ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε σε 183 άτομα, 90 από το νοσοκομείο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και 93 από το Α.Ν.Θ. Θεαγένειο. Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, ένα που αφορούσε την εργασιακή ικανοποίηση και ένα που σχετίζονταν με την επαγγελματική εξουθένωση. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ανώνυμη. Η έρευνα διήρκησε από τον Απρίλιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2023. .Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό λογισμικό Statistical Package for Social Sciences (SPSS v.29).

   Αποτελέσματα: Με βάση τους εκτιμώμενους μέσους όρους από τις εννοιολογικές υποομάδες όλου τους δείγματος, υπάρχει δυσαρέσκεια όσον αφορά την Πληρωμή των εργαζομένων και τα Πρόσθετα Οφέλη, υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την Προβολή, τις Ενδεχόμενες Ανταμοιβές, τις Συνθήκες Λειτουργίας, τους Συναδέλφους και την Επικοινωνία, ενώ ικανοποίηση υπάρχει σχετικά ικανοποίηση με την Εποπτεία και την Φύση της Εργασίας. Συνολικά, οι εργαζόμενοι του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ είναι περισσότεροι ικανοποιημένοι όσον αφορά την Πληρωμή, ενώ οι εργαζόμενοι του Α.Ν.Θ. Θεαγενείου είναι περισσότερο ικανοποιημένοι σε όλες τις άλλες υποομάδες. Σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση, η συνολική εξουθένωση του δείγματος κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, ενώ οι εργαζόμενοι του Α.Ν.Θ. Θεαγενείου εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά εξουθένωσης σε σχέση με τους εργαζόμενους του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

   Συμπεράσματα: Τα συνολικά ποσοστά της επαγγελματικής εξουθένωσης κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα, ενώ τα ποσοστά της εργασιακής ικανοποίησης διέφεραν στις εννοιολογικές υποομάδες μεταξύ των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης σχετίζονται με χαμηλότερα ποσοστά εργασιακής ικανοποίησης. Στο μέλλον θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες να παρέχουν περισσότερο ασφάλεια και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασιακής ικανοποίησης προκειμένου να αυξηθεί η συνολική ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων.

  • Burnout and job satisfaction are two phenomena that plague workers internationally, especially those employed in health sector. The last few years, several studies have been conducted in order to try to investigate these two quantities, with the ultimate goal of reducing or even eliminating these dimensions. However, there is very little data from studies that have dried to investigate these two dimensions between a general and a specialist hospital, especially after the outbreak of the novel coronavirus pandemic.

   Purpose: The assessment of burnout and job satisfaction among healthcare professionals of Theageneio Anticancer Hospital and AHEPA General Hospital and the degree of correlation between the two concepts.

   Material – Method: Workers from all levels from the two nursing institutions participated in the study (Doctors, nurses, paramedic and administrative staff) and the total number of participants amounted to 183 people, 90 from the General Hospital AHEPA and 93 from Theageneio Anticancer Hospital. Two questionnaires were distributed to the participants, one related to job satisfaction and one related to burnout. Completion of the questionnaires was anonymous. The survey lasted from April 2023 to June 2023. The statistical analysis of the sampling data was performed with the statistical software Statistical Package for Social Sciences (SPSS v.29).

   Results: Based on the estimated means from the conceptual subgroups of the entire sample, there is dissatisfaction with Employe Payment and Fringe benefits, there is uncertainty with Projection, Potential Rewards, Working Conditions, Co – workers and Communication, while there is relative satisfaction with Supervision and Nature of Work. Overall, the employees of General Hospital AHEPA are more satisfied with regards to Payment, while the employees of Theageneio Anticancer Hospital are more satisfied in all other subgroups. Regarding occupational burnout, the total burnout of the sample ranges at moderate levels, while the employees of Theageneio Anticancer Hospital have lower rates of burnout compares to the employees of General Hospital AHEPA.

   Conclusions: Overall rates of burnout ranged at moderate levels, while rates of job satisfaction differed in conceptual subgroups between the two nursing institutions. Higher rates of burnout are associated with lower rates of job satisfaction. In the future, policies should be implemented providing more security and improving job satisfaction conditions in order to increase the overall job satisfaction of the employees.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές